Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2025
Studiested
Kristiansand

Arbeids- og avtalerett retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor og fokuserer på sentrale juridiske rammer som regulerer arbeidslivet. Sentrale tema i emnet er blant annet regler om arbeidsmiljø og arbeidsmiljøutvikling, regler knyttet til ansettelsesprosessen og midlertidig ansettelse, regler om oppsigelse, avskjed og arbeidsrettslige forhold i forbindelse med overdragelse av virksomhet/konkurranseutsetting. Videre vil emnet gi deg innsikt i sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, regler om fullmakt og ugyldighet, regler om tolking av avtaler, samt kontraktsrettslige problemstillinger.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • innsikt i grunnleggende juridisk metode og arbeidsrett
  • innsikt i sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, regler om fullmakt og ugyldighet, samt reglene om tolking av avtaler
  • innsikt i kontraktsrettslige problemstillinger som knytter seg til kontrakters innhold, oppfyllelse av kontrakter og virkninger av at kontrakter ikke oppfylles - knyttet opp til de individuelle og kollektive avtalene i arbeidsretten

Oppbygning

Emnet blir gitt som 3 samlinger à to dager over ett semester. Undervisningen vil være i form av forelesninger, gruppearbeid med praktiske oppgaver og gjennomgang av oppgaver i plenum. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: 5 t skriftlig hjemmeeksamen med bestått/ikke bestått. 

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet gjennomføres våren 2025. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Foreleser
Ole Dag Rike er leder av Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder. Han har en cand. jur fra Universitetet i Oslo. Rike er tidligere dommerfullmektig i Nedre Telemark og advokat i firmaet Tofte & Co.

Rike har spesialisert seg innen fast eiendom, forvaltningsrett, kontraktsrett, odelsrett, panterett og tvangsfullbyrdelse. Rike har omfattende erfaring med utvikling av og undervisning i kurs i bl.a. forvaltningsrett og plan-, miljø- og landbruksjuss i samarbeid med fylkesmannen i Vest-Agder, kurs om temaet innfordring av pengekrav i samarbeid med førstelektor Trygve Bjerkås ved Universitetet i Agder. I samarbeid med UDI har Rike også utarbeidet opplæring og etterutdanning innen alminnelig og spesiell forvaltningsrett.

Rike har i tillegg bidratt i flere publikasjoner, bl.a. læreboken Panterett for praktikere (Herlofsen og Rike, 2006), oppgavesamlingen Rettslige problemstillinger med løsningsforslag (Bjerkås, Danielsen og Rike, 2005).

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som obligatorisk emne i studiet Master i ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober–1. desember 2024


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like