Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Marte Johanne Myhre

Marte Johanne Myhre
Bachelor sykepleie
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
11. desember 2019

Jakten på den optimale praksis i kommunen

I dag ser vi at kun 20 prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker jobb i kommunehelsetjenesten. Det må helt klart noen endringer til for å kunne rekruttere flere sykepleie til kommunene. Prosjektleder Ellen Dahl Gundersen har funnet ut at endringene må skje i sykepleierstudentenes første praksis på sykehjem, og sammen med prosjektgruppen er hun på god vei i prosessen. 

Jobbvinner Agder er et forsknings – og utviklingsprosjekt som i to år har arbeidet for å kvalitetsforbedre og styrke praksis i sykepleierutdanningen i Agder. Formålet med prosjektet har vært å legge til rette for at førsteårs sykepleierstudenter får en best mulig sykehjemspraksis, i håp om at flere vil anse kommunale omsorgstjenester/sykehjem som en attraktiv arbeidsplass etter endt utdanning. Dette er svært viktig arbeid med tanke på at bare 20 prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe i kommunale sykehjem, og det trengs mange flere enn dette (Norsk sykepleierforbund, 2018).

Ellen Dahl Gundersen er førstelektor på Institutt for helse – og sykepleiervitenskap ved UiA, og det er hun som leder prosjektet. Hun er overbevist om at vi kan klare å påvirke erfaringer og holdninger blant studenter, slik at de i større grad vil vurdere jobb i kommunesektoren.

Ellen har sammen med prosjektgruppen (som består av sykepleierstudenter, arbeidstakere og ledere fra kommunen, KS, Norsk Sykepleierforbund og UiA) arbeidet målrettet og utarbeidet fire tiltak som testes ut på ulike sykehjem i Agderkommunene. Blant disse tiltakene er praksis i tospann. Denne modellen går ut på at studentene går i par med en praksisveileder som jobber med begge studentene samtidig. Tanken bak er at dette vil gi studentene en trygg start, samtidig som de bruker hverandre som læringspartnere og hele veien vil utfordres til å utføre prosedyrer, reflektere og diskutere. Denne modellen ble utprøvd på Plankemyra bo – og omsorgssenter i Arendal og Straitunet omsorgssenter i Kristiansand våren 2019. Våren 2020 kobles flere institusjoner i kommunene på. Her kan du lese mer om prosjektet: https://jobbvinner.no/pilot/kvalitetsforbedring-av-praksis-i-sykepleierutdanning-agder/

Selv har jeg vært delaktig i prosjektgruppen siden August 2018. Ellen var tydelig på at min og de andre studentenes rolle i forskningsgruppen er helt avgjørende for utarbeiding av tiltak som skal utprøves, og det har vært fokus på at studentstemmen teller mest. Til å begynne med kunne jeg ikke helt se for meg hvordan jeg kunne utrette noe i et slikt prosjekt, men jeg er så utrolig glad for at jeg takket ja til å delta. Alle mine innspill har blitt hørt, og det er utrolig moro å være en del av et så stort og viktig prosjekt!

Min deltakelse har bestått av møter med prosjektgruppen, hvor jeg har belyst ulike temaer fra en students ståsted. Jeg har bidratt med innspill til spørsmål i spørreskjema og intervjuguide til studentintervjuer, og deltatt som observatør i de fire fokusgruppeintervjuene som ble gjennomført på de to praksisstedene etter endt praksisperiode. Videre har jeg deltatt aktivt i analysearbeidet, her det som omhandler tospann, ved å finne meningsbærende enheter, kondensere og tolke det studentene formidlet i intervjuene. Analysearbeidet har vært avgjørende i videre utbedring av tiltak som skal iverksettes i ny testperiode våren 2020.

Som nevt tidligere, kunne jeg ikke se for meg at min stemme ville være så viktig i et prosjekt hvor både lektorer, ansatte og ledere i kommunen satt. Jeg fant likevel raskt ut at studentstemmen er avgjørende for å lykkes i å møte studentene i praksis og gi dem de gode erfaringene og utfordringene vi ønsker. Det føles godt å kunne representere studentenes stemme når man opplever å bli hørt, og det er gøy å bidra til positiv utvikling av praksis! Ikke minst har jeg fått bevist ovenfor meg selv at deltakelse og engasjement i forskning er nyttig og lærerikt. Jeg har lært mye om analysearbeid, og fått innsikt i hvordan kommunen arbeider for å rekruttere sykepleiere. Jeg synes også at UiA støtter prosjektet på en formidabel måte ved å frigjøre midler til deltakere i prosjektet. I tillegg til et indre ønske om å utrette noe, har dette vært en god motivasjon for deltakelse.

 

Litteraturliste: