0
Hopp til hovedinnhold

Ingvild Sommerfelt og Nadia Moen

Ingvild Sommerfelt og Nadia Moen
Global development and planning
Fakultet for samfunnsvitenskap
09. april 2019

Kartlegging av sosial ulikhet og lavinntektsfamilier

Vi er to masterstudenter fra instituttet Global utvikling og samfunnsplanlegging som har fått gleden av å assistere et prosjekt i regi av UiA med forskerne Hege Wallevik og Hanne Haaland. Til videre lesing vil vi informere om at vi har valgt å anonymisere området vi har gjort feltarbeid i, av hensyn til aktører og informanter. Prosjektet er bestilt av en kommune på Sørlandet i ønske om å kartlegge sosiale ulikheter og hvordan lav inntekt har påvirkning på oppvekst og deltakelse i samfunnet. Det ble i første omgang gjennomført en kvantitativ undersøkelse av disse forholdene, hvor enkelte grupper i samfunnet skilte seg ut som potensielle lavinntektsfamilier. Videre skulle en kvalitativ undersøkelse dykke dypere inn i disse gruppene og kartlegge hvorvidt det burde igangsettes tiltak for å forebygge utenforskap med videre.

Som studentassistenter har vi fått ta del i prosessen ved å besøke ulike aktører i kommunen. Her har vi observert aktiviteter og foretatt intervjuer av mennesker som jobber tett på innbyggere i kommunen til daglig. På denne måten har vi tilegnet oss et bilde av tilbud som kommunen allerede har. Ut ifra dette har vi også forsøkt å kartlegge ønsker og mangler, særlig av fritidsaktiviteter og eventuelle andre tiltak. Observasjonene har blitt gjort gjennom deltakelse i aktiviteter for en av samfunnsgruppene som pekte seg ut i den kvantitative undersøkelsen. Her forsøkte vi å observere hva som fant sted, mens vi tok del i aktivitetene og deltok i uformelle samtaler med både deltakere og arrangører. Vi ble tatt godt imot av alle, samt opplevd stadig begeistring for at kommunen hadde tatt initiativ til et slikt forskningsprosjekt.

Vi har opplevd arbeidet som forskningsassistenter som svært lærerikt og interessant da vi begge er engasjert i utfordringene som dette prosjektet har tatt for seg. Intervjuene har gitt oss nyttige erfaringer til arbeidet med masteroppgaven, særlig relatert til etnografisk forskningsmetode som innebærer deltagende observasjoner og uformelle samtaler. Videre har deltakelsen i prosjektet gitt oss ytterligere forståelse for hvordan et stort forskningsprosjekt gjennomføres, og gjort oss mer bevisste på utfordringer som kan forekomme underveis. På denne måten er jobben som forskningsassistent av stor nytte for studenter som er interessert i å lære seg framgangsmåter og gjennomføring av forskning satt i praksis. Interessen for fagfeltet har økt engasjementet i denne jobben og ikke minst åpnet for å vurdere feltet som tema for masteroppgave og videre karriere.

 

Varme hilsener fra Nadia Moen og Ingvild Sommerfelt