0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i behandling av angstlidelser hos barn og ungdom over 10 år? Da kan denne videreutdanningen være aktuell for deg.

Målgruppe:
Hovedmålgruppen for denne videreutdanningen er barnevernspedagoger, vernepleiere, sykepleier og sosionomer, leger, psykologer og lærere.

Oppbygning

Samling 1

Dag 1:
Innføring i angstproblematikk og grunnprinsipper i kognitiv atferdsterapi ved angstlidelser. Kartleggingsinstrumenter. Rekruttering

Dag 2:
Hvordan gjennomføre grupper for engstelse hos barn og unge. Presentasjon av behandlingsmanualen «RISK- lavterskel» og gjennomgang av manualen time for time. Gjennomføring av atferds-eksperiment. 

Dag 3:
Ferdighetstrening i hvordan lede grupper for engstelige barn og ungdom

Samling 2

Dag 1:
Kognitiv terapi for sosial angstlidelse. Bruk av videoeksponering.

Dag 2:
Foreldreinvolvering ved behandling av angstlidelse. Ferdighetstrening

Dag 3:
Gruppeveiledning (6 timer).

Samling 3

Dag 1:
Panikklidelse/agorafobi. Ferdighetstrening.

Dag 2:
Spesifikk fobi/generalisert angstlidelse/separasjonsangst. Ferdighetstrening

Dag 3:
Gruppeveiledning (6 timer)

Samling 4

Dag 1:
Samarbeid med skolen, lærere. Åpen samling der lærere inviteres til å bli med halve dagen.

Dag 2:
Gruppeveiledning (6 timer)

Undervisere

Hovedansvarlig for undervisningen er Åshild Tellefsen Håland som er ansatt som forskningsleder ved FOU-enheten i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og har også en bistilling ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Hun har en Ph.D på atferdsterapeutisk gruppebehandling for voksne med tvangslidelse som hun i 2013 fikk årets doktorgrad for og også har vært involvert i flere studier på behandling av engstelig ungdom.  Hun har i samarbeid med terapeuter i ABUP utviklet en flerfamiliegruppe-manual for ungdom med angstlidelser (RISK) med svært lovende resultater. På bakgrunn av de gode erfaringene med RISK har hun laget en lavterskel versjon av RISK primært til bruk i kommunen. Håland er godkjent veileder i kognitiv terapi.

Thomas Bjerregaard Bertelsen er psykolog ved ABUP og Ph.D kandidat i RISK- prosjektet: «Flerfamiliegrupper for barn og unge med angstlidelser». Han er gruppeterapeut i RISK-gruppene og har spesielt god kompetanse i hvordan jobbe med foreldreinvolvering i grupper.

Hva lærer du?

Denne videreutdanningen retter seg i hovedsak mot førstelinjetjenesten, men kan også være relevant for spesialisthelsetjenesten. Studiet gir en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv atferdsterapi ved angstlidelse for barn og ungdom over 12 år. Hovedfokus i studiet er hvordan en konkret kan anvende disse prinsippene i praksis tilpasset ulike former for angst. Det vil bli gitt opplæring i gruppeformat og individualformat, men med hovedvekt på gruppeformatet. Gruppeformatet det vil bli gitt opplæring i består av ca. 8 samlinger og har et omfang på ca. 15 timer. Begge formatene kan gis som indikert forebygging for barn og ungdom med begynnende vansker i forhold til angst, men kan også brukes til behandling for de som har utviklet vansker i et omfang som fyller diagnostiske kriterier.

Store deler av studiet vil dreie seg om ferdighetstrening der man skal trene på praktiske ferdigheter i utøvelse av alle faser i et behandlingsforløp, men med spesifikk vektlegging på gjennomføring av atferds-eksperimenter for ulike angstsymptomer. Svært sentralt i studiet er hvordan man kan involvere foreldre og skole på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Etter fullført videreutdanning skal du:

