Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Hvordan kan vi inkludere mennesker med sammensatte bistandsbehov i arbeidslivet på en god måte?

Universitetet i Agder tilbyr kompetanseheving for personer som jobber med arbeidsinkludering med mål om å at de skal ha et best mulig utgangspunkt til å møte sine brukere. I dag skal saksbehandlere innen arbeidslivstjenester møte mennesker med sammensatte utfordringsbilder, og har behov for faglig trygghet i sitt virke. Inkluderingskompetanse er et studium som skal gi studenter redskaper til å forstå og fortolke sitt arbeidsfelt og de utfordringene de står overfor i dagens samfunn.

Studerer du Inkluderingskompetanse, får du gode kvalifikasjoner til stillinger som innebærer oppfølging, inkludering og rådgivning i arbeidsliv og utdanning, yrkes- og karriereplanlegging og jobbutvikling. Studiet tilbyr også relevant kompetanse til yrkesutøvere innenfor veiledning- og rådgivningstjenester knyttet til sosialfaglig virksomhet overfor ungdom, rådgivningsarbeid i skoler, kriminalforebyggende arbeid, oppfølging og inkluderingsarbeid med enslige mindreårige.

Hva lærer du?

Studiet består av tre enkeltemner à 10 studiepoeng hver.

Det første emnet, Arbeid og inkludering, skal gi en praktisk og teoretisk innføring i prinsipper og metoder innen Supported Employment (SE). Studentene skal lære å reflektere over ulike metodiske tilnærminger, og kunne identifisere og analysere risikoer og muligheter i en arbeidsinkluderingsprosess. Det andre emnet, Veiledning og inkludering, gir en innføring i prinsipper og tradisjoner om veiledning, med fokus på arbeidsinkludering. Det siste emnet, Mangfold og inkludering, skal gi studentene kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser der mangfold og interkulturell kommunikasjon står sentralt.

Et viktig mål med studiet er å ruste studentene til å kunne arbeide med og reflektere kritisk over arbeidsinkluderende metoder og problemstillinger i møte med mennesker med sammensatte bistandsbehov. Studiet gir også innsikt i nyere forskning og litteratur innen arbeidsinkludering, og skal bistå studentene i å forstå, kritisk reflektere rundt og vurdere ny forskning på feltet.

Studiet er erfaringsbasert. Det vil si at det legges opp til et læringsmiljø der studentene selv har bakgrunn fra inkluderingsarbeid. Vi legger til rette for faglig diskusjon med utgangspunkt i teori, der studentene kan trekke inn sin egen praksiserfaring i undervisningen. Det forventes at studentene legger ned egeninnsats og har evne til selvstendig arbeid, samtidig som at de er aktive i praktiske øvelser og interaktive læringsprosesser.

Oppbygning

Studiet omfatter 30 studiepoeng. Det består av tre emner à 10 studiepoeng hver. Man søker om opptak til hele studiepakken.

1. semester: Arbeid og inkludering

2. semester: Veiledning og inkludering

3. semester: Mangfold og inkludering

Undervisningen i de ulike emnene gis som samlinger à to dager innenfor ett semester.

I studiet benyttes ulike arbeids- og læringsformer. Herunder forelesninger, seminar, gruppearbeid/diskusjoner, systematiske refleksjoner, selvstudium, individuelle arbeidskrav, praktiske øvelser og interaktive læringsplattformer. Det legges stor vekt på egeninnsats og evne til selvstendig arbeid. Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand.

Det vil i studiet vektlegges og tilrettelegges for en læringsprosess som tar utgangspunkt i å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen for å lære av hverandre. Dette vil forsterkes gjennom gruppediskusjoner og samarbeid.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Praktisk informasjon

Internasjonalisering
Studiet fordrer gode kunnskaper i engelsk da deler av pensumet på lik linje med andre studier på høyere nivå ved UiA er engelskspråklig. Forelesere på studiet har en internasjonal profil, og deltar i nordiske, europeiske og internasjonale fagkonferanser og nettverk.

Den forskningsbaserte undervisningen sikrer at studentene blir stilt overfor aktuelle teorier og forskning både av norsk, nordisk, europeisk og internasjonal karakter.

Annen praktisk informasjon
Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.

Studiet er finansiert av Sørlandets kompetansefond. Du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur, reise og kost.

Fakta

Søknadsperiode

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like