Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Barnevernets oppgave er å fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Å arbeide i barnevernet er givende, spennende og krevende, og en god utdannelse gir et godt grunnlag.

Barnevernfaget er sammensatt og utfordrende. Ansatte i barnevernet må hver eneste dag foreta komplekse analyser på tvers av fagområder. Dette fordrer etter vårt syn en kompetanse som best sikres gjennom integrert 5-årig mastergrad, noe som også støttes av Barneombudet her

Som barnevernsarbeider skal du møte mennesker på en god måte, utøve faglig skjønn i kritiske og komplekse situasjoner, og være i stand til å iverksette tiltak som best vil tjene barna.

Dette krever tid til læring og modning. Gjennom en femårig masterutdanning får du mulighet til å arbeide med din personlige og profesjonelle utvikling gjennom teoretisk kunnskap, reflektert utprøving og utforskning i praksis.

Noe av det du som student vil møte her er:

  • Mentorgrupper: Du får reflektere over dine egne verdier og holdninger i mentorgrupper sammen med medstudenter, brukere med barnevernserfaring, ansatte i barnevernet og ansatte på universitetet.
  • Praksis og teoretisk kunnskap: Hos oss vil både praksis og universitetet være din læringsarena, og ulike former for praksis eller ferdighetstrening inngår i alle fem studieår. Undervisningen veksler slik mellom praktisk trening, teoretisk undervisning og kritisk refleksjon.

Hva lærer du?

Studieprogrammet har en tverrfaglig profil og består av fem kunnskapsområder. Disse områdene møter du i hvert studieår.

De fem områdene er:

  • Barnevernfaglig kunnskap
  • Juridisk kunnskap
  • Profesjonell dannelse
  • Psykologi og velferdskunnskap
  • Etikk, vitenskapsteori og metode

I barnevernfaglig kunnskap lærer du bl.a. om barn og unges levekår, og hva som kan utsette dem for risiko. En del av studiets første år er kunnskap om barns utvikling og behov, samt hvordan velferdsstaten er bygget opp. Å samarbeide med barn og unge på en god måte står sentralt.

Videre lærer du om barnevernets samfunnsoppdrag og hvordan barnevernet fungerer. Det vil si at du får innsikt i barnevernets melding, undersøkelses- og tiltaksarbeid inkl. miljøterapeutisk arbeid. Gjennom studiet vil du lære hvilke juridiske rammer som regulerer barnevernets arbeid og tilgrensende lovverk med særlig vekt på beslutninger til barnets beste. I etikken legges det særlig vekt på å oppøve etisk bevissthet og kunne identifisere og reflektere over etiske utfordringer i barnevernet, i forskning og i den digitale verden. Den profesjonelle dannelsen handler om hvordan du selv utvikler deg i denne læringsprosessen, det får du blant annet øvd deg på i praksisperiodene i studiet. I vitenskapsteorien lærer du om ulike kunnskapsformer, ulike forskningsmetoder og hvordan du kan bruke forskning i tjenesteutvikling. I forbindelse med masteroppgaven skal du utføre et selvstendig forskningsarbeid.  

Oppbygning

Barneverntrappa viser sammenhengen i studiet:

Se hele studieplanen

Jobbmuligheter

Det er stort behov for dyktige barnevernsarbeidere i hele landet. Økt kompetanse som også innebærer å ta barn og deres erfaringer og synspunkter på alvor og fatte gode beslutninger og tiltak har vært etterspurt fra flere hold over lang tid.  

Med mastergrad i barnevern er du en attraktiv arbeidssøker fordi du har brukt fem år på å lære barnevern og utvikle deg selv som fagperson. Utdannelsen er en spesialisering innenfor barnevern og passer til arbeid i både kommunal barneverntjeneste, statlig og privat barnevern med tilhørende institusjoner. Barnehuset, krisesenter, ungdomsfengsel, avdelinger for psykisk helse, familiekontor og ideelle organisasjoner er også aktuelle arbeidsplasser. I tillegg vil du være aktuell for stillinger innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid, som miljøterapeut i skole eller ansatt på familiesenter.

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse. 

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har krav om politiattest. Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

50,5

Praksis

Praksisfeltet skal være en sentral læringsarena sammen med universitetet, noe som blant annet innebærer praksisperioder i de tre første av de fem studieårene. Les mer om de ulike praksisperiodene her.

Utveksling

Studieprogrammet er rettet mot det norske barnevernet, men vil samtidig ivareta internasjonale perspektiver. 

I studiet legges det vekt på å utvikle kunnskap om kultursensitivitet, mangfold, komparative perspektiver på velferdssamfunnet, konsekvenser av globalisering og migrasjon for oppvekst i Norge og det flerkulturelle samfunn. Noen emner vil gå på engelsk, med det formål å tiltrekke oss internasjonale studenter, og mye av pensum/forskningslitteraturen vil være internasjonal. 

Det er lagt til rette for utveksling to ganger i løpet av studiet, i 3. semester og i 9. semester. I tillegg er det mulig å ta BV-202 miljøterapeutisk praksis ved TICC i Tanga, Tanzania i 4. semester. Her er det et begrenset antall plasser og dette kan være ulikt fra år til år. Antallet er på mellom 2-4 barnevernstudenter.

I 3. semester inngår grunnlagstenkning og etikk i barnevernet, praktisk samfunnsforskning samt valgemner. Du står fritt til å ta et relevant emne som erstatning for valgemnene som tilbys ved UiA. De to andre emnene – grunnlagstenkning og etikk i barnevernet og praktisk samfunnsforskning kan erstattes med emner som tilbyr et læringsutbytte som samsvarer med emnene vi tilbyr. Samlet sett vil et slikt semester kunne bidra til å styrke den kritiske og etiske bevisstheten til barnevernsarbeideren og bidra til forståelse av hvordan barnevernfaglig arbeid forstås og utøves i andre land.

Utvekslingen på masternivå er lagt til 9. semester og skal rettes mot tema i masteroppgaven. Du står fritt til å ta et relevant emne på 10 studiepoeng som erstatning for valgemnene som tilbys ved UiA, i tillegg til 10 studiepoeng innenfor veiledning. Emner i veiledning finnes i ulike varianter på forskjellige universitet, og det kan bidra til å styrke læringsutbyttet på veilederrollen i ulike kontekster.

Studieprogramleder forhåndsgodkjenner emner ved den aktuelle institusjonen før utvekslingen finner sted.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

Fullført mastergrad i barnevern kan kvalifisere for opptak på ph.d.-program og utdanningen Barnevernfaglige sakkyndige (etter minst tre års veiledet praksis).

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 070

Studiepoeng

300

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like