0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Dette masterprogrammet har som mål at du skal bli en reflektert, kritisk og etisk bevisst barnevernsarbeider. Studiet gir et solid faglig grunnlag for arbeid i barnevernet og vil gi deg gode ferdigheter til å yte hjelp til barn, unge og deres familier.

Hvert studieår vil ha fokus på et bestemt tema. Vi starter med barnevernsarbeideren. Din egen utvikling som vi i denne sammenheng kaller profesjonell dannelse, er en stor del av din faglighet. Du vil derfor fra dag én på studiet bli en del av en mentorgruppe som består av seks studenter, en ungdom med erfaring fra barnevernet, en ansatt ved universitetet og en ansatt i barnevernet. I mentorgruppen skal du arbeide med tre ulike dimensjoner ved den profesjonelle dannelsen. Den ene er å identifisere og knytte sammen ulike kunnskaper i konkrete situasjoner. Den andre er å arbeide med den personlige, verdirelaterte og følelsesmessige involveringen som møtet med egen og andres sårbarhet innebærer. Det tredje er å styrke bevisstheten rundt maktstrukturene som den profesjonelle er en del av.

I år to utvides perspektivet til relasjoner og medvirkning, med mål om at barn og unge blir dine nærmeste samarbeidspartnere. Språk og skriftlighet står som tema for det tredje året og gjennom det fjerde året vektlegger vi samarbeid.

Du vil ha ulike former for praksis hvert av de fire første studieårene. I studiets siste år står refleksjon, forskning og skriving av masteroppgave sentralt.  

Det er mulig å søke studiet direkte fra fullført videregående skole, men litt mer livserfaring kan komme godt med.

Hva lærer du?

Studieprogrammet har en tverrfaglig profil og består av fem kunnskapsområder. Disse områdene møter du i hvert studieår.

De fem områdene er:

  • Barnevernfaglig kunnskap
  • Juridisk kunnskap
  • Profesjonell dannelse
  • Psykologi og velferdskunnskap
  • Etikk, vitenskapsteori og metode

I barnevernfaglig kunnskap lærer du bl.a. om barn og unges levekår, og hva som kan utsette dem for risiko. En del av studiets første år er kunnskap om barns utvikling og behov, samt hvordan velferdsstaten er bygget opp. Å samarbeide med barn og unge på en god måte står sentralt.

Videre lærer du om barnevernets samfunnsoppdrag og hvordan barnevernet fungerer. Det vil si at du får innsikt i barnevernets melding, undersøkelses- og tiltaksarbeid inkl. miljøterapeutisk arbeid. Gjennom studiet vil du lære hvilke juridiske rammer som regulerer barnevernets arbeid og tilgrensende lovverk med særlig vekt på på beslutninger til barnets beste. I etikken legges det særlig vekt på å oppøve etisk bevissthet og kunne identifisere og reflektere over etiske utfordringer i barnevernet, i forskning og i den digitale verden. Den profesjonelle dannelsen handler om hvordan du selv utvikler deg i denne læringsprosessen, det får du blant annet øvd deg på i praksisperiodene i studiet. I vitenskapsteorien lærer du om ulike kunnskapsformer, ulike forskningsmetoder og hvordan du kan bruke forskning i tjenesteutvikling. I forbindelse med masteroppgaven skal du utføre et selvstendig forskningsarbeid.  

Oppbygging

1. semester

BV-1XX
Innføring i barnevernkunnskap 
10 sp

PS-101
Psykologiske emner
10 sp

SV-135
Sociology of welfare and equality
10 sp 

eller SV-133

2. semester

PS-1XX
Barns utvikling
10 sp

SO-104
Etikk, dømmekraft og profesjonsutøvelse
10 sp

JU-200
Forvaltningsrett
10 sp

3. semester

ME-110
Praktisk samfunnsforskning
10 sp

BV-2XX
Miljøterapeutisk arbeid 
10 sp

BV-2XX
Grunnlagstenkning og etikk i barnevernet
10 sp

4. semester

BV-2XX
Praksis i miljøterapeutisk barnevern
10 sp

JU-301
Velferdsrett
10 sp

Valgemne:

SV-211
Flerkulturelle samfunn
10 sp /

SO-103
Fordypning i sosialt arbeid
10 sp

5. semester

BV-3XX
Barnet og barneverntjenesten
10 sp

BV-3XX
Digitalisering, kommunikasjon og etikk
10 sp

JU-3XX
Barnerett
10 sp

6. semester

BV- 3XX
Å samtale med barn
5 sp

BV-3XX
Praksis i det kommunale barnevernet
25 sp

7. semester

ME-416
Vitenskapsteori og kvalitativ metode
10 sp

ME-417
Vitenskapsteori og kvantitativ metode
10 sp

BV-4XX
Beslutningsprosesser og tiltaksutvikling
10 sp

8. semester

SV-402
Profesjon og samarbeid
10 sp

BV-4XX
Mangfold og livsmestring
5 sp

BV-4XX
Reflekterende praksis
15 sp

9. semester

SO-408
Profesjonell utvikling i sosialt arbeid
10 sp

Event. emner på andre masterstudier på UiA eller andre universitet knyttet til tema i masteroppgaven eller EVU-emne ( fullfinansierte)

BV-5XX
Veiledning og myndiggjøring

10. semester

BV-5XX
Masteroppgave
40 sp

Endringer i studieplanen kan forekomme. 

Jobbmuligheter

Det er stort behov for dyktige barnevernsarbeidere i hele landet. Økt kompetanse som også innebærer å ta barn og deres erfaringer og synspunkter på alvor og fatte gode beslutninger og tiltak har vært etterspurt fra flere hold over lang tid.  

Med mastergrad i barnevern er du en attraktiv arbeidssøker fordi du har brukt fem år på å lære barnevern og utvikle deg selv som fagperson. Utdannelsen er en spesialisering innenfor barnevern og passer til arbeid i både kommunal barneverntjeneste, statlig og privat barnevern med tilhørende institusjoner. Barnehuset, krisesenter, ungdomsfengsel, avdelinger for psykisk helse, familiekontor og ideelle organisasjoner er også aktuelle arbeidsplasser. I tillegg vil du være aktuell for stillinger innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid, som miljøterapeut i skole eller ansatt på familiesenter.

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Videre studier

Fullført mastergrad i barnevern kan kvalifisere for opptak på ph.d.-program og utdanningen Barnevernfaglige sakkyndige (etter minst tre års veiledet praksis).

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 070

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail