Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023
Studiested
Arendal/Flekkefjord/Kristiansand/Åmli

Digitalt veiledningskurs for praksisveiledere er en videreutdanning tilpasset sykepleiere som veileder studenter i bachelor i sykepleie i kliniske studier. Tilbudet er åpent for sykepleiere som er ansatt i en kommune på Agder.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng på mastergradsnivå, og består av fem samlinger. Oppstartsamling og avslutningssamling er fysiske samlinger lokalisert enten i Arendal, Flekkefjord, Kristiansand og Åmli (avhengig av hvor du får opptak), og det er tre digitale samlinger mellom disse. Det er 20 plasser på hvert studiested.

Innholdet i videreutdanningen vil gi grunnleggende kunnskaper om ulike prinsipper og metoder i individuell veiledning, og vil ta utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer. Praksisveiledning vil være sentralt sammen med praktisk yrkesteori. Læringsutbyttene er i tråd med Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse og velferdstjenesten (Universitets- og høgskolerådet, 2018). 

Hva lærer du?

Innhold:

 • Veiledning
 • Kommunikasjon
 • Læring og læringsprosesser
 • Praktiske prinsipper og metoder i veiledning og praksisveiledning
 • Praktisk yrkesteori
 • Relevante lover og forskrifter

Du vil få:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning  
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i en faglig yrkespraksis i veiledning av studenter   
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv  
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser  
 • kunnskap om relevante lover og forskrifter for sykepleierutdanning, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering  

Du vil lære å:

 • planlegge og gjennomføre veiledning individuelt innenfor egen profesjon
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger  
 • observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier  
 • planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering  
 • analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet  
 • anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og teknologi-støtte i veiledning
 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen  
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis  
 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer  
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler 

Oppbygning

Det vil være fysisk oppstarts- og avslutningssamling og tre digitale samlinger.

Undervisnings- og læringsformer:

 • Forelesninger
 • Digitale læringsressurser
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Obligatorisk arbeidskrav
 • Selvstudium

Arbeidsomfanget er ca. 270 timer. Det er obligatorisk undervisning i emnet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

 • Bachelorgrad i sykepleie. 
 • Søker må være ansatt i en kommune på Agder.

Praktisk informasjon

Ingen studieavgift, kun utgifter til pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 725,-.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltatt på obligatorisk undervisning og levert obligatoriske arbeidskrav, se nærmere informasjon på Canvas.

Eksamen
Individuell oppgave. Oppgaven gis i begynnelsen av studiet. Vurderingsuttrykket er gradert karakter.

Undervisningsdatoer

 • Fysisk oppstartssamling kl. 10-15:
  - Flekkefjord 11.januar
  - Arendal 12.januar
  - Åmli 13.januar
  - Kristiansand 16.januar
 • Digital samling 21.februar kl. 12-15
 • Digital samling 21.mars kl. 12-15
 • Digital samling 18.april kl. 12-15
 • Fysisk avslutningssamling kl. 10-15:
  - Kristiansand 8.mai
  - Arendal 9.mai
  - Flekkefjord 10.mai
  - Åmli 11.mai

Eksamen
Eksamen innleveringsfrist tirsdag 23.mai kl. 14.

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist til 5. januar 2023


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Antall plasser

80

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like