0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Vår 2021
Studiested
Nettstudier

Skoleledere, lærere og andre fagansatte som arbeider i skolen skal i større grad ta imot digital teknologi i sin hverdag. Det betyr en endring i pedagogisk praksis for mange lærere. 

Teknologiens rolle i samfunnet og som pedagogisk ressurs fremheves også som særlig viktig gjennom Fagfornyelsen. Siden våren 2020 har lærere og elever erfart en ny skolehverdag der deler av undervisningen har foregått nettbasert, utenfor skolens lokaler. Å undervise på nett innebærer en litt annen pedagogisk tilnærming enn å undervise ved hjelp av digitale ressurser i et fysisk klasserom. Dette studiet vil ruste lærerne til å undervise både på nett og i fysiske klasserom.  

Studietilbudet er utviklet for å gi lærere trygghet når de skal møte sin nye digitale skolehverdag, og gi dem kompetansen de trenger for å utvikle seg med de nye kravene til lærerprofesjonen. Du vil gjennom dette studietilbudet få innsikt i hvordan du best mulig anvender teknologi til planlegging og gjennomføring av undervisning, vurderingsarbeid, skole-hjem-samarbeid og administrering. I tillegg skal du arbeide med digital dømmekraft og etiske dimensjoner som personvern, informasjonssikkerhet og nettvett. 

Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK-rammeverket) omfatter syv tematiske områder som er nødvendige for lærerrollen i en digital tid. Disse er pedagogikk og fagdidaktikk, fag og grunnleggende ferdigheter, skolen i samfunnet, samhandling og kommunikasjon, ledelse av læringsprosesser og etikk, endring og utvikling. Studietilbudet «Fremtidens profesjonsfaglige digitale kompetanse for lærere» omfatter alle syv områdene, og i hver av disse vektlegges ett til to underliggende tema som gis særlig oppmerksomhet gjennom utprøving, samarbeid og refleksjon.

Hva lærer du?

Etter fullført studium skal studenten: 

Kunnskap  

 • inngående kunnskap om hva digitalisering av samfunnet betyr for skolen  
 • kunne drøfte hva PfDK-rammeverket betyr og hvordan dets sju underliggende områder kan operasjonaliseres for å gi bedre vilkår for læring   
 • kunne identifisere hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og digitale læringsressurser i undervisningssituasjoner  

Ferdigheter  

 • ha utviklet en praktisk forståelse av hva digitalisering betyr for samfunnet og herunder skolens rolle og oppgaver  
 • kunne anvende ulike relevante digitale læringsressurser og arbeidsmåter som på ulike vis fremmer elevaktiv og tilpasset undervisning i ulike fag og på ulike trinn  
 • kunne videreutvikle sin praksis gjennom å være oppdatert på nye trender innenfor digitale læringsressurser og nye pedagogiske tilnærminger, og gjennom profesjonsfaglige fellesskap 

Generell kompetanse  

 • kunne kritisk reflektere over pedagogiske muligheter og utfordringer som er knyttet til undervisning og læring i teknologirike omgivelser  
 • kunne anvende sine kunnskaper for å bidra til å ivareta elevaktive læringsformer og tilpasset undervisning med og uten støtte fra teknologi 
 • kunne reflektere over etiske utfordringer knyttet til digitalisering og bidra til utvikling i egen virksomhet som er i tråd med etiske prinsipper 

Oppbygning

1. semester

IS9XX (15 sp)

2. semester

IS9XX (15 sp)

1. semester, IS9XX: 

 • Modul 1: introduksjon: Hvorfor digitalisere skolen? 
 • Modul 2: Pedagogikk og dagdidaktikk 
 • Modul 3: Etikk 
 • Modul 4: Skolen i samfunnet 

2. semester, IS-9XX: 

 • Modul 5: Kommunikasjon og samhandling 
 • Modul 6: Fag og grunnleggende ferdigheter  
 • Modul 7: Ledelse av læringsprosesser 
 • Modul 8: Endring og utvikling 

Undervisningen i studiet gis gjennom to fysiske heldagssamlinger. Mellom samlingene vil det være nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver.  Undervisningen fremmer studentaktive læringsformer, både på samlinger og på nett. 

Undervisningen består av forelesninger, arbeid i grupper og individuelt arbeid samt fremføringer/produksjoner. Arbeidsformene inkluderer arbeid med analoge og digitale verktøy. Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk.  

Opptakskrav

Opptakskravene til studiet er bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang pluss to års relevant yrkespraksis. 

Søker må være ansatt i undervisningsstilling i grunnskolen. 

Praktisk informasjon

Emnet skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

Studietilbudet er finansiert av DIKU, du betaler derfor ingen studieavgift for dette studietilbudet. 

Utgifter til lovpålagt semesteravgift vil komme i tillegg. Eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold, studiemateriell (pensum) o.l. kommer i tillegg.  

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder §12d. 
En av undervisningsdagene vil avholdes i Setesdal, dersom smittevernfaglige råd tilsier at det er mulig. 

Tilbys av Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for informasjonssystemer 

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2020

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

juliep
Administrativ kontaktperson

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap