Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Målgruppen for studiet er personer med helse- og sosialfaglig utdanning (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, allmennlærer, barnehagelærer og politiarbeid.

Videreutdanningen i Familieterapi består av tre emner PSY902– vitenskapsfilosofi, teorier og metoder, PSY903 – Familieterapi-etikk og praksis og PSY904 Praktiske studier i familieterapi.

Utdanningen er en teoretisk / klinisk utdanning. Det kliniske perspektiv vil stå sentralt både i den teoretiske undervisning og i kravene som stilles til praksis i utdanningsperioden. Gjennom å stile krav om klinisk veiledning sikrer vi at utdanningsforløpet gir studentene en klinisk realkompetanse. Studiet legger samtidig vekt på å sette teorier og metoder inn i den aktuelle norske samfunnsmessige kontekst. Studiet vil ta opp de grunnleggende verdispørsmål og anlegge etiske perspektiv på praksis og teori i familieterapeutisk arbeid.

Hva lærer du?

Familieterapiutdanningen har tre hovedmål:

1. Kunnskapstilegnelse (kunnskapsmål)
Studentene har etter endt utdanning:

 • tilegnet seg kunnskap om aktuelle teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapi feltet.
 • fordypet seg innen særlig relevante teorier og metoder

2. Dyktiggjøring i familieterapeutiske ferdigheter (ferdighetsmål)
Studentene har etter endt utdanning:

 • dyktiggjort seg i å anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med familier.
 • tilegnet seg ferdigheter i å anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk.

3. Utvikling av en integrert personlig terapeutisk holdning (holdningsmål)
Studentene har etter endt utdanning:

 • integrert kunnskap og erfaringer og videreutviklet en integrert personlig terapeutisk holdning.
 • utviklet et reflektert forhold til egne holdninger og verdier og hvilken betydning dette har i arbeid med mennesker som søker profesjonell hjelp. 

Oppbygning

1. studieår

1. semester Høst

PSY902

Familieterapi – vitenskapsfilosofi, teorier og metoder
20 sp

PSY904

Praktiske studier i familieterapi
20 sp

2.semester Vår

2. studieår

3.semester Høst

PSY903

Familieterapi – etikk og praksis
20 sp

4.semester Vår

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, allmennlærer, barnehagelærer og politiarbeid, og minst ett års utdanningsrelevant yrkespraksis etter endt utdanning. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Praktisk informasjon

Pris

Kr. 15.000,- pr semester (I alt kr 60.000,-) Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Arbeidsformer

Videreutdanningen er et 60 studiepoengs deltidsstudium over to år. Det er to - tre samlinger à en uke på campus i Kristiansand pr semester. 

Det blir lagt opp til ulike og fleksible studie- og arbeidsformer, og disse presenteres i tilknytning til de ulike emnene.

 • Presentasjon av teori og metoder gjennom forelesninger, spørsmål og diskusjoner.
 • Arbeid i grupper med aktuelle temaer og spørsmål.
 • Praktisering av kliniske intervjuteknikker.
 • Utprøving av roller som intervjuer, observatør og intervjuobjekt.
 • Rollespill av arbeid med klienter og med ulike terapeutiske tilnærminger.
 • Presentasjon av kliniske videoer som viser aktuelle terapeutiske metoder.
 • Arbeid med studentenes kliniske videoer sett i forhold til teori, metodisk tilnærming og etiske spørsmål.

Praksis i familieterapi

Det er en fordel at studenten er i arbeid som er familierelatert. Studentene må kunne dokumentere minst 100 timers praksis som familieterapeut i løpet av undervisningsperioden. Dette sikrer muligheten for en aktiv integrering av teori og metoder i direkte klientarbeid.

Klinisk veiledning

En utprøving av nye tilnærminger i direkte klientarbeid må skje gjennom kvalifisert veiledning. Veiledningen skal omfatte minst 120 timer individuell/gruppeveiledning hvorav minst 30 timer skal foregå som direkte veiledning. Direkte veiledning vil si at veileder er tilstede under studentens arbeid med familier eller at studenten har med video fra eget pågående klinisk arbeid. Minst 50 % av veiledningen skal være gruppeveiledning; en veiledningstime er på 45 minutter. 60 timers gruppeveiledning dekkes av studiet. De resterende 60 timers veiledning må organiseres og betales individuelt. Universitet kan være behjelpelig med å skaffe noen praksisplasser.

Vurderingsformer

I utdanningen legges det vekt på skriftlig formidling av egne ideer og erfaringer, teoretiske vurderinger og klinisk materiale. Ved avslutning av de to første semestre skal det leveres semesteroppgaver i emnet PSY902, og emnet vurderes med skoleeksamen. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave i emnet PSY903 og praktisk-muntlig eksamen i PSY904. 

Alle arbeidskrav må være utført og godkjent før studenten får anledning til å avlegge eksamen. I tillegg kommer 120 timer klinisk veiledning.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2023

Pris

kr 60.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like