Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Denne videreutdanningen inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på videreutdanning gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss. 

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Begynneropplæringen tar sikte på å styrke studentenes kompetanse i den første lese-, skrive- og matematikkopplæringen. Studiet legger vekt på nyere forskningsbasert kunnskap om barns utvikling, undervisning, lek og læring. 

Målet er å utvikle kunnskaper og ferdigheter i sentrale temaer i begynneropplæringen, gi innsikt i et mangfold av metoder og innfallsvinkler for å gi god norsk- og matematikkundervisning, gi trygghet i fagene og videreutvikle studentenes evne til refleksjon rundt sentrale tema i begynneropplæringen.

Det faglige innholdet i studiet vil være nært knyttet til det nye læreverket til fagfornyelsen (LK20) og det vil bli lagt vekt på flerfaglig tilnærming og dybdelæring.

Hva lærer du

Videreutdanningen skal blant annet gi deg kompetanse til å kunne:

 • planlegge, gjennomføre og analysere flerfaglige arbeid med hovedvekt på lesing, skriving og muntlige ferdigheter i begynneropplæring tilpasset alle elever, herunder også lavt- og høytpresterende elever
 • planlegge, utføre og analysere undervisning der kropp, språk og ulike hjelpemidler brukes i læringsprosessen
 • beherske og evaluere digitale hjelpemidler og bruke dem i undervisningssituasjoner i begynneropplæring
 • analysere og reflektere rundt egen undervisningspraksis og analysere og vurdere relevante problemstillinger i ei mangfoldig elevgruppe
 • initiere, analysere og evaluere lekpreget begynneropplæring i norskfaget og matematikkfaget

Oppbygging

Undervisnings- og læringsformer

Studiet består av nettleksjoner i form av Zoom-møter og enkelte videoer, lesning, arbeidsoppgaver, refleksjon, skriftlig nettdiskusjon i canvas og praksisrelaterte aktiviteter.

Det er lagt opp til to obligatoriske hybridsamlinger (dvs. fysiske samlinger med mulighet for å delta digitalt) fordelt på høst- og vårsemesteret. Begge samlinger går over tre påfølgende dager og er felles for begge emnene. Utover disse, er det lagt opp til Zoom-møter som foregår i sanntid i løpet av begge semestrene.

Høsten 2023
Obligatorisk hybrid samling:

 • 20.-22. september

Zoom-møter som går i sanntid (ikke obligatoriske, men sterkt anbefalte):

 • 28. august, kl. 12-16
 • 16. oktober, kl. 12-16
 • 23. oktober, kl. 12-16
 • 13. november, kl. 12-16
 • 20. november, kl. 12-16

Nærmere informasjon vil bli gitt i Canvas ved semesterstart.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning. Studenten må være ansatt i en undervisningsstilling i skolen når studiet gjennomføres.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar- 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no