Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Denne videreutdanningen er for deg som er interessert i å lære å anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med familier.

Videreutdanningen er en teoretisk og klinisk utdanning. Det kliniske perspektivet står sentralt både i den teoretiske undervisningen og i kravene som stilles til praksis i utdanningsperioden. Gjennom å stille krav om klinisk veiledning sikrer vi at utdanningsforløpet gir deg en klinisk realkompetanse.

Videreutdanningen legger samtidig vekt på å sette teorier og metoder inn i den aktuelle norske samfunnsmessige kontekst. Studiet vil ta opp de grunnleggende verdispørsmål og anlegge etiske perspektiv på praksis og teori i familieterapeutisk arbeid.

Videreutdanningen i Familieterapi består av tre emner:

 • PSY902 Vitenskapsfilosofi, teorier og metoder
 • PSY903 Familieterapi-etikk og praksis
 • PSY904 Praktiske studier i familieterapi

Målgruppen for videreutdanningen er personer med bachelorgrad i helse- og sosialfag (f.eks. barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie) allmennlærerutdanning, barnehagelærerutdanning og politiutdanning.

Hva lærer du?

Etter endt utdanning skal du:

 • ha avansert kunnskap om aktuelle teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i familieterapiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kunne anvende kunnskap for å forholde seg kritisk til ulike praksiser innen familieterapifeltet
 • ha inngående kunnskap om vitenskapsteori og vitenskapelige metoder som anvendes innen familieterapifeltet
 • kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med familier
 • ha avanserte ferdigheter i å anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike former for kunnskap og anvende disse i faglige resonnementer knyttet til familieterapi
 • ha utviklet et reflektert forhold til egne holdninger og verdier og hvilken betydning dette har i arbeid med mennesker som søker profesjonell hjelp
 • kunne utøve familieterapeutisk arbeid på en reflektert og innsiktsfull måte og ha utviklet høy grad av sensitivitet og selvrefleksivitet i møte med mennesker
 • kunne kritisk analysere faglige problemstillinger med vekt på etikk og verdier i profesjonell praksis

Oppbygning

1. studieår

1. semester Høst

PSY902

Familieterapi – vitenskapsfilosofi, teorier og metoder
20 sp

PSY904

Praktiske studier i familieterapi
20 sp

2.semester Vår

2. studieår

3.semester Høst

PSY903

Familieterapi – etikk og praksis
20 sp

4.semester Vår

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, allmennlærer, barnehagelærer og politiarbeid. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Det kreves to års arbeidserfaring, hvorav minst ett år må være utdanningsrelevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Praktisk informasjon

Pris

Informasjon kommer.

Utgifter til veiledning på praksisstedet kan påløpe, se punktet «Klinisk veiledning» under.

Arbeidsformer

Videreutdanningen er en 60 studiepoengs deltidsutdanning over to år. Det er to - tre samlinger à en uke på campus i Kristiansand pr semester.

Det blir lagt opp til ulike og fleksible studie- og arbeidsformer, og disse presenteres i tilknytning til de ulike emnene.

 • Presentasjon av teori og metoder gjennom forelesninger, spørsmål og diskusjoner
 • Arbeid i grupper med aktuelle temaer og spørsmål
 • Praktisering av kliniske intervjuteknikker
 • Utprøving av roller som intervjuer, observatør og intervjuobjekt
 • Rollespill av arbeid med klienter og med ulike terapeutiske tilnærminger
 • Presentasjon av kliniske videoer som viser aktuelle terapeutiske metoder
 • Arbeid med studentenes kliniske videoer sett i forhold til teori, metodisk tilnærming og etiske spørsmål

Det er obligatorisk undervisning i videreutdanningen (minimum 80 % tilstedeværelse).

Undervisning høst 2025:

Dato kommer senere.

Praksis i familieterapi

Det er en fordel at studenten er i arbeid som er familierelatert. Studentene må kunne dokumentere minst 100 timers praksis som familieterapeut i løpet av undervisningsperioden.

Dette sikrer muligheten for en aktiv integrering av teori og metoder og dokumenteres gjennom «timeliste».

Klinisk veiledning

En utprøving av nye tilnærminger i direkte klientarbeid må skje gjennom kvalifisert veiledning. Veiledningen skal omfatte minst 120 timer individuell/gruppeveiledning hvorav minst 30 timer skal foregå som direkte veiledning.

Direkte veiledning vil si at veileder er til stede under studentens arbeid med familier eller at studenten har med video fra eget pågående klinisk arbeid. Minst 50 % av veiledningen skal være gruppeveiledning; en veiledningstime er på 45 minutter. 60 timers gruppeveiledning dekkes av studiet.

De resterende 60 timers veiledning må organiseres og betales individuelt. Universitetet kan være behjelpelig med å skaffe noen praksisplasser.

Vurderingsformer

I utdanningen legges det vekt på skriftlig formidling av egne ideer og erfaringer, teoretiske vurderinger og klinisk materiale. Ved avslutning av de to første semestre skal det leveres semesteroppgaver i emnet PSY902, og emnet vurderes med skoleeksamen. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave i emnet PSY903 og praktisk-muntlig eksamen i PSY904.

Alle arbeidskrav, inkludert 120 timers veiledning, må være utført og godkjent før studenten får anledning til å avlegge eksamen.

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2025

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like