0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Arendal/ Flekkefjord/ Kristiansand/Åmli

Digitalt veiledningskurs for praksisveiledere er en videreutdanning tilpasset sykepleiere som veileder studenter i bachelor i sykepleie i kliniske studier. Tilbudet er åpent for sykepleiere som er ansatt i en kommune på Agder.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng på mastergradsnivå, og består av fem samlinger. Oppstartsamling og avslutningssamling er fysiske samlinger lokalisert enten i Arendal, Flekkefjord, Kristiansand og Åmli (avhengig av hvor du får opptak), og det er tre digitale samlinger mellom disse. Det er 20 plasser på hvert studiested.

Innholdet i videreutdanningen vil gi grunnleggende kunnskaper om ulike prinsipper og metoder i individuell veiledning, og vil ta utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer. Praksisveiledning vil være sentralt sammen med praktisk yrkesteori. Læringsutbyttene er i tråd med Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse og velferdstjenesten (Universitets- og høgskolerådet, 2018). 

Hva lærer du?

Innhold:

 • Veiledning
 • Kommunikasjon
 • Læring og læringsprosesser
 • Praktiske prinsipper og metoder i veiledning og praksisveiledning
 • Praktisk yrkesteori
 • Relevante lover og forskrifter

Du vil få:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning  
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i en faglig yrkespraksis i veiledning av studenter   
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv  
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser  
 • kunnskap om relevante lover og forskrifter for sykepleierutdanning, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering  

Du vil lære å:

 • planlegge og gjennomføre veiledning individuelt innenfor egen profesjon
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger  
 • observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier  
 • planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering  
 • analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet  
 • anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og teknologi-støtte i veiledning
 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen  
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis  
 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer  
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler 

Oppbygning

Det vil være fysisk oppstarts- og avslutningssamling og tre digitale samlinger.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Forelesninger
 • Digitale læringsressurser
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Obligatorisk arbeidskrav
 • Selvstudium

Arbeidsomfanget er ca. 270 timer. Det er obligatorisk undervisning i emnet.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad i sykepleie. 
 • Søker må være ansatt i en kommune på Agder.

Praktisk informasjon

Ingen studieavgift, kun utgifter til pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 725,-.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltatt på obligatorisk undervisning og levert obligatoriske arbeidskrav, se nærmere informasjon på Canvas.

Eksamen

Individuell oppgave. Oppgaven gis i begynnelsen av studiet. Vurderingsuttrykket er gradert karakter.

Undervisningsdatoer

 • Fysisk oppstartssamling 29.08 i Kristiansand, 30.08 i Arendal, 31.08 i Flekkefjord og eventuelt 02.09 dersom det også blir Åmli.
 • Digital samling 19.09.
 • Digital samling 11.10.
 • Digital samling 03.11.
 • Fysisk avslutningssamling 14.11 i Kristiansand, 16.11 i Arendal, 18.11 i Flekkefjord og eventuelt 11.11 dersom det også blir Åmli.

Innlevering av eksamen 29.11

Forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist til 1. august 2022


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

 

I søknadsweb finner du tilbudet under Etter- og videreutdanning.

Antall plasser

80

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like