0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
20
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Distriktsvennlig

Distriktsvennlig videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene på Agder

I denne videreutdanningen på masternivå er det fokus på avansert sykepleie for å styrke breddekompetansen, samt å tilegne seg erfaring i å kartlegge pasientenes helsetilstand og vurdere situasjoner som oppleves vanskelige for pasienter og pårørende.  Videreutdanningen vektlegger generiske ferdigheter som kreves for å møte pasienter med sammensatte medisinske og sykepleiefaglige problemstillinger, samt kompetanse som bidrar til å omsette forskningsbasert kunnskap til økt pasientsikkerhet, innovasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene. 

Det vil være et digitalt oppstartsmøte i slutten av november. Undervisningen ute i kommunene starter opp i vårsemesteret 2021.

Målgruppe
Denne videreutdanningen er for deg som er utdannet sykepleier og er ansatt i en kommune på Agder.

Hva lærer du?

Etter fullført videreutdanning vil du blant annet:

 • ha avansert kunnskap om systematiske kliniske undersøkelsesmetoder og relevante vurderingsverktøy for å identifisere og vurdere pasientens akutte og/eller langvarige helsebehov
 • ha avanserte kunnskaper om sykepleietiltak og behandling som kreves for å bidra til å løse pasientens helseproblemer
 • ha inngående kunnskap om kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet, relevant lovverk samt organisering av helsetjenester
 • ha kunnskap om brukermedvirkning i utviklings- og forbedringsarbeid
 • ha inngående kunnskap om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser
 • kunne gjennomføre systematiske og sykepleiefaglige relevante undersøkelser og vurderinger
 • kunne ta ansvar for å identifisere, vurdere og iverksette sykepleie og behandling ved vanlige helseproblemer, både i akutt fase og ved oppfølging av pasienter med langvarige sykdommer
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å implementere kunnskapsbasert praksis
 • kunne innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og dermed bidra til høy kvalitet på eget klinisk arbeid
 • kunne bidra til koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og sektorer for å medvirke til helhetlige pasientforløp og pasientsikkerhet
 • kunne bidra til at implementering av velferdsteknologi er faglig forsvarlig og til forsvarlig bruk av medisinsk teknisk utstyr i samarbeid med pasient og pårørende i kommunehelsetjenesten

Temaer i videreutdanningen:

 • systematiske kliniske kartlegginger og undersøkelser
 • akutte vurderinger og vitale tegn
 • smerter og smertebehandling i kommunehelsetjenesten
 • medisinsk teknisk utstyr
 • involvering av pasienter, brukere, pårørende og sosialt nettverk på individ- og systemnivå
 • etikk i møte med praksis
 • tiltak og behandling som oppfølging etter kartlegging
 • relevant lovverk
 • velferdsteknologi
 • utvikling- og forbedringsarbeid
 • koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og sektorer
 • tjenesteinnovasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene

Oppbygning

Videreutdanningen tilbys på deltid over to semester med et digital oppstartmøte i slutten av november 2020. Videreutdanningen er nettbasert med 6 samlinger i distrikt eller på campus Kristiansand og campus Grimstad.

Videreutdanningen består av to emner:

  Ett studieår

 1. semester (vår 2021)
10 studiepoeng

Avansert klinisk vurdering av
pasienter i kommunehelsetjenesten

 2. semester (høst 2021)
10 studiepoeng

Oppfølging av pasienter med sammensatte
utfordringer i kommunehelsetjenesten og
kvalitetsutvikling av tjenestene

Det vil gjennomføres parallelle samlinger i Flekkefjord, Valle, Risør, Hægebostad, campus Grimstad og campus Kristiansand. Du velger undervisningssted når du søker opptak.

En del av samlingene skal være praktiske øvelser og Nursing Anne Simulator (Laerdal Medical) vil bli brukt ute i distrikt.  

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende nivå. Søkere må ha minimum ett års yrkeserfaring etter endt utdanning. Dette er en videreutdanning på oppdrag fra Fylkesmannen i Agder. Prioritering av studenter vil bli foretatt i samarbeid med oppdragsgiver. 

Søkere må dokumentere at de er ansatt i en kommune på Agder. 

Praktisk informasjon

Pris
Ingen studieavgift. 

Arbeidsformer
Nettbaserte forelesninger, klasseromsundervisning, ferdighetstrening med simuleringsøvelser, selvstudium, gruppearbeid, reflekterende team, fremlegg av eget arbeid. 

Vurderingsformer
Hjemmeeksamen over 3 timer og praktisk test i distrikt

Forbehold om endringer og godkjenning i fakultetsstyret.  

Fakta

Søknadsperiode

Det åpnes for søking 7. oktober. Søknadsperioden avsluttes 15. november. 


Du velger mellom følgende undervisningssted når du søker opptak:
Flekkefjord
Valle
Risør
Hægebostad
Campus Grimstad
Campus Kristiansand

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson
mariannf
Vitenskapelig kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like