Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Digitalisering og ledelse er et studietilbud for skoleledere, og bygger på den nasjonale rektorutdanningen. Tilbudet finansieres av Utdanningsdirektoratet (UDIR), og er opprettet for å svare på et behov om kompetanse og handlingsberedskap for å imøtekomme det økende kravet til digitalisering i skolen.  

Aktiv ledelse er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. Et av målene med utdanningen er å gi skoleledere en forståelse av det å lede digitaliseringsarbeidet ved egen skole, og samtidig vise at det finnes ulike tilnærminger avhengig av skolens egenart og drift. 

Digitalisering i skolen omfatter sammensatte prosesser, og skaper behov for nye kompetanser og ferdigheter innen ledelse i digitalisering. Det dreier seg om å ruste skoleledere til å lede skolen i en digital tid. Emnet lener seg på viktige rammeverk som profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK), Fagfornyelsen og digital modenhet ved skolen, og tar for seg ledelsesutfordringer i lys av fylkes-/kommunenes mål, rammer og strategier. 

Utdanningen har en tilnærming til lederopplæring vi kaller ‘praksisbasert utviklingsledelse’, som handler om at læring skal skje i et samspill mellom teori, praksis og refleksjon. 

Hva lærer du?

Studiet tar for seg ledelsesutfordringer knyttet til arbeid med digitalisering i skolen. Ledelsesutfordringene er tematisk organisert som syv moduler, disse utgjør skolens digitale modenhet: 

  1. Introduksjonen knytter studiet opp mot den foregående rektorutdanningen, tar for seg hvordan digitalisering forstås og kommuniseres utenfra og kan imøtekommes som leder, og introduserer rammeverket ‘Digital modenhet’. 
  2. Planverk omfatter planer for innkjøp og implementering av teknologi, og hvordan skolen ivaretar planer for pedagogisk bruk og praksis av digitale ressurser. Dette dreier det seg om skolens egen IKT-strategi i forhold til fylkes-/kommunens hovedmål og rammer, og om rutiner, budsjetter og personal- og ressurshåndtering.
  3. Ledelse tar for seg viktigheten av lederrollen i digitaliseringsprosesser, og hvordan ledere kan lykkes med å få med lærere i digitaliseringen og å selv bidra til å skape god kultur i omstillingsarbeidet. I studiet blir du kjent med arbeidsmetoder og tilnærminger for å oppnå aktiv læring. Vi ser på utfordringen med å etablere samarbeid innenfor rammen av strategiske føringer. 
  4. Organisering dreier seg om hvordan tilrettelegge for gode digitaliseringsprosesser. Med undervisnings- og læringsaktiviteter utenfor skolens bygg, har det oppstått nye utfordringer med å ivareta ansatte og elevers informasjonssikkerhet og personvern på en god måte. Her vil vi arbeide med å skape gode strukturer og modeller for erfaringsdeling på tvers av skoler, samt skape fysiske og virtuelle rom for utviklingsarbeid. 
  5. Digital kompetanse tar for seg rammeverket for profesjonsfaglig digital kompetanse hos lærere (pedagogikk og fagdidaktikk, fag og grunnleggende ferdigheter, etikk, skolen i samfunnet, endring og utvikling, ledelse av læreprosesser, og kommunikasjon og samhandling) og hvordan tilrettelegge for kompetanseutvikling i lærerkollegiet med utgangspunkt i rammeverket.  
  6. Utstyr viser til forutsetninger skolen har for digitalisering, altså om infrastruktur samsvarer med planverket. Dette handler ikke kun om PC-er, strømuttak osv. (hardware), men også om programmer og læringsressurser (software). Vi vektlegger hvordan skoleleder kan lede prosesser knyttet til utstyr som ivaretar personvern og informasjonssikkerhet, og hvordan man kan løse ulike problemstillinger knyttet til utstyret. 
  7. Oppsummeringen bruker vi til å reflektere over hvordan skoleledere kan arbeide ved ulike sider av digital modenhet ved sin skole. Her skal vi oppsummere, ta et steg tilbake og se på det helhetlige, komplekse utfordringsbildet av digital modenhet og digitaliseringsarbeid i skolen. 

(Læringsutbytte fra emnebeskrivelse) 

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav er fullført og bestått Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller tilsvarende skolelederutdanning. I tillegg er det et krav at søkere må ha en lederstilling i skolen. Dette inkluderer assisterende ledere, avdelingsledere og inspektører.For å avlegge studiepoenggivende eksamen i Digitalisering og ledelse kreves det bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis. Emnet kan innpasses i vår erfaringsbaserte Master i ledelse med 10 studiepoeng.Søkere som ikke oppfyller kravet om bachelorgrad og to års yrkespraksis kan gjennomføre kurset som deltakere uten tilgang til studiepoenggivende eksamen, og i stedet motta et kursbevis på gjennomført kompetanseheving fra UiA.Vennligst presiser i søknaden dersom du søker opptak kun på bakgrunn av fullført og bestått rektorutdanning og lederstilling i skolen.

Opptak/rangering

Opptak og rangering skjer i samsvar med Utdanningsdirektoratets retningslinjer. Ved flere søkere enn plasser vil rektor prioriteres foran andre ledere skoler. Med rektorer mener vi også ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder el.l. Ass.rektor defineres som andre skoleledere.

Ved oversøkning av rektorer, vil rektorer fra kommuner i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Andre ledere enn rektorer prioriteres på samme måte, dvs. lederne i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning.

Det tas forbehold om oppstart av studietilbudet under forutsetning av at det er nok påmeldte studenter.

Praktisk informasjon

Finansiering 

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir). Eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold, studiemateriell (pensum) o.l. kommer i tillegg.  

Les mer på Udirs nettsider.

Undervisning 

Digitalisering og ledelse er samlingsbasert og sammensatt av moduler som går over to semestre. Undervisningen i studiet gis som fire samlinger à to dager per semester, med modul 1-4 på høstsemesteret og modul 5-7 på vårsemesteret. Det er oppstart av nytt studentkull hver høst. 

Samlingene gjennomføres med forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case. Nettstøttet undervisning, og obligatoriske oppgaver og arbeidskrav mellom samlingene. Oppgavene omfatter praktiske øvelser og teoretisk refleksjon. 

Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand

Samlinger høst 2023

Datoer kommer

Samlinger vår 2024

Datoer kommer.

Videre utdanning  

Dersom du ønsker videre påbygging etter gjennomført studie, kan utdanningen innpasses i UiAs erfaringsbaserte Master i ledelse. Studiet vil erstatte emnet ORG955 Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner (10 studiepoeng). 

Faglige resurser 

Digitalisering og ledelse er administrativt forankret ved Etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Faglig ansvarlig er Institutt for Informasjonssystemer. Det ledes av professor Cathrine E. Tømte og professor Øystein Sæbø 

Annen praktisk informasjon  

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen Universitetet i Agder §12d. 

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 15. august 2023


Opptak og rangering skjer i samsvar med Utdanningsdirektoratets retningslinjer. 

I søknadsweb finner du tilbudet under: Oppdragskurs høst 2022. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no