 • ha inngående kunnskap om kognitiv atferdsterapi for angstlidelser
 • ha kunnskap om lav-terskel og høy-intensive intervensjoner for angstlidelse/engstelighet
 • ha avansert kunnskap om den kognitive forståelsen og opprettholdelse av panikklidelse og sosial angstlidelse
 • ha kunnskap om uhensiktsmessige måter foreldre involverer seg på
 • ha kunnskap om ulike former for lærerinvolvering ved behandling av engstelighet
 • ha inngående kunnskap om bruk av hjemmeoppgaver
 • ha kunnskap om utvikling av terapeutisk relasjon
 • kunne gjennomføre spesifikke eksponeringsøvelser og atferds-eksperimenter som er tilpasset den enkelte angstlidelse; sosial angst, panikklidelse, agorafobi, spesifikk fobi, generalisert angstlidelse og separasjonsangst
 • kunne gjennomføre eksponeringsøvelser der foreldre og ungdom trener sammen
 • kunne kartlegge og analysere ulike former for angstsymptomer
 • kunne selvstendig planlegge, gjennomføre og evaluere en gruppeterapi- intervensjon
 • ha selvstendige ferdigheter i å gjennomføre en individual-intervensjon
 • kunne gjenkjenne vanlige tankefeller/uhensiktsmessige fortolkninger ved angstlidelser
 • kunne utforme angsthierarki
 • kunne selvstendig anvende vanlige kartleggingsskjema ved engstelse
 • kunne identifisere unngåelsesatferd og sikkerhetsatferd ved ulike typer angstlidelser
 • ha grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi for angstlidelser
 • kunne strukturere samtaler ut fra en agenda som lages
 • kunne forklare rasjonale i kognitiv terapi for angstlidelser
 • kunne foreta en avveiing mellom faglige, praktiske og etiske argumenter for valg av intervensjon
 • kunne håndtere samarbeidsproblemer

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfaglige utdanninger (barnevernspedagoger, vernepleiere, sykepleier og sosionomer, leger, og psykologer).

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student (for eksempel sosiallærere som har rammer for å drive angstkurs på skolen sammen med helsesykepleier).

Minimum 2 års praksis fra arbeid med barn og unges psykiske helse.

Andre krav
For at det skal være mulig å få erfaring med å drive angstkurs i gruppe i praksis stilles det krav om at minst to fagpersoner fra samme arbeidssted, organisasjon eller kommune søker opptak til utdanningen. Ved søknad om opptak må søkere oppgi navnet til samarbeidspartneren de skal drive gruppe sammen med.

Kandidatenes arbeidsgiver (kommune eller spesialisthelsetjeneste) er ansvarlig for at de juridiske rammene for å tilby kognitiv terapi til barn og unge er tilfredsstilt. I tillegg må det avklares at studentene har tilstrekkelig tid i løpet av studiet til å gjennomføre den praksis som kreves. Ved opptak inngås det skriftlig avtale med kandidatene og deres arbeidsgiver, hvor de bekrefter at de kjenner til og aksepterer betingelsene knyttet til opplæringen. 

Praktisk informasjon

Undervisning

4., 5. og 6. september: 3 opplæringsdager
14., 15. og 16. oktober: 2 opplæringsdager og en veiledningsdag
20., 21. og 22. januar 2020: 2 opplæringsdager en veiledningsdag
23. og 24. mars: 1 opplæringsdag og 1 veiledningsdag

Pris

Kr 23 000,-

Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Veiledning

Studentene skal gjennomføre et behandlingsforløp i gruppe, og samarbeider to og to om dette. Det blir gitt veiledning på praksisen underveis, og denne består av 20-25 timer med gruppeveiledning (4-6 personer per gruppe). Studentene må ta opp terapitimer på video eller lydbånd, som sendes rekommandert til veileder på forhånd. Det må være minst to video- eller lydbåndfremlegg pr. student som skal evalueres av veileder. Fem av veiledningstimene er også avsatt pr terapeutpar pr telefon eller Skype mellom samlingene. Veiledningen vil bli gitt av erfarne gruppeterapeuter.

Hospitering

I løpet av året, vil det også blir anledning til å hospitere en dag på ABUP og observere hvordan intensiv heldagseksponering i flerfamiliegrupper blir gjennomført av erfarne terapeuter i ABUP. Disse dagene vil i hovedsak bli lagt i for- eller etterkant av de fire samlingene, men for deltagere i Agder vil også hospiteringen kunne foregå på andre tidspunkt.

Arbeidskrav

Studentene må ha gjennomført et behandlingsforløp i gruppe, og mottatt veiledning på to lyd/videoopptak.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjent frammøte i obligatoriske deler av undervisningen og veiledning.

Det kreves 80 % dokumentert tilstedeværelse på både undervisning og veiledning.

Eksamen

Individuell vurdering av innlevert video-opptak av en gruppeterapi-samling. Vurderes til bestått- ikke bestått.

Fakta

Søknadsperiode


Søknadsfristen er forlenget fra 1. juni til 15. august.


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet, eller senest 15. august.

Pris

kr 23.000,00

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail