Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Camilla Flåt Aglen

Camilla Flåt Aglen
Følgeforskning
Fakultet for samfunnsvitenskap
29. november 2017

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne i Lindesnesregionen

Jeg har vært så heldig å få være forskningsassistent i prosjektet ”Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne (KMV) i Lindesnesregionen”. Dette er et følgeforskningsprosjekt hvor Agderforskning og Universitetet i Agder følger kommunene i Lindesnesregionens kvalifiseringsarbeid av minoritetsspråklige voksne.

Med minoritetsspråklige voksne menes alle voksne personer som ikke har norsk som morsmål. Kvalifisering handler om alle aktiviteter eller handlinger som gjennomføres med sikte på å komme i jobb eller ta å videre utdanning (definisjon hentet fra prosjektbeskrivelsen).

Mange minoritetsspråklige voksnes kvalifiseringsløp har frem til nå lidd under begrensede muligheter for individuell tilpasning for en gruppe brukere preget av svært stor diversitet og også til manglede samordning mellom de mange ulike «leverandørene» i disse løpene – og særlig mellom leverandører som befinner seg på ulike forvaltningsnivåer. Kvalifiseringsløpene har også lidd under at disse aktørene mangler et felles kompetanse- og kunnskapsgrunnlag og en enighet om de store linjene i kvalifiseringsarbeidet. Dette har gjort at mange kvalifiseringsløp ikke har utnyttet den enkeltes ressurser på en god måte, har vært lite effektive og også hatt lite smidige overganger mellom ulike deler av kvalifiseringsprosessen, særlig der hvor ulike forvaltningsnivåer er involvert. På bakgrunn av dette har kommunene i Lindesnesregionen tatt initiativ til å tenke nytt for å videreutvikle og styrke arbeidet med kvalifisering av minoritetsspråklige voksne til utdanning eller arbeid. Dette skal, igjennom prosjektet KMV, skje i nært samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene. De viktigste aktørene i tillegg til kommunene er statlig NAV og det fylkeskommunale karrieresenteret Karriere Lindesnes. Ingen andre samarbeid i regionen går på tvers av ulike forvaltningsnivåer på denne måten.

May-Linda Magnussen, seniorforsker ved Agderforskning og postdoktor ved Universitetet i Agder, er prosjektleder for følgeforskningen av prosjektet. Følgeforskningen er beregnet å vare like lenge som prosjektets lengde, i tre år. Hensikten med følgeforskning på prosjektet er både å dokumentere underveis, men like mye å bistå prosjektet slik at det lykkes. Blant annet intervjues representanter for de ulike enhetene som er med i prosjektet, samt at forskerne deltar i styringsgruppemøter, arbeidsgruppemøter og såkalte ressursgrupper for minoritetsspråklige voksne underveis i prosjektets gang. Gjennom følgeforskningen vil man underveis kunne se behov for endringer i prosjektet, samt tilrettelegge for videre arbeid.

Våren 2017 fikk jeg praksisplass i Agderforskning. På grunn av min interesse for integreringsfeltet ble jeg tidlig introdusert til May-Linda og prosjektene hun jobbet med. I løpet av min praksisperiode fikk jeg være med May-Linda på diverse møter og intervjuer knyttet til prosjektet. Min oppgave var i hovedsak å skrive feltnotater og transkribere intervjuer, og etter hvert som jeg ble mer trygg i prosjektet opplevde jeg også at May-Linda ga meg mer ansvar. Blant annet fikk jeg beskjed om at jeg kunne komme med innspill og spørsmål underveis i intervjuene dersom det dukket opp noe.

I et følgeforskningsprosjekt tar det ofte litt tid før man kommer ordentlig i gang. I løpet av de første månedene tok det dermed litt tid for meg å sette meg inn i tematikken og forstå det sammensatte bildet. Derfor ble jeg veldig glad da jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å fortsette et halvt år til på prosjektet, denne gangen som forskningsassistent! Som forskningsassistent på prosjektet har oppgaven min vært å avtale og gjennomføre telefonintervjuer med programrådgivere/flyktningkoordinatorer fra samtlige kommuner i Lindesnesregionen. Min oppgave var å stille spørsmål knyttet til kjønnsforskjeller de opplever i forbindelse med kvalifiseringsarbeidet de gjør. Intervjuene foregikk over telefon hvor jeg fikk godkjenning fra samtlige informanter om å ta opp samtalene på bånd. Intervjuene var åpne, og varte omtrent i en halvtime. Videre transkriberte jeg intervjuene. Å få den tillitten i prosjektet, og muligheten til å delta i såpass stor grad, opplevde jeg som svært lærerikt og utrolig spennende.

Å delta i KMV-prosjektet har vært utrolig spennende og nyttig, og interessen jeg har for integreringsfeltet har vokst! Jeg anbefaler andre elever til å takke ja dersom de får muligheten til å jobbe som forskningsassistent. Tusen takk til May-Linda for muligheten, for god veiledning og svært lærerike samtaler underveis!