Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Arbeider du som økonomisk rådgiver eller veileder for personer med gjeld eller økonomiske forpliktelser? Da bør du ha kunnskap om hvordan gjeldsproblemer og andre økonomiske problemer kan forebygges og avhjelpes, og hvordan du kan veilede enkeltpersoner gjennom profesjonell og kunnskapsbasert gjeldsrådgivning.

Kurset har fokus på de viktigste juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål rundt gjeldsrådgivning for privatpersoner. Kurset retter seg mot økonomiske rådgivere ved NAV-kontor, namsmenn, innkrevingsmyndigheter, ansatte i bank og inkassovirksomheter og andre som er i kontakt med personer med økonomiske problemer.

Hva lærer du?

Formålet med kurset er å dekke kompetansebehovet ved arbeid som privatøkonomisk rådgiver i offentlig eller privat virksomhet.

De fleste og viktigste spørsmålene som oppstår i slik virksomhet er av juridisk karakter, men det vil også være nødvendig med sosialfaglig og økonomisk kompetanse. Arbeidet innebærer flere ulike arbeidsoperasjoner med forskjellig omfang og vanskelighetsgrad. Ved utarbeidelsen av kurset er det tatt utgangspunkt i de problemstillinger personer med ulike økonomiske problemer erfaringsmessig møter. Sentralt står utilstrekkelig økonomisk prioritering og styring, manglende oversikt over utgifter og gjeld, samt vanskeligheter med å forholde seg hensiktsmessig til hvordan slike problemer kan hindres eller avhjelpes.

Etter gjennomført kurs skal du ha nødvendige ferdigheter til å gjennomføre en rådgivningsprosess.

I dette inngår:

 • Innhente, analysere og kvalitetssikre økonomisk informasjon om den rådsøkende
 • Analysere informasjonen, og identifisere og dimensjonere problemene
 • Vurdere ulike tiltak, konsekvensene av disse og om de er tidskritiske
 • Utforme og foreslå realistiske løsningsforslag
 • Veilede om gjennomføringen og om hvordan nye problemer kan forebygges

I tillegg skal du ha kunnskap om følgende hovedemner:

 • Kunne veilede om planlegging og styring av personlig økonomi, herunder om utgiftsprioritering, forbruk, sparing og gjeldsopptak, samt forebygging av nye problemer
 • Reglene og systemet for inndriving og ettergivelse av privat og offentlig gjeld
 • Reglene om skyldnerbeskyttelse, herunder om sikring mot velferdstap ved tvangsinndrivelse
 • Utvalgte saksbehandlingsregler for økonomisk rådgiver
 • Vurdere om långiver har fulgt reglene om kredittvurdering, avslagsplikt mv.
 • Følger av økonomisk mislighold og betalingsanmerkninger
 • Utforme klage til Finansklagenemnda bank og inkasso
 • Betydning av samlivsforhold ved gjeldsforfølgning og økonomiske problemer
 • Vurdere om en skyldner oppfyller vilkårene i gjeldsordningsloven
 • Utforme, forhandle og veilede om gjennomføring av utenrettslige gjeldsordninger

Se hele studieplanen

Oppbygning

Kurset gjennomføres på deltid, med to-tre samlinger á 2 dager over et semester. Arbeidsform er felles forelesning, oppgaver og drøftinger i grupper. Obligatorisk innleveringsoppgave. Selvstudium mellom samlingene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningen gjennomføres med tre fysiske samlinger høsten 2023:

 1. samling: to dager i september
 2. samling: to dager i oktober
 3. samling: to dager i november

Det legges opp til at samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det derfor viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen i kurset gis som 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen i desember.

Fagansvar
Kurset er faglig forankret ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA. Foreleser i kurset er Egil Rokhaug som til daglig er ansatt i Barne- og familiedepartementet med fagansvar for gjeldsordningsloven og andre regelverk knyttet til gjeldsproblemer og personlig økonomi. Han arbeider også med gjeldsinformasjonsloven ("gjeldsregister") og kredittopplysningsloven. I tillegg er han forfatter av flere fagbøker innen gjeldsrådgivning og gjeldsordning. Rokhaug er utdannet jurist fra UiO og gjesteforeleser ved flere universitet og høyskoler. Han er en populær og etterspurt foredragsholder.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2024


"Først til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. 

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like