Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Nettstudier

Lærerrollen er i endring. Samfunnet vi lever i preges i stadig økende grad av ulike digitaliseringsprosesser – og disse preger skolen og hverdagen til elever, lærere og skoleledere. 

Teknologiens rolle i samfunnet og som pedagogisk ressurs fremheves også gjennom Fagfornyelsen. Pandemien de siste par årene har dessuten avdekket et behov for å kunne undervise på nett. Det innebærer en annen pedagogisk tilnærming enn å undervise ved hjelp av digitale ressurser i et fysisk klasserom.

Dette studiet ruster deg til å undervise både på nett og i fysiske klasserom.  

Studietilbudet gir deg trygghet i din digitale skolehverdag, og nødvendig profesjonsfaglig digital kompetanse. Gjennom studietilbudet får du innsikt i hvordan du best mulig anvender digital teknologi til planlegging og gjennomføring av undervisning, vurderingsarbeid, skole-hjem-samarbeid og administrasjon. I tillegg får du innsikt i digital dømmekraft, personvern, informasjonssikkerhet og nettvett. Du kan lese mer om innhold og metodikk i dette blogginnlegget.

Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK-rammeverket) omfatter syv tematiske områder som er nødvendige for lærerrollen i en digital tid. Disse er pedagogikk og fagdidaktikk, fag og grunnleggende ferdigheter, skolen i samfunnet, samhandling og kommunikasjon, ledelse av læringsprosesser og etikk, endring og utvikling. Studietilbudet «Fremtidens profesjonsfaglige digitale kompetanse for lærere» omfatter alle syv områdene, og i hver av disse vektlegges ett til to underliggende tema som gis særlig oppmerksomhet gjennom utprøving, samarbeid og refleksjon.

 

Hva lærer du?

Etter fullført studium skal studenten: 

Kunnskap  

 • inngående kunnskap om hva digitalisering av samfunnet betyr for skolen  
 • kunne drøfte hva PfDK-rammeverket betyr og hvordan dets sju underliggende områder kan operasjonaliseres for å gi bedre vilkår for læring   
 • kunne identifisere hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og digitale læringsressurser i undervisningssituasjoner  

Ferdigheter  

 • ha utviklet en praktisk forståelse av hva digitalisering betyr for samfunnet og herunder skolens rolle og oppgaver  
 • kunne anvende ulike relevante digitale læringsressurser og arbeidsmåter som på ulike vis fremmer elevaktiv og tilpasset undervisning i ulike fag og på ulike trinn  
 • kunne videreutvikle sin praksis gjennom å være oppdatert på nye trender innenfor digitale læringsressurser og nye pedagogiske tilnærminger, og gjennom profesjonsfaglige fellesskap 

Generell kompetanse  

 • kunne kritisk reflektere over pedagogiske muligheter og utfordringer som er knyttet til undervisning og læring i teknologirike omgivelser  
 • kunne anvende sine kunnskaper for å bidra til å ivareta elevaktive læringsformer og tilpasset undervisning med og uten støtte fra teknologi 
 • kunne reflektere over etiske utfordringer knyttet til digitalisering og bidra til utvikling i egen virksomhet som er i tråd med etiske prinsipper 

Oppbygning

1. semester

IS912 (15 sp)

2. semester

IS913 (15 sp)

1. semester, IS-912: 

 • Modul 1: introduksjon: Hvorfor digitalisere skolen? 
 • Modul 2: Pedagogikk og fagdidaktikk 
 • Modul 3: Etikk 
 • Modul 4: Skolen i samfunnet 

2. semester, IS-913: 

 • Modul 5: Kommunikasjon og samhandling 
 • Modul 6: Fag og grunnleggende ferdigheter  
 • Modul 7: Ledelse av læringsprosesser 
 • Modul 8: Endring og utvikling 

Mellom samlingene vil det være nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver. Undervisningen fremmer studentaktive læringsformer.

Undervisningen består av forelesninger, arbeid i grupper og individuelt arbeid samt fremføringer/produksjoner. Arbeidsformene inkluderer arbeid med analoge og digitale verktøy. Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk.  

Opptakskrav

Opptakskravene til studiet er bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang pluss to års relevant yrkespraksis. 

Søker må være ansatt i undervisningsstilling i skolen. 

Det tas forbehold om nok antall studenter til oppstart av dette studietilbudet.

Praktisk informasjon

Emnet skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

Det er ingen studieavgift for dette studietilbudet.

Utgifter til lovpålagt semesteravgift vil komme i tillegg. Eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold, studiemateriell (pensum) o.l. kommer i tillegg.  

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder §12d. 

Det er mulig for ansatte i skolen å søke om finansiering til dette tilbudet gjennom Utdanningsdirektoratets stipend-/vikarordning. Søknadsperioden hos Utdanningsdirektoratet er 1. februar - 1. mars. 

Tilbys av Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for informasjonssystemer 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. juni


I søknadsweb finner du tilbudet under: Oppdragskurs høst 2023. 

«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no