Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Et av de viktigste nye verktøyene innen arbeidsinkludering er Supported Employment (SE) -metoden. Dette emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i prinsipper og femtrinnsprosessen innen SE.

Emnet skal gi deg avansert kunnskap og ferdigheter til å ta i bruk Supported Employment i arbeidet med personer med behov for tilrettelegging. Det skal også gi deg innsikt til å kunne reflektere kritisk over de ulike tilnærmingene innen arbeidsinkludering som er tilgjengelig, samt etiske utfordringer.

Utover redskapene innen denne metodikken, fokuserer vi også på fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere og arbeidsmiljø. Individuell oppfølging står også sentralt i arbeidet med å tilrettelegge for inkludering i arbeidslivet for personer med komplekse utfordringer. Arbeidslivet skal være både mål og middel i arbeidsinkludering.

Emnet bygger på nasjonal og internasjonal forskning.

Hva lærer du?

Etter endt emne skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om betydningen av rask jobbtilknytning, jobbmatch og tett oppfølging av arbeidsforhold
  • ha inngående kunnskap om de ulike retningene i «place-train-maintain», og prinsipper og etiske verdier i Supported Employment
  • ha avansert kunnskap om femtrinnsprosessen som metodisk tilnærming for å strukturere et inkluderingsforløp
  • ha inngående kunnskap om hva som påvirker jobbsøkers opplevelse i en inkluderingsprosess og hvordan man sikrer god brukermedvirkning
  • kunne etablere samarbeid med arbeidssøkers private og profesjonelle nettverk, herunder helse-, behandlingsapparat og sosialtjeneste
  • kunne identifisere og analysere risikoer og muligheter i en arbeidsinkluderingsprosess
  • kunne anvende forskningsbasert kunnskap om ulike tilnærminger til arbeidsinkludering
  • kunne reflektere kritisk over ulike tilnærminger til arbeidsinkludering, jobbspesialistrollen og etiske utfordringer knyttet til dette

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som to samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: En ukes individuell hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Sørlandets kompetansefond. Du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur, reise og kost.

Fagansvarlig for kurset er førsteamanuensis Irene Trysnes ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Fakta

Søknadsperiode

Dette tilbudet er en del av kompetansepakken Inkluderingskompetanse, hvor Arbeid og inkludering er ett av tre emner. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Prosjektleder

Andre studier du kanskje vil like