Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 semester
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Farsund og Froland

Distriktsvennlig videreutdanning for helsepersonell ansatt i en kommune på Agder.

Dette er del 2 av en videreutdanning i demensomsorg på totalt 30 studiepoeng. Du søker kun opptak på Demensomsorg del 2. Formålet med denne videreutdanningen er at du skal tilegne deg kompetanse som setter deg i stand til å utøve omsorg av høy kvalitet overfor personer med demens. Demensomsorg del 1 og del 3 vil etter planen bli tilbudt høsten 2024.

Målgruppen for videreutdanningen er ansatte i en kommune på Agder. Det er ikke krav om at du har tatt Demensomsorg del 1 for å få opptak på Demensomsorg del 2. Den praktiske undervisningen vil gjennomføres som parallelle samlinger i Farsund og Froland. Du velger undervisningssted når du søker opptak.

Hva lærer du

Etter endt utdanning skal du:

 • Ha inngående kunnskap om relevante kartleggingsmetoder i diagnostisering av demens på individnivå, og kan bidra i det tverrfaglige kartleggingsarbeidet
 • Kunne anvende ulike metoder for å realisere god demensomsorg, og analysere og forholde seg kritisk til ulike metoder
 • Ha inngående kunnskap om utfordrende adferd og anvender kunnskapen på individ- og systemnivå
 • Kjenne til gjeldende lovverk som regulerer tvangsbruk, reflekterer over faglige og etiske utfordringer knyttet til bruken av tvang og forholder seg kritisk til hvordan tvang praktiseres
 • Kunne analysere faglige problemstillinger innen demensområdet
 • Kjenne til faglige og etiske utfordringer som kan oppstå i sluttstadiet av et demensforløp og kan ivareta pasient og pårørende i livets siste fase
 • Ha inngående kjennskap til ulike løsninger innen omsorgsteknologi og reflekterer over nytteverdi og etiske utfordringer knyttet til bruken av dem
 • Kunne delta i tverrfaglig samarbeid på tvers av nivåene i helsetjenesten
 • Kunne samarbeide med pårørende og frivillige

 

Innhold

 • Kartlegging og diagnostisering av demens på individnivå
 • Omsorgsteknologiens muligheter og utfordringer
 • Forståelse for og håndtering av utfordrende atferd
 • Forebygging og bruk av tvang
 • Demensomsorg i hjemmet

     - Utfordringer knyttet til organisering
     - Tiltakspakke demens
     - Nettverksarbeid

 • Demensomsorg i institusjon
 • Miljøarbeid
 • Tilrettelegging av det fysiske miljøet ute og inne
 • Kommunikasjonsmetoder.
 • Ernæring, mat og måltider
 • Aktivitet aktivisering
 • Bruk av minner og livshistorie
 • Medikamentbruk
 • Palliativ behandling og omsorg
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med frivillige
 • Tverrfaglig samarbeid

Oppbygning

Dette er del 2 av en videreutdanning på totalt 30 studiepoeng.

Del 1 (forståelse av demens og rammefaktorer som påvirker demensomsorgen) og del 3 (innovasjon og tjenesteutvikling i demensomsorgen) vil etter planen bli tilbudt høsten 2024.

Arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Digital undervisning
 • Seminarer/gruppesamlinger
 • Selvstudier
 • Simulering

Det er obligatorisk undervisning i emnet. Samlingene og gruppearbeid er obligatoriske (minimum 80 % tilstedeværelse). Arbeidsomfang i emnet er beregnet til ca. 270 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Søker må være ansatt i en kommune på Agder. Treårig helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning på bachelornivå. Dette omfatter sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer. 

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som studenter.

Praktisk informasjon

Videreutdanningen er uten studieavgift. Semesteravgift (pt kr 710/750) per semester dekkes av prosjektet. Utgifter til pensumlitteratur dekkes av prosjektet.

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Deltatt på obligatorisk undervisning og deltatt i gruppearbeid/veiledning
 • Godkjent ett eksamenskrav

Undervisningsdatoer

Første samling uke 12:

 • Farsund/Froland: 18. og 19. mars

Andre samling uke 18:

 • Farsund/Froland: 29. og 30. april

Eksamen

Eksamen gjennomføres som en individuell hjemmeeksamen over 7 virkedager. Utlevering 21. mai og innlevering 28. mai. Det gis gradert karakter. 

Med forbehold om endringer.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 15. januar


Du finner studiet under "Etter- og videreutdanning, oppdrags- og andre kurs". «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Administrativ kontaktperson
Vitenskapelig kontaktperson
Vitenskapelig kontaktperson