0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Dette masterprogrammet har som mål at du skal bli en reflektert, kritisk og etisk bevisst barnevernsarbeider. Studiet gir et solid faglig grunnlag for arbeid i barnevernet og vil gi deg gode ferdigheter til å yte hjelp til barn, unge og deres familier.

Hvert studieår vil ha fokus på et bestemt tema. Vi starter med barnevernsarbeideren. Din egen utvikling som vi i denne sammenheng kaller profesjonell dannelse, er en stor del av din faglighet. Du vil derfor fra dag én på studiet bli en del av en mentorgruppe som består av seks studenter, en ungdom med erfaring fra barnevernet, en ansatt ved universitetet og en ansatt i barnevernet. I mentorgruppen skal du arbeide med tre ulike dimensjoner ved den profesjonelle dannelsen. Den ene er å identifisere og knytte sammen ulike kunnskaper i konkrete situasjoner. Den andre er å arbeide med den personlige, verdirelaterte og følelsesmessige involveringen som møtet med egen og andres sårbarhet innebærer. Det tredje er å styrke bevisstheten rundt maktstrukturene som den profesjonelle er en del av.

I år to utvides perspektivet til relasjoner og medvirkning, med mål om at barn og unge blir dine nærmeste samarbeidspartnere. Språk og skriftlighet står som tema for det tredje året og gjennom det fjerde året vektlegger vi samarbeid.

Du vil ha ulike former for praksis hvert av de fire første studieårene. I studiets siste år står refleksjon, forskning og skriving av masteroppgave sentralt.  

Det er mulig å søke studiet direkte fra fullført videregående skole, men litt mer livserfaring kan komme godt med.

Hva lærer du?

Studieprogrammet har en tverrfaglig profil og består av fem kunnskapsområder. Disse områdene møter du i hvert studieår.

De fem områdene er:

  • Barnevernfaglig kunnskap
  • Juridisk kunnskap
  • Profesjonell dannelse
  • Psykologi og velferdskunnskap
  • Etikk, vitenskapsteori og metode

I barnevernfaglig kunnskap lærer du bl.a. om barn og unges levekår, og hva som kan utsette dem for risiko. En del av studiets første år er kunnskap om barns utvikling og behov, samt hvordan velferdsstaten er bygget opp. Å samarbeide med barn og unge på en god måte står sentralt.

Videre lærer du om barnevernets samfunnsoppdrag og hvordan barnevernet fungerer. Det vil si at du får innsikt i barnevernets melding, undersøkelses- og tiltaksarbeid inkl. miljøterapeutisk arbeid. Gjennom studiet vil du lære hvilke juridiske rammer som regulerer barnevernets arbeid og tilgrensende lovverk med særlig vekt på på beslutninger til barnets beste. I etikken legges det særlig vekt på å oppøve etisk bevissthet og kunne identifisere og reflektere over etiske utfordringer i barnevernet, i forskning og i den digitale verden. Den profesjonelle dannelsen handler om hvordan du selv utvikler deg i denne læringsprosessen, det får du blant annet øvd deg på i praksisperiodene i studiet. I vitenskapsteorien lærer du om ulike kunnskapsformer, ulike forskningsmetoder og hvordan du kan bruke forskning i tjenesteutvikling. I forbindelse med masteroppgaven skal du utføre et selvstendig forskningsarbeid.  

Oppbygning

Se hele studieplanen

Jobbmuligheter

Det er stort behov for dyktige barnevernsarbeidere i hele landet. Økt kompetanse som også innebærer å ta barn og deres erfaringer og synspunkter på alvor og fatte gode beslutninger og tiltak har vært etterspurt fra flere hold over lang tid.  

Med mastergrad i barnevern er du en attraktiv arbeidssøker fordi du har brukt fem år på å lære barnevern og utvikle deg selv som fagperson. Utdannelsen er en spesialisering innenfor barnevern og passer til arbeid i både kommunal barneverntjeneste, statlig og privat barnevern med tilhørende institusjoner. Barnehuset, krisesenter, ungdomsfengsel, avdelinger for psykisk helse, familiekontor og ideelle organisasjoner er også aktuelle arbeidsplasser. I tillegg vil du være aktuell for stillinger innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid, som miljøterapeut i skole eller ansatt på familiesenter.

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har krav om politiattest. Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

50,3

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

46,3

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Praksis

Praksisfeltet skal være en sentral læringsarena sammen med universitetet, noe som blant annet innebærer praksisperioder i fire av de fem studieårene. Les mer om de ulike praksisperiodene her.

Utveksling

Studiet er rettet mot det norske barnevernet, men vil samtidig ivareta internasjonale perspektiver.

I studiet legges det vekt på å utvikle kunnskap om kultursensitivitet, mangfold, komparative perspektiver på velferdssamfunnet, konsekvenser av globalisering og migrasjon for oppvekst i Norge og det flerkulturelle samfunn. Noen emner vil gå på engelsk, med det formål å tiltrekke oss internasjonale studenter, og mye av pensum/forskningslitteraturen vil være internasjonal.

Det er lagt til rette for utveksling to ganger i løpet av studiet, i 4. semester og i 9. semester.

I 4. semester inngår praksis i miljøterapeutisk arbeid, juss og et valgemne. Å ha miljøterapeutisk praksis i utlandet vil kunne styrke kunnskapen om faglig og verdimessig grunnlag for miljøterapi i ulike kontekster. Det vil gi ferdigheter til å reflektere over utøvelse, muligheter og begrensninger ved ulike systemer de arbeider innenfor. Jussemnet i forvaltningsrett vil kunne erstattes med juridiske tema knyttet til internasjonal barnerett og barnekonvensjonen. I tillegg vil du ta et relevant valgemne ved det universitetet som velges. Samlet sett vil et slikt semester kunne bidra til å styrke den kritiske og etiske bevisstheten til barnevernsarbeideren og bidra til forståelse av hvordan miljøterapeutisk arbeid forstås og utøves i andre land.

Utvekslingen på masternivå er lagt til 9. semester og skal rettes mot tema i masteroppgaven. Du står fritt til å ta et relevant valgemne på 10 studiepoeng som erstatning for SO-408, i tillegg til 10 studiepoeng innenfor veiledning. Emner i veiledning finnes i ulike varianter på forskjellige universitet, og det kan bidra til å styrke læringsutbyttet på veilederrollen i ulike kontekster. Studieprogramleder forhåndsgodkjenner emner ved den aktuelle institusjonen før utvekslingen finner sted.

Instituttet arbeider med å etablere nye samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter til de avtalene som allerede foreligger. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

Fullført mastergrad i barnevern kan kvalifisere for opptak på ph.d.-program og utdanningen Barnevernfaglige sakkyndige (etter minst tre års veiledet praksis).

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 070

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like