Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ane Falnes Hole

Ane Falnes Hole
Folkehelsevitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
22. januar 2020

Helsekampanjer i Tanga, Tanzania

Jeg holder på med min masteroppgave i folkehelsevitenskap, og i den forbindelse skal jeg utforske erfaringer knyttet til TICC og HAMA sitt kampanjeprogram som gjennomføres på lokale skoler og landsbyer i Tanzania. Dette er en kvalitativ studie som tar for seg gruppeintervju med deltakere i programmet, observasjon av tre helsekampanjer, individuelle intervju med ansatte ved TICC samt individuelle intervju med en lokal lærer og en lokal landsbysjef.

Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2019, hvor jeg tilbrakte fem uker i Tanzania. Studieoppholdet ble finansiert av forskningsmidler fra Universitetet i Agder (UiA), “Studenter i Forskningsprosjekter”. Nå er jeg i prosessen med å bearbeide og analysere innsamlet data, og masteroppgaven er planlagt ferdig i mai 2020.

Universitetet i Agder (UiA) og andre universiteter i Norge har i lengre tid hatt et tett samarbeid med Tanga International Competence Centre (TICC), hvor det er flere sykepleiestudenter som utveksler hit for å gjennomføre sin praksis i tilknytning til bachelorprogrammet i sykepleie. Studentene deltar i flere av TICC og Hatua na Maendeleo (HAMA) sine programmer, og skal blant annet arbeide med å utforme en kampanje som skal presenteres overfor lokalbefolkningen i Tanga.

Helsekampanjene går under programmet “community awareness”, som går ut på at en arbeider med å spre helseinformasjon og gi lokalsamfunnet kunnskap om ulike helserelaterte tema. Eksempler på temaer som presenteres i kampanjene kan være malaria, å drikke nok vann, håndhygiene, tannhelse og annet. I kampanjene er det hyppig bruk av virkemidler som musikk, rollespill, sang og dans for slik å skape engasjement overfor tema blant publikum.

Det har vært spennende å få innsikt i hvordan en kan drive et lokalt helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor en slik kontekst, og etter oppholdet i Tanzania sitter jeg igjen med mange positive opplevelser. Jeg har fått god støtte av ansatte ved TICC til å gjennomføre min datainnsamling, noe som har vært til god hjelp for å få gjennomført alle intervjuene på den tiden jeg hadde tilgjengelig i Tanzania. Det har vært både utfordrede og lærerikt, og det har vært en opplevelse som jeg ikke ville vært foruten.

Jeg vil gjerne takke både UiA og TICC / HAMA for at jeg har fikk mulighet til å bli med på dette prosjektet, og at jeg derfor kan skrive min masteroppgave tilknyttet et så interessant og givende tema.

Hvis du har lyst til å lese mer om arbeidet TICC og HAMA gjør, så kan du besøke deres hjemmeside her: