0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år/4 år
Studiepoeng
90/120
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Masterprogram i helsesykepleie skal kvalifisere deg til å kunne utøve helsefremmende, (sykdoms-) forebyggende og endringsfokusert arbeid på individ-, gruppe-, system- og samfunnsnivå. Videreutdanningen er praksisnær og forskningsbasert, og skal møte samfunnets krav om likeverdige og kunnskapsbaserte tjenester. Etter endt utdanning skal du kunne bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer.

Hovedmålgruppen for helsesykepleiers virke er barn, unge og deres familier. Masterprogrammet skal sette deg i stand til å fremme gode helsevalg, mestring og livskvalitet, samt bidra til å tidlig identifisere skjevutvikling, omsorgssvikt og sykdom. En helsesykepleier skal kunne iverksette endringstiltak og henvise videre ved behov. Masterprogrammet skal bidra til at helsesykepleiere skal være sentrale aktører i kommunens folkehelse- og smittevernarbeid og kan være en premissleverandør på helsefaglige og helsepolitiske områder. Etter endt utdanning skal du kunne bidra til utvikling av likeverdige tjenestetilbud. Dette innebærer å kunne arbeide kultursensitivt og sikre tilrettelagte språklige og kulturelle tjenester.

Etter endt utdanning skal du kunne ta ansvar for og gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger. Du skal også delta i arbeidet med å sikre kvalitet og brukermedvirkning. Videre skal du kunne vurdere kritisk endringsarbeid, og endre egen praksis når det er hensiktsmessig. Du skal etter fullført utdanning kunne bidra til å skape trygge relasjoner gjennom kommunikasjon, veiledning og tverrfaglig samarbeid. Dette fordrer utøvelse av faglig skjønn i tråd med yrkesetiske retningslinjer, herunder bevissthet om makt.

Du kan velge å avslutte studiet etter 90 studiepoeng (uten å skrive masteroppgave) eller å fullføre hele programmet inkludert masteroppgaven (120 studiepoeng). Studenter som avslutter studiet etter 90 studiepoeng oppfyller krav til ansettelse som helsesykepleier.

Masterprogrammet bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Vi gjør oppmerksom på at vi fra januar 2023 også vil vi tilby Master i helsesykepleie som ordinært tilbud (uten studieavgift) på heltid.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til masterprogrammet er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) og minimum ett års ansiennitet som autorisert sykepleier i 100 prosent stilling.

Opptakskravene er fastsatt med grunnlag i Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning. Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Oppbygning

År

Semester

Emner

1. år

30 sp

1. sem

Høst (15 sp) 

Barn, unge og deres familier (15 sp av 25 sp)

2. sem

Vår (15 sp) 

Barn, unge og deres familier (10 sp av 25 sp)  

 

Praksisstudier i helsesykepleie (15 sp)

(5 sp vår, 5 sp høst og 5 sp vår)

2. år

30 sp

3. sem

Høst (15 sp) 

Folkehelsearbeid (10 sp) 

4. sem

Vår (15 sp) 

Kommunikasjon, relasjon og samhandling (10 sp) 

3. år

30 sp

 

5. sem

Høst (15 sp) 

Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon (10 sp)

Vitenskapsteori (5 sp)

6. sem

Vår (15 sp) 

Forskningsmetode (15 sp)

4. år

30 sp

7. sem

Høst

Masteroppgave (30 sp)

8. sem

Vår

Du kan velge å avslutte studiet etter 90 studiepoeng (uten å skrive masteroppgave), eller å fullføre hele programmet inkludert masteroppgaven (120 studiepoeng). Studenter som avslutter studiet etter 90 studiepoeng oppfyller krav til ansettelse som helsesykepleier.

Se hele studieplanen

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt utdanning har du:

 • avansert kunnskap om helsesykepleiefaglige begreper og teorier
 • inngående kunnskap om helsesykepleiefaglige fenomener i samfunnet generelt, og kan identifisere og analysere faktorer som kan forbedre kvaliteten i helsesykepleietjenesten
 • avansert kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid på befolknings-, gruppe- og individnivå innenfor helsesykepleiers fagområde
 • inngående kunnskap om arbeidsmetoder på helsestasjon, i skolehelsetjeneste og i helsetjeneste for ungdom
 • kunnskap om anvendelse av teknologiens muligheter og begrensninger i helsetjenestene

Ferdigheter

Etter endt utdanning kan du:

 • bruke relevante metoder for å forstå, motivere og samhandle med brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • gjennomføre systematisk kartlegging av hjelpebehov hos brukere
 • analysere relevante teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsesykepleie og arbeide kunnskapsbasert med praktisk og teoretisk problemløsning
 • selvstendig initiere og gjennomføre helsesykepleiefaglige utviklings- og kvalitetsforbedrende prosjekter
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid

Generell kompetanse

Etter endt utdanning kan du:

 • vurdere og begrunne ulike veiledningsformer i samhandling på befolknings-, gruppe- og individnivå, ut fra et helsefremmende og forebyggende perspektiv
 • delta i og stimulere til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • bidra til nytenkning og innovasjon innenfor tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • engasjere seg i den helsepolitiske utvikling i samfunnet
 • analysere faglige og yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Praktisk informasjon

Pris (90 studiepoeng): kr. 125 000,-.

Studieavgiften deles opp i 6 innbetalinger (én hvert semester). Du forplikter deg til å betale studieavgiften for 90 studiepoeng når du takker ja til tilbud om plass (også selv om du ikke fullfører). Dersom studenten velger å fortsette etter 3 år vil det ikke tilkomme studieavgift for det 4. året. 

I tillegg kommer semesteravgift (p.t. kr 725) pr semester samt utgifter til pensumlitteratur.

Arbeidsformer

Masterprogrammet legger vekt på integrering av teoretisk kunnskap og klinisk erfaring og vektlegger varierte undervisnings- og læringsformer.

Et bredt spekter av lærings- og undervisningsformer tas i bruk for læring av praktisk og teoretisk kunnskap, både i campusbaserte og praktiske studier. Det benyttes ulike former for studentaktive metoder og forelesninger. Dette inkluderer utstrakt bruk av gruppearbeid, hospitering, simulering, rollespill, øvelser og obligatorisk innlevering av oppgaver (individuelle og i grupper).

I kliniske studier vil fokus være på funksjonsdyktighet og handlingskompetanse i forhold til helsesykepleiers ansvarsområde. Studentene skal utvikle kompetanse i å drive kunnskapsbasert praksis. De praktiske studiene er veiledede i den forstand at hver student følges opp av praksisveileder ved praksisstedet og praksislærer fra universitetet. Praksis er veiledet og fordelt over to perioder: 5 uker i 3. semester og 5 uker i 4. semester. En studieuke er beregnet til 40 timer, hvorav 30 timer er tilstedeværelse i praksis.

Det blir 1 - 2 ukesamlinger per semester. I tillegg kommer det digital undervisning.

Høst 2022

Ukesamling i uke 35 og 41

Vår 2023

Digitalundervisning i uke 4
Praksis i uke 9, 10 og 11
Ukesamling i uke 16 eller 17

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. april - 20. april


Pris: 
Kr 125 000 (90 studiepoeng)
Dersom studenten velger å fortsette etter 3 år vil det ikke tilkomme studieavgift for det 4. året. 

Antall plasser

Inntil 6 plasser

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like