Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

12. juni 2019

GENUS Conference 2019

«The big why» tek opp spørsmålet om kvifor det er fleire gutar og menn i musikkbransjen, kvar er jentene?

12. juni 2019

Motivasjon og mestring

Synkende motivasjon er en av norsk skoles største utfordringer. Den synker med alderen, og er lavest på 10. trinn. Hva skal til for å øke elevers motivasjon og mestring, og hvordan kan læreren best mulig arbeide med dette? Elever og lærere bruker mange timer sammen i løpet av en dag, det har derfor vært av interesse å undersøke hvordan lærere kan bidra til å øke ungdomsskoleelevers motivasjon og mestring. 

12. juni 2019

Oversetting

Jeg har vært med i et forskningsprosjekt ved UiA der det skulle forskes på hvordan en oversetter jobber.

12. juni 2019

Erfaringer fra en Bachelor-student

Jeg har skrevet en kvalitativ bacheloroppgave om PALS-programmet i samarbeid med et forskningsprosjekt ved UiA, og vil nå dele mine erfaringer fra arbeidsprosessen.

12. juni 2019

Bacheloroppgave i sosiologi: Relasjonsbasert klasseledelse som en viktig faktor for psykisk helse og trivsel i skolen

Denne våren har jeg vært så heldig å få skrive min bachelor i sosiologi, som en del av den femårige lektorutdanningen. I den anledning har jeg fått gjøre dypdykk i eksisterende forskning knyttet til relasjonsbasert klasseledelse og betydningen dette har for elevers psykiske helse og trivsel i skolen. I dette blogginnlegget vil jeg reflektere noe rundt denne prosessen, samt fortelle litt om hvordan jeg tok for meg min bacheloroppgave. Blogginnlegget skrives i forbindelse med delprosjektet samfunnsfagdidaktikk i praksis, der jeg undersøker samfunnsfagundervisning på ungdomstrinnet med fokus på relasjonsbasert klasseledelse. 

12. juni 2019

Forskningsprosjektsdeltakelse - Mod alle odds

Våren 2019 har vi fått anledning til å delta i forskningsprosjektet til doktorgradsstipendiat Nina Helene Jakobia Skogli. Hennes prosjekt med tittelen “Forestillinger om konflikt: Om iscenesatt usikkerhet og dens virkninger” tar blant annet for seg hvordan forestillinger virker på tilskuere både under og etter opplevelsen. Som forskningsdeltakere har vi gjennom hele semesteret tatt del i både før- og etterarbeidet til forestillingen “Mod alle odds” av Fix og Foxy. Forestillingen handler om 22 barns skjebne ifølge statistikken. I Danmark har de en grunnleggende tanke om at alle har like muligheter uansett bakgrunn, men statistikken sier noe annet. Kan man påvirke et barns fremtid, eller er deres skjebne allerede bestemt ut fra hvem de er født av og hvor og hvordan de vokser opp? I februar fikk vi anledningen til å reise til København, Danmark og se forestillingen. Under oppholdet vårt arbeidet vi både individuelt og kollektivt med forskjellige oppgaver som ble utdelt og ledet av forskningsleder. Her tok vi for oss ulike aspekter med forestillingen.

12. juni 2019

"Mod alle odds"

Forestillingen var både morsom og tragisk, gjorde meg bekymret og ga meg håp. Det er noe veldig unikt med å oppleve teater der menneskene på scenen forteller om og byr på seg selv som privatpersoner. Og spesielt i denne forestillingen, der det er barn som representerer seg selv.

14. mai 2019

GENUS Conference 2019

As a music student I’ve learned that there is a lot we need to change if more female instrumentals are going to apply for higher music education, but I believe the GENUS project is the first step to make that change. I believe having more female instrumentalists at higher music education will have a positive effect, contributing to a higher diversity and variety among students.

14. mai 2019

Bidrag til forskningsprosjekt om oversettelse

Jeg og tre av mine medstudenter har i vår fått bidra til et forskningsprosjekt om oversettelse. 

