Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Denne videreutdanningen er for deg som er ansatt som sykepleier ved Sørlandet sykehus eller som veileder masterstudenter innen sykepleie fra UiA ved andre sykehus.  

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng på mastergradsnivå, og består av fem samlinger. Oppstartsamling og avslutningssamling er fysiske samlinger lokalisert i Kristiansand, og det er tre digitale samlinger mellom disse.

Innholdet i videreutdanningen vil gi grunnleggende kunnskaper om ulike prinsipper og metoder i individuell veiledning, og vil ta utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer. Praksisveiledning vil være sentralt sammen med praktisk yrkesteori. Læringsutbyttene er i tråd med Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse og velferdstjenesten (Universitets- og høgskolerådet, 2018).

Hva lærer du?

Innhold

 • Veiledning
 • Kommunikasjon
 • Læring og læringsprosesser
 • Praktiske prinsipper og metoder i veiledning og praksisveiledning
 • Praktisk yrkesteori
 • Relevante lover og forskrifter

Du vil få:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning 
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i en faglig yrkespraksis i veiledning av studenter  
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv 
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser 
 • kunnskap om relevante lover og forskrifter for sykepleierutdanning, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering 

Du vil lære å:

 • planlegge og gjennomføre veiledning individuelt innenfor egen profesjon
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger 
 • observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier 
 • planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering 
 • analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet 
 • anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og teknologi-støtte i veiledning
 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen 
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis 
 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer 
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Oppbygning

Det vil være fysisk oppstarts- og avslutningssamling og tre digitale samlinger.

Undervisnings- og læringsformer 

 • Forelesninger
 • Digitale læringsressurser
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Obligatorisk arbeidskrav
 • Selvstudium

Arbeidsomfanget er ca. 270 timer. Det er obligatorisk undervisning i emnet.

Det arbeides for at studenter som har bestått denne videreutdanningen skal kunne bli tatt opp på videreutdanningen PED974: Veiledningspedagogikk fokus individ- og gruppenivå I.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie. Søker må være ansatt ved Sørlandet sykehus eller veilede masterstudenter innen sykepleie fra UiA ved andre sykehus.

Praktisk informasjon

Ingen studieavgift, kun utgifter til pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 710/750,-. 

Vilkår for å gå opp til eksamen
Du må ha deltatt på obligatorisk undervisning og levert obligatoriske arbeidskrav for å kunne fremstille deg til eksamen,

Eksamen
Individuell oppgave. Oppgaven gis i begynnelsen av studiet. Vurderingsuttrykket er gradert karakter.

Datoer for undervisning og eksamen kommer.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperiode: 1. oktober - 1. desember


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no