0
Hopp til hovedinnhold

Siri Lien

Siri Lien
Faglærer i rytmisk musikk
Fakultet for kunstfag
09. april 2019

SANGBARSK – SANG i SKole og BARnehage

Høsten 2018 gjennomførte GLU-studenter med musikkfordypning en kartlegging av sang på seks praksisskoler. I vår gjennomførte faglærerstudenter i rytmisk musikk samme undersøkelse på fire andre skoler. Resultatene er helt sammenfallende med hva GLU-studentene kom frem til, noe som peker mot at det bildet vi ser er en del av en trend: Jo lenger opp i klassetrinnene man kommer, jo mindre synges det.

Faglærerstudentene på rytmisk musikk ved Universitetet i Agder har i mars 2019 deltatt i forskningsprosjektet «SANGBARSK». Bak prosjektet står et nasjonalt forskningsnettverk som er dannet etter initiativ fra forskere i musikk­pedagogikk­miljøene ved Universitetet i Agder og OsloMet. Målet med prosjektet er å kartlegge sang og sangrepertoar i norske skoler og barnehager. Kartleggingen vil danne grunnlag for videre forskning, og for utvikling av sangens plass i lærerutdanningenes bachelorprogram og musikkfordypninger, samt i barnehage og skole.

Sangen har hatt en viktig historisk betydning for mennesket gjennom alle tider. Den har vært en viktig uttrykksmåte i det politiske bildet over hele verden. Sangen har gitt oss evnen til kommunisere på tvers av språklige barrierer. Den har fått oss til å gråte, den har fått oss til å le. Den har fått utallige barn til å sove om natten. Den har lært oss alfabetet. Sangen har gitt oss en elementær fellesskapsforståelse av det å være menneske. 

I 1827 ble sang et eget fag i skolen, og ble rangert som skolens tredje viktigste fag. Flere år etter har sang fortsatt en stor betydning i lærerplanen og i kunnskapsløftet står det «å uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal fremføring» (KO6,s. 4). Likevel er ikke sang nevnt spesifikt i den nye rammeplanen for skolen som kommer i 2020. Uformelle rapporter viser at det synges mindre i norske skoler og barnehager nå enn noen gang. 

Forskingsprosjektet «SANGBARSK»  ble introdusert for studentene i forkant av praksis og ble gjennomført i en bestemt uke av praksisperioden. GLU-studenter med musikkfordypning gjorde en lignende undersøkelse på seks ulike skoler høsten 2018. Vi gjennomførte undersøkelsen på fire andre skoler, og vi var spente på om vi fikk samme resultater som GLU-studentene, eller om det ville skille seg fra disse.  

Studentene delte ut skjema til alle lærerne som ønsket å delta på de fire ulike praksisskolene. På skjemaet skulle lærerne fylle ut sin stilling (f.eks. kontaktlærer eller faglærer) og sin utdannelsesbakgrunn. Videre skulle læreren fylle ut etter hver time hvilke eventuelle sanger som ble sunget, hvilket trinn og faget det gjaldt. Prosjektet var avklart med de ulike skolene på forhånd, men det var likevel varierende mottakelse av «SANGBARSK»-undersøkelsen. Undersøkelsen ble avholdt på både barneskoler og ungdomsskoler. Det var varierende deltakelse på de ulike skolene. Enkelte skoler hadde større engasjement enn andre, men alle skolene deltok noe. Det er etter endt praksisperiode skrevet en rapport fra alle de ulike skolene som har gjennomført undersøkelsen. 

Etter å ha sett resultatene kan vi se noen hovedtrekk. Det er en gjenganger at det synges mer på barneskolen enn på ungdomsskolen. På barneskolen er det de laveste trinnene som synger mest. De fleste trinnene i småskolen ser ofte ut til å ha rutine på «god morgen»-sang og «ha det bra»-sang. Her spiller også sangen en viktig rolle i tverrfaglig undervisning.  Fra våre undersøkelser ser det ut til at det skjer en gradvis nedgang i sangmønsteret fra rundt fjerdetrinnet. På ungdomsskolen synges det svært lite. I undersøkelsen viser det seg at det kun ble brukt sang ved bursdagsfeiringer og i selve musikkfaget. Ellers ble det fremført sang der våre egne studenter ledet timen, noe som derfor ikke representativt for undersøkelsen og prosjektet. Konklusjonen er altså at de laveste trinnene synger en god del, mens få lærere i mellomtrinnet og ungdomsskolen bruker sang i undervisningen. 

Ved å ta del i denne undersøkelsen har studentene fått mer innsikt i bruk av sang i undervisning. På bakgrunn av resultantene vi har fått inn, ser vi nå viktigheten av formell forsking på dette feltet. Det er viktig at vi får kartlagt hvorfor det synges så lite i skolene i dag, og hva dette potensielt kan gjøre for læringsutbyttet. Derfor har det vært spennende å ta del i forskningsprosjektet «SANGBARSK» denne våren.