09. april 2019

SANGBARSK – SANG i SKole og BARnehage

Høsten 2018 gjennomførte GLU-studenter med musikkfordypning en kartlegging av sang på seks praksisskoler. I vår gjennomførte faglærerstudenter i rytmisk musikk samme undersøkelse på fire andre skoler. Resultatene er helt sammenfallende med hva GLU-studentene kom frem til, noe som peker mot at det bildet vi ser er en del av en trend: Jo lenger opp i klassetrinnene man kommer, jo mindre synges det.

09. april 2019

Kartlegging av sosial ulikhet og lavinntektsfamilier

Vi er to masterstudenter fra instituttet Global utvikling og samfunnsplanlegging som har fått gleden av å assistere et prosjekt i regi av UiA med forskerne Hege Wallevik og Hanne Haaland. Til videre lesing vil vi informere om at vi har valgt å anonymisere området vi har gjort feltarbeid i, av hensyn til aktører og informanter. Prosjektet er bestilt av en kommune på Sørlandet i ønske om å kartlegge sosiale ulikheter og hvordan lav inntekt har påvirkning på oppvekst og deltakelse i samfunnet. Det ble i første omgang gjennomført en kvantitativ undersøkelse av disse forholdene, hvor enkelte grupper i samfunnet skilte seg ut som potensielle lavinntektsfamilier. Videre skulle en kvalitativ undersøkelse dykke dypere inn i disse gruppene og kartlegge hvorvidt det burde igangsettes tiltak for å forebygge utenforskap med videre.

18. mars 2019

Strategy making in EU foreign policy

I have this spring been working as a research assistant on a project concerning strategy-making in EU foreign policy. EU is currently drafting their new strategy towards Central Asia, and this project has therefore looked at how the different EU institutions and member states have been involved in this process. The project focuses on agenda-setting and coordination. 

17. desember 2018

Trefelling i Graskjerrveien

Forprosjektet TRÆET (OG DØDEN) av Jeppe Kristensen skal utforske det å lage teater med tilstedeværelse og refleksjon som hovedrelasjon mellom publikum og forestilling.

17. desember 2018

Min erfaring som forskningsassistent i FBMBOL

I begynnelsen av semesteret bestemte jeg meg for å si ja til de mulighetene som tilbydde seg gjennom studiet, og når det ble utlyst en mulighet som forskningsassistent valgte jeg å ta sjansen ved å søke. Det har jeg ikke angret på!

17. desember 2018

Lilleelv – En gjenoppretting av gamle synder.

Lilleelv i Arendal har vært stengt av for vandring av anadrom fisk siden demningen ble bygd i 1917. Det har i de siste årene blitt gjort tiltak for å gjenåpne denne elven for sjøørret og laks igjen, og arbeidet med gjenåpning har i hovedsak blitt gjort av Arendal Jeger og Fiskeforening på dugnad med støtte fra Fylkesmannen i Agder og Miljødepartementet. Lilleelv er en del av Nidelvvassdraget og strekker seg fra Asdal og helt opp imot gullknapp flyplass i Froland og innebærer et nytt potensielt leveområde på ca 3 mil med elve/bekkestrekning.

17. desember 2018

Analysis of user requirements with use of artificial intelligence in healthcare services for adolescents

"I have no doubts that the work being done is both important and necessary for an eve-changing industry"

17. desember 2018

Ekspertise i Europaparlamentet

Etter at jeg våren 2018 avsluttet min bachelorgrad i statsvitenskap ved Universitet i Agder, har jeg i høst hatt anledningen til å assistere i et forskningsprosjekt utført av Guri Rosén ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo, og Anne Elizabeth Stie ved Universitetet i Agder. Dette prosjektet har omhandlet intern og ekstern ekspertise i Europaparlamentet.

17. desember 2018

Analyse ICNP-bruk i naturlige språk

Mitt prosjekt har vært å utvikle et digitalt verktøy for forskere som jobber med sykepleie og pasientjournaler.

Kontakt

Webredaksjonen