Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Berina Jaganjac

Økonomi og administrasjon
Handelshøyskolen ved UiA
14. desember 2020

Erfaringer fra komparativ studie om akademisk skriving

Å skrive gode akademiske tekster er et håndverk som kan læres, og utgjør en viktig del av overgangen fra å være elev, til å være student ved et universitet.

UiA har lagt betydelige ressurser i å hjelpe studenter med å mestre akademisk skriving, både gjennom egen undervisning innenfor de ulike fagmiljøene, men også ved opprettelsen av diverse støttetilbud til studentene som blant annet Skrivestua. Formålet med prosjektet Akademisk skriving i regi av Handelshøyskolen og Institutt for pedagogikk, er å undersøke i hvilken grad førsteårsstudenter som har tatt enten emnet TFL126 (handelshøyskolen), eller emnene PED128 og PED148 (pedagogikk), har hatt nytte av undervisningen om akademisk skriving.

Siden høsten 2017 har jeg arbeidet som studentassistent i emnet TFL126 Etikk og bedrifters samfunnsansvar for Handelshøyskolen ved UiA. Et sentralt arbeidskrav for å kunne ta eksamen i emnet er å levere inn en rekke skriftlige oppgaver som skal vurderes til bestått. I forbindelse med gjennomlesingen og kommenteringen av disse innleveringene, opplevde både jeg og faglærerne at mange studenter syntes det var vanskelig å skulle skrive akademisk. Ettersom emnet i utgangspunktet undervises for førsteårsstudenter, kommer de fleste studentene rett fra videregående og har lite erfaring med akademisk skriving fra tidligere. I 2018 ble emnet derfor omorganisert til å inkludere tre moduler; hvorav akademisk skriving skulle utgjøre en egen modul. Det ble blant annet avholdt egne forelesninger som kun dreide seg om akademisk skriving. Det var derfor interessant å undersøke hvorvidt studentene hadde utbytte av ressursene som ble lagt inn i undervisningen om akademisk skriving.

Også i pedagogikkstudiet har det blitt avholdt egne forelesninger for førsteårsstudenter med fokus på akademisk skriving. Studentene må levere inn flere skriftlige arbeidskrav i emnene PED128 Læring og opplæring og PED148 Individ og samfunn, hvorav studentenes beherskelse av akademisk skriving vektlegges i vurderingen av disse. Det var derfor også i pedagogikk interessant å undersøke studentenes læringsutbytte av undervisningen om akademisk skriving.

Ettersom både Handelshøyskolen og Pedagogikk har hatt lignende undervisningsopplegg med særlig fokus på akademisk skriving, samarbeidet fakultetene i 2019 om å utforme spørsmålene i sine respektive spørreundersøkelser, slik at en stor del av spørsmålene ble sammenlignbare.

Min rolle som forskningsassistent i prosjektet har vært å gjennomgå spørsmålene i begge undersøkelsene, identifisere like spørsmål, kategorisere de like spørsmålene i egne kategorier, for så å sammenligne dataene mellom disse. Jeg gikk først gjennom alle spørsmålene i begge undersøkelsene og brukte fargekoder for å identifisere like, delvis like, og ulike spørsmål. Deretter kategoriserte jeg spørsmålene som omhandlet samme tema i egne kategorier, noe som resulterte i seks kategorier: (1) bakgrunnsvariabler, (2) forelesningene i akademisk skriving, (3) skriftlige tilbakemeldinger, (4) generelle utfordringer ved skriving av fagtekst, (5) betydningen av akademisk skriving og (6) spørsmål som kun angår pedagogikk. Disse kategoriene ble satt opp som egne overskrifter i et Word-dokument, hvor hvert spørsmål utgjorde en underoverskrift - dette for å gjøre analysen mest mulig strukturert. Jeg foretok så en komparativ analyse av dataene fra hver spørreundersøkelse i dataprogrammet SPSS. Jeg visualiserte dataene fra analysen ved bruk av tabeller og figurer, noe som gjorde det enklere å se de umiddelbare likhetene eller forskjellene i dataene fra de to ulike undersøkelsene. Jeg utformet i tillegg et separat dokument der jeg så på bakgrunnsvariablene (kjønn, alder, høyeste tidligere utdanning og tidligere kurs i akademisk skriving) og hvorvidt det var noen statistisk signifikante korrelasjoner mellom bakgrunnsvariablene og resten av dataene i de to undersøkelsene.

Jeg er svært takknemlig for å ha fått anledning til å bidra som forskningsassistent i dette prosjektet. Arbeidet med den komparative dataanalysen har gitt meg verdifull innsikt i kvantitativ metode, og jeg har utviklet ferdigheter i både bruk, og tolkning av flere forskjellige analyser i SPSS som vil være veldig nyttige i forbindelse med fremtidige forskningsprosjekter. Å være forskningsassistent er en meget lærerik og verdifull erfaring, og jeg anbefaler derfor alle studenter som får muligheten, til å takke ja til å delta i et forskningsprosjekt.