Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 semestre
Studiepoeng
20
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Åpen dialog i nettverk er en arbeidsform der profesjonelle møter mennesker i psykososial krise gjennom å samle nettverket som allerede finnes rundt den det gjelder. I denne videreutdanningen vil du få en grundig innføring i det dialogiske og sosiale menneskesynet som er utgangspunkt for denne arbeidsformen.

Videre vil du få mulighet til å utvikle ferdigheter i å lytte og gi responser i møte med mennesker i krise, slik at dialog skapes og livssituasjoner endres. Videreutdanningen vektlegger praktisk ferdighetstrening, slik at du kan lære deg å lede nettverksmøter på måter som ivaretar sentrale verdier og prinsipper som fleksibilitet, polyfoni, kontinuitet, medansvar og toleranse for usikkerhet. 

Videreutdanningen vil fokusere på hvordan åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser kan anvendes i ulike deler av tjenesten, og i møte med personer fra ulike målgrupper (psykisk helse, rus, psykisk utviklingshemming, eldreomsorg m.m.).

Hva lærer du

Etter endt videreutdanning skal du:

 • ha avansert kunnskap om dialogens kraft i menneskers liv og hvordan dialogen som arbeidsform kan skape endring i folks liv
 • ha inngående kunnskaper om det filosofiske og epistemologiske grunnlaget for dialogiske praksiser og Åpen dialog i nettverk
 • ha inngående kunnskap om sentrale prinsipper og elementer i arbeidsformen Åpen dialog i nettverk
 • ha avansert kunnskap om hvordan en kan samle, støtte og skape dialognettverk i krisesituasjoner
 • ha kunnskap om hvordan dialogiske praksiser og Åpen dialog i nettverk kan anvendes som tilnærming i ulike deler av velferdstjenestene og til mennesker med ulike utfordringer (for eksempel psykisk helse, rus, psykisk utviklingshemming, eldreomsorg, demens m.m.)
 • kunne organisere og lede nettverksmøter
 • ha utviklet ferdigheter i lytting og responsivitet i møte med dem det gjelder og deres nettverk
 • kunne legge til rette for samarbeid mellom ulike personer i nettverk med hensikt å skape endring hos mennesker med behov for hjelp
 • kunne generere dialog i møte med mennesker som er berørt av kriser, ulike livsutfordringer og med ulike hjelpebehov
 • kunne legge til rette for kommunikasjon slik at de det gjelder kan uttrykke og formidle sine opplevelser, erfaringer og forståelser
 • ha inngående forståelse av organisering av helse- og sosialtjenestene og hvordan dialogiske praksiser og Åpen dialog i nettverk kan utøves innenfor denne organiseringen.
 • kunne kommunisere respektfullt med andre fagpersoner og med personer fra det private sosiale nettverket.
 • ha inngående kunnskap om muligheter og begrensninger i bruken av Åpen dialog i nettverksmøte, hvordan den kan tilpasse ulike praksiser i møte med mennesker med ulike hjelpebehov.

Oppbygning

Videreutdanningen går over tre semestre.

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, allmennlærer, barnehagelærer og politiarbeid. Det kreves to års arbeidserfaring, hvorav minst ett år må være utdanningsrelevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student.

Praktisk informasjon

Pris

Pris: kr. 32 000. Semesteravgift (pt kr 710/750 pr semester) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisnings- og læringsformer

 • forelesninger
 • seminarer
 • veiledning i grupper
 • ferdighetstrening med veiledning
 • selvstudier

Deltakelse i undervisning, seminarer og veiledning er obligatorisk og det kreves 80% dokumentert tilstedeværelse.

Undervisningsdatoer

Høst 2024

 • Samling 1: 10.-12. september
 • Samling 2: 5. – 7. november

Vår 2025

 • Samling 3: 11. – 13. februar
 • Samling 4: 23. – 25. april

Høst 2025

 • Samling 5: 9. – 11. september
 • Samling 6: 4. – 6. november

Tidspunkt

Det vil bli oppstart kl. 11 på første dag av samlingene og avslutning kl. 13 på siste dag av samlingene for å ta hensyn til reisevei for studentene.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjent frammøte i obligatoriske deler av undervisningen.

Eksamen

Individuell skriflig 4 dagers hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykk: gradert karakter

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni

Antall plasser

30

Pris

kr 32.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no