Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ida Mæsel og Eline Jansen

Ida Mæsel og Eline Jansen
Grunnskolelærerutdanning 1-7
Avdeling for lærerutdanning
09. desember 2021

Masteroppgave: Friluftslivsundervisning i kroppsøving

Vi er to masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen for 1-7.trinn med kroppsøving som masterfag. Dette blogginnlegget omhandler vårt masterprosjekt, med fokus på datainnsamlingen som vi har gjennomført denne høsten. Vi skal kort fortelle om vår opplevelse og læringsutbyttet vi sitter igjen med etter denne prosessen.

Om prosjektet
I dette masterprosjektet vil vi undersøke hvordan kroppsøvingslærere med ekspertkompetanse i friluftsliv, underviser og tilrettelegger for læring på mellomtrinnet i henhold til dagens læreplan. Gjennom både forskning og egen erfaring har vi en oppfatning om at friluftsliv ikke får nok plass i skolen, til tross for at læreplanen tydeliggjør temaet i relativt stor grad. Grunner til dette kan blant annet være manglende kompetanse og begrensninger rundt tid og organisering. Vi har derfor et ønske om at resultatene fra studien kan bidra til å øke kunnskapen rundt friluftslivsundervisning, og hvordan det kan gjennomføres på en god måte.
Vår opplevelse av datainnsamlingen
Informantene som deltok i prosjektet ble kontaktet basert på nettverket til vår flinke veileder Ketil Østrem. I forkant av datainnsamlingen ga informantene uttrykk for at dette var et spennende prosjekt de gjerne ville delta i. Datainnsamlingen foregikk ved å intervjue 6 lærere på ulike skoler, hvor enkelte av dem også ble observert. Vi fikk dermed mulighet til å delta i noen undervisningstimer med temaet friluftsliv i forkant av intervjuene. Det å kombinere observasjon og intervju på denne måten, gjorde at vi fikk en bredere forståelse rundt hvordan lærerne underviste i friluftsliv. Vi fikk også mulighet til å se hvordan de helt konkret la til rette for læring i naturen.
 

Alle informantene viste et brennende engasjement for faget sitt. Vi opplevde dem som imøtekommende, og svært villige til å dele sine kunnskaper og erfaringer med oss. Vi har sett flere likheter rundt informantenes tanker om friluftsliv og undervisning utendørs, noe vi ser frem til å ta for oss videre i prosessen. 

Dette har vært en lærerik prosess som har gitt oss erfaring og kunnskap vi ikke hadde fra før. Gjennom intervju og observasjon av ulike lærere, sitter vi igjen med nyttig datamateriale til vår masteroppgave, men også kunnskap og motivasjon vi kan ta med oss videre i vår fremtidige lærerrolle.