Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

24. november 2023

"The Walk" og "The Talk": Våre erfaringer i UiAs bidrag til "Performing Landscapes 2023" i København.

I høst har master i kunstfag studentene på UiA, Kari Helene Egeland og Gabriela Melo Larsen vært involvert i forskningsgruppen «Kunst og sosiale relasjoner». "The Walk" og "The Talk" var UiAs bidrag til "Performing Landscapes 2023" i København. Det ble utviklet fra en tilnærming basert på forskningsgruppas tidligere aktiviteter.

24. november 2023

Studentassistent i prosjektet "implementering av familieråd i Kristiansand kommune"

Jeg har vært så heldig at jeg har fått muligheten til å delta i et forskningsprosjekt i løpet av mitt siste år på studiet "master i barnevern". Som studentassistent, har min oppgave vært å transkribere lydfiler fra intervjuer som har blitt gjort av forskere i prosjektet "implementering av famileråd i Kristiansand kommune". Dette har bidratt til å forberede meg til å gjennomføre intervjuer og transkribere lydfiler når jeg skal skrive masteroppgave, samt gitt meg mer kunnskap om familieråd.

01. november 2023

Vitenskapelig assistent i FUEL-prosjektet  

FUEL-prosjektet (Forstå UtholdenhetsidrettsErnæring – et Læringsprogram) er et prosjekt hos fakultet for helse- og idrettsvitenskap hvor målet er «å øke kunnskapsnivået om best mulig ernæring for utholdenhetsutøvere for å opprettholde bedre helse og optimalisere idrettslig prestasjon». Her har jeg fått lov å være med å analysere og skrive ut resultat fra kvalitative data. 

26. oktober 2023

Laser based non-destruction deflection measurement of bridge

I had the opportunity to contribute to the project, "Laser based non-destruction deflection measurement of bridge" proposed by Prof. Ajit Jha.

Bridge safety and integrity are critical in the realm of civil engineering. Bridges are subjected to dynamic stresses ranging from severe traffic loads to strong winds and seismic phenomena. These vibrations, if not properly monitored, might cause structural damage over time. The limits of traditional vibration monitoring methods necessitate the development of improved and precise methodologies. This blog delves into a groundbreaking project that introduces a laser-based vibration detection system designed for Truss bridge, offering a non-contact, non-destructive, and highly accurate method for monitoring bridge vibrations.

Vibration detection is a critical aspect of bridge maintenance. It's essential to understand the dynamic forces affecting a bridge's structural integrity. The consequences of undetected vibrations can be detrimental, leading to costly repairs and potential safety risks. This project seeks to address these challenges by introducing a novel laser-based vibration detection system.

The laser-based vibration detection system outlined in this project represents a significant leap forward in bridge safety assessment. Here's a closer look at the methodology:

The system employs a laser with specific parameters, including wavelength, operating point, and focal lengths for precise measurements. The laser's emitted radiation is focused on the bridge using lenses, and the reflected radiation is captured by a photodiode. This setup enables non-contact vibration measurements.

The recorded raw laser data undergoes Fourier analysis to extract the Doppler shift, which correlates with the bridge's velocity of vibration. This transformation provides insights into the bridge's dynamic response.

Multiple experiments were conducted under different load positions on the Truss bridge to evaluate the system's performance. The results consistently demonstrated the system's ability to accurately measure bridge vibrations as low as 0.01 mm/s. Even in varying load positions, the laser sensor effectively retrieved vital vibration data, further confirming its reliability.

In conclusion, this laser-based vibration detection system represents a groundbreaking development in bridge safety assessment. With its non-contact and non-destructive approach, it minimizes interference with the bridge's natural behaviour while providing highly accurate measurements. As an essential tool for understanding and evaluating the dynamic behaviour of bridges, this technology holds promise for enhancing structural safety and performance assessment.

