0
Hopp til hovedinnhold

Arne Lie Bergheim

Arne Lie Bergheim
Sykepleie
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
11. desember 2019

Fremtidsretta praksismodeller i sykepleierutdanningen

Jobbvinner Agder er et praksisprosjekt med mål om å styrke sykepleiepraksisen i kommuner. For å gjøre dette på en gjennomtenkt og gjenskapbar måte, ble det tatt utgangspunkt i forskning og gjort grundig datasamling på implementerte tiltak. Jeg har fått bidra i dette arbeidet.

Siden våren 2018 har jeg vært med i prosjektgruppen til Jobbvinner Agder. Målet med dette prosjektet er å skape en rigging av første praksis på sykepleien som gir gode praksiserfaringer. Jobbvinner er en nasjonal satsing for å få sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunen. Avgangsundersøkelsene til NSF Student viser at ferdig utdannede sykepleiere ønsker aller mest jobb i spesialisthelsetjenesten, og i liten grad i kommunen. I prosjektet i Agder ble det besluttet at fokuset skulle være på sykehjem. Tiltakene i prosjektet er praksis i tospann, fag- og fordypningstid (FoF-tid) for studenter på samme praksissted, utprøving av digital veiledningsapp i studentoppfølgingen og veiledningsgrupper for praksisveiledere. Les mer om innholdet i prosjektet Jobbvinner Agder her: https://jobbvinner.no/pilot/kvalitetsforbedring-av-praksis-i-sykepleierutdanning-agder/

Hensikten med å ha med oss studenter i prosjektet var klart fra dag 1, og det var at alle som ble påvirket av innholdet i prosjektet skulle være med å ha en hånd på rattet. Våre innspill blir lyttet til, og innspillene har støtte i evalueringer fra sykepleierstudenter ved UiA. I tillegg til å representere studentstemmen i prosjektgruppen har mine oppgaver i prosjektet vært å bidra til utarbeidelse av en spørreundersøkelse hvor vi spurte studenter som hadde gjennomført sin første praksisperiode om erfaringer fra denne. Jeg var da inne i timen i førsteåret på sykepleiestudiet i Grimstad og presenterte spørreundersøkelsen og understrekte viktigheten av denne for prosjektet. Svarene ble brukt som baseline for prosjektgruppen i utvikling av tiltak. Jeg bidro også med innspill til spørsmål i intervjuguide og spørreskjema som ble brukt til datainnsamling fra studentene som utprøvde ny praksismodell, og jeg deltok som observatør på totalt fire fokusgruppeintervjuer. I analysen av datamaterialet har jeg bidratt med å finne meningsbærende enheter, kondensering, og tolkning av data som handlet om praksis i tospann i de intervjuene hvor jeg var med som observatør.

Å være med i dette prosjektarbeidet har synliggjort for meg hvor viktig anerkjennelse av de involverte parters sider er i godt prosjektarbeid. I Jobbvinner Agder har dette bestått av studentrepresentanter, arbeidstakere og ledere fra kommunen, KS, Norsk Sykepleierforbund og UiA. Dette har gjort at gnisningspunkter har blitt tydelige tidlig i planleggingsfasen, og man har kunnet skape en mer robust implementering. Jeg har lært mye om strukturendring, og hvordan man kan gå frem for å få disse endringene til å tåle tidens tann. Ledelsesforankring er viktig, men det må også ha bein for å kunne stå på golvet. Hvordan ulike perspektiver fra ulike roller farger hvordan man ser en ide og måter man kan både håndtere, og bruke tverrkompetansen til sterkere kvalitetssikring. 
 
Det har vært svært meningsfylt å delta i dette prosjektarbeidet, og prosessen fra planlegging til implementert pilot med forskningsresultater har vært svært lærerik. De erfaringene jeg har fått vil være svært nyttige, både erfaring med forskningsmetode, og hvordan jeg som fremtidig sykepleieveileder selv kan legge til rette for at studenter i praksis kan oppleve trygghet, læring og mestring.