Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Matias Folke Pettersson

Lektorutdanning for trinn 8-13
Fakultet for samfunnsvitenskap
20. desember 2021

Masterprosjekt om unge arbeidsledige

Gjennom arbeidet med masteroppgaven min har jeg fått delta i forskningsprosjektet «Supported employment – inclusion of vulnerable youth in Agder County».

Lederen for forskningsprosjektet er Irene Trysnes, som også har veiledet denne masteroppgaven. Min rolle har bestått i å intervjue unge arbeidsledige ved et arbeidsmarkedstiltak i Agder, for så å videreføre datamaterialet mitt til dette forskningsprosjektet.

I prosjektet med masteroppgaven var jeg interessert i å lære mer om hvordan unge arbeidsledige ser på det å være arbeidsledig og hvordan arbeidsmarkedstiltaket de går på hjelper dem med å komme i arbeid. Særlig viktige temaer har vært samhandlingen deres med jobbkonsulenter og deres opplevelse med arbeidspraksis. I oppgaven kommer jeg frem til at deltakerne jevnt over mener at deltakelsen på arbeidsmarkedstiltaket har vært positivt for dem, mens deltakernes tanker og erfaringer med å være arbeidsledig er utelukkende negative.

Gjennomføringen av intervjuene med de unge og prosessen med å systematisere og analysere datamaterialet har vært en krevende og lærerik prosess. Det å intervjue personer en ikke kjenner om personlige temaer som det å være arbeidsledig har vært utfordrende. Jeg har hele tiden vært nødt til å tenke nøye gjennom min rolle som intervjuer. Alt fra min egen framtoning, til spørsmålene som blir stilt, formuleringen av spørsmålene, og hvordan jeg faktisk tolker de svarene som informantene gir, har det vært viktig å ha et bevisst forhold til. Den innsikten jeg sitter igjen med etter å ha intervjuet unge mennesker som har havnet utenfor jobb og utdanning ser jeg som veldig verdifull å ta med seg inn i læreryrket. Jeg både håper og tror at det datamaterialet jeg har innhentet kan komme til nytte for forskningsprosjektet jeg har tatt del i.