Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jørgen Dyrop

Jørgen Dyrop
Master i pedagogikk
Fakultet for humaniora og pedagogikk
23. november 2018

Verdien og effekten av video- versus skriftlig tilbakemelding

Høsten 2018 var jeg ansatt som vitenskapelig assistent ved institutt for pedagogikk på UIA. I denne jobben har jeg hjulpet til i et forskningsprosjekt med tittelen «The value and impact of video- versus written feedback», ledet av Førsteamanuensis Esther T. Canrinus. Formålet med forskningsprosjektet var å undersøke bruken av videotilbakemeldinger som vurderingsform for elever i videregående skole.

Prosjektets tema var særlig relevant for meg, da jeg har gjennomført lærerutdanning og sikter mot å arbeide i skolen. Bruk av video som vurderingsform fremstår som et godt supplement til lærerens tradisjonelle skriftlige tilbakemelding, og det har vært spennende å få øye på både fordeler og utfordringer ved en slik vurderingsform i skolen. 

Prosjektet hadde et flermetodisk design; elevenes utbytte av videotilbakemeldinger ble målt gjennom kvantitativ datainnsamling, mens lærernes opplevelser og erfaringer med å bruke video som vurderingsform kom til uttrykk i kvalitative intervjuer. Dette medførte allsidige arbeidsoppgaver og erfaringer som jeg kan få god bruk for i mitt videre arbeid med masteroppgaveskriving. 

Da jeg startet i jobben fikk jeg i oppgave å transkribere flere intervjuer. Selv om dette kan fremstå som en ensformig arbeidsoppgave, så er det likevel morsomt å oppleve at man utvikler teknikker som gjør at man utfører oppgaven raskere og raskere – ikke minst gjør det den kommende oppgaven med å transkribere intervjuer i masteroppgavearbeidet litt mindre skremmende. Videre fikk jeg selv gjennomføre et intervju med en av lærerne som deltok i prosjektet, og etterhvert fikk jeg stadig mer utfordrende oppgaver med å analysere både kvantitative og kvalitative data. Dette innebar mye god trening i bruk av statistikkprogrammet SPSS og det kvalitative analyseprogrammet Nvivo. Jeg fikk også utfordret meg i arbeidet med å lage en oversikt over eksisterende forskning om videotilbakemeldinger, noe som gav meg nyttige erfaringer knyttet til det å utføre litteratursøk. Det må også nevnes at det ble forventet at både metodebeskrivelser og litteraturoversikten skulle skrives på engelsk. Gjennom arbeidet med prosjektet fikk jeg dermed også sårt tiltrengt trening i å benytte engelsk som arbeidsspråk. 

I mitt arbeid som vitenskapelig assistent har Esther T. Canrinus gitt meg god oppfølging og hjelp underveis. Hun har også vist meg stor tiltro ved å gi frihet i valg av arbeidsoppgaver og gjennomføring av disse oppgavene. Det var motiverende å sitte med inntrykket av at min innsats var av betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Dette lille innblikket i en forskningsprosess har gitt meg økt lyst til å arbeide med forskning i fremtiden, og tro på at dette er noe jeg kan mestre. Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å arbeide som vitenskapelig assistent. En slik type jobb gir relevant kunnskap for egen oppgaveskriving, og jeg vil sterkt anbefale andre studenter å gripe sjansen dersom muligheten for en slik jobb byr seg.