0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Berg Gundersen

Camilla Berg Gundersen
Lektorutdanning 8-13
Fakultet for samfunnsvitenskap
12. juni 2019

Motivasjon og mestring

Synkende motivasjon er en av norsk skoles største utfordringer. Den synker med alderen, og er lavest på 10. trinn. Hva skal til for å øke elevers motivasjon og mestring, og hvordan kan læreren best mulig arbeide med dette? Elever og lærere bruker mange timer sammen i løpet av en dag, det har derfor vært av interesse å undersøke hvordan lærere kan bidra til å øke ungdomsskoleelevers motivasjon og mestring. 

Motivasjon og mestring på ungdomstrinnet 

Hvordan kan læreren bidra til å øke ungdomsskoleelevers motivasjon og mestringsfølelse i klasserommet?

Som bachelor student ved fakultet for samfunnsvitenskap på UIA, har jeg fått tatt del i et forskningsprosjekt; Demokratiopplæring og verdiuttrykk i det flerkulturelle klasserommet. Jeg sitter nå igjen med et innblikk i hva som skal til for å levere et solid forskningsarbeid. Jeg har lært at det til tider kan være svært krevende, og at det av den grunn er viktig å ta for seg et tema man synes er interresant. 

Jeg er svært intressert i relasjoner og hva læreren kan gjøre for at elevene skal oppleve skolen som et godt sted å være. I den forbindelse har jeg, gjennom dokumentanalyse, sett på lærerens rolle i elevers motivasjon og mestring. Som lærer er en av de største utfordringene man møter å klare og motivere mangfoldet av elever i klasserommet. Det er gjort mye forskning på temaet motivasjon og mestring i skolen. Jeg ønsket å finne noen konkrete faktorere som sier noe om hvordan læreren kan øke elevers motivasjon og mestring. Gjennom god veiledning har jeg funnet frem til relevante rapporter og forskning, blant annet Elevundersøkelsen, Stortingsmelding nr. 22 "Motivasjon - Mestring - Muligheter" og to NOVA rapporter. Etter gjennomført dokumentanalyse kom jeg frem til at det er fem faktorer som er avgjørende for hvordan læreren kan bidra til å øke ungdomskoleelevers motivasjon og mestring. De fem faktorene er som følger; klasseledelse, fagkompetanse, didaktisk kompetanse, faglig engasjement og relasjonskompetanse. På bakgrunn av funnene valgte jeg å utvikle en modell med de fem faktorene. For at elever skal oppleve motivasjon og mestring er det nødvendig med et samspill mellom disse. Det er imidlertid vanskelig å rangere faktorene i modellen, med tanke på hva som har størst påvirkning. 

Norsk grunnskole vil i nærmeste fremtid gjennomgå en fagfornyelse. Sentrale satsningsområder i de nye læreplanene, med oppstart høsten 2020, er mer dybdelæring, en mer skapende skole, utforskende og kreativ. Jeg opplever at satsningsområdene stemmer overens med hva elevene etterspør i skolehverdagen for at den skal oppleves mer givende. Det hadde vært interessant på et senere tidspunkt og undersøkt nærmere om de nye læreplanene vil kunne bidra til økt motivasjon og mestring

Etter deltakelse i dette forskningsprosjektet kan jeg ta med meg nyttig kunnskap videre til andre eventuelle forskningsprosjekter og en fremtidig masteroppgave.