19. oktober 2023

Fjern- og hybridarbeid som en kontekst for sosial interaksjon, idégenerering og kunnskap

Hei, vi er to ferdig utdannede masterstudenter i Shift Entreprenørskap og innovasjon som heter Maria Pettersen og Kristin. Vi var så heldige å få muligheten til å bidra som vitenskaplige assistenter i et forskningprosjekt som omhandlet fjern- og hybridarbeid som en kontekst for sosial interaksjon, idégenering og kunnskap. 

 

 

11. oktober 2023

Forskningsprosjekt om strukturell rasisme på Sørlandet

I 2023 har jeg vært så heldig å få bidratt til forskningsprosjektet Strukturell Rasisme i Kristiansand Kommune («STRUKK»), ved å samle inn data via kvalitative intervjuer på Sørlandet. Her ønsker jeg å dele mine opplevelser som bidragsyter til dette forskningsprosjektet, og fortelle litt om min rolle
 

05. oktober 2023

Vitenskapelig assistent i KAN3-prosjektet (Kartlegging av fysisk aktivitet og fysisk form)

Mitt navn er Synne Veierød, og jeg har studert master i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder. I dette blogginnlegget skal dere få et innblikk i mine erfaringer som Vitenskapelig assistent for KAN3-prosjektet. 

28. september 2023

Mine inntrykk og erfaringer som vitenskapelig assistent på The Fab Project (Fitness, Ageing and Bilingualism)

Mitt navn er Andreas B. Lund. Jeg studerer master i idrettsvitenskap og er i skrivende stund på mitt femte år. Gjennom dette blogginnlegget vil jeg dele mine inntrykk og erfaringer som vitenskapelig assistent for doktorgradstipendiat Sindre Herskedal Fosstveit. 

28. september 2023

Kunstnerisk entreprenørskap og innovasjon, et videreutvikling- og utforskningsprosjekt

I dag utdannes det for mange scenekunstnere og sangere i forhold til det markedet som venter etter endt studie. Særlig er dette blitt tydelig i denne dyr-tiden vi nå er inne i. Institusjonsteatrene lider under store nedskjæringer samtidig som friere teater og operakompanier sliter med å få endene til å møtes. Tendensen i senere år har vært at de kunstnere som evner å skape egne prosjekter er de som best overlever i et presset marked. 

På vokallinjen på Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk er både vi studenter og ledelsen opptatt av å forberede oss studenter best mulig på det som venter oss etter endt studie. Dette krever innsikt i kunstnerisk entreprenørskap. Kunstnerisk entreprenørskap handler om å få konkret yrkeserfaring under studiet og lære seg å tenke innovativ knyttet til kunst- og kulturnæringen. 

21. september 2023

Vitenskapelig assistent for prosjektet «På egne bein»

Mitt navn er Marthe Brandtzæg og er nylig ferdig med min mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder. Jeg fikk delta på forskningsprosjektet «På egne bein» som vitenskapelig assistent.

19. september 2023

Min erfaring som forskningsassistent: Vandringsmønster og overlevelse hos sjøørret og laks

Oppdag vandringsmønstrene til sjøørret (Salmo trutta) og laks (Salmo salar) i et spennende forskningsprosjekt ledet av UiA og NORCE i Agder. Utforskning av Kvernbekken og Sagbekken i Vågsbygd i Kristiansand avslører økologiske forskjeller som kan påvirke fiskens vandring og overlevelse. Anadrome fiskearter som sjøørret og laks vandrer ut i havet for å vokse, og returnerer til ferskvann for å gyte. Mange små bekker som renner ut i sjøen gir til sammen mye gyteplass, og spiller derfor en avgjørende rolle for bestanden av laks og ørret. Mens Kvernbekken renner gjennom skog, er Sagbekken dominert av bebyggelse og utfordringen av gjedde (Esox lucius), som antakeligvis spiser mye av de små ørretene og laksen som vokser opp der. Prosjektet søker å forstå hvordan produksjon av yngel er i disse to bekkene, og om de økologiske forskjellene påvirker når smolt vandrer ut og andel fisk blir værende i bekken, i stedet for å dra ut i havet for å vokse opp der.

19. september 2023

Vitenskapelig assistent - forskningsprosjektet «På egne bein»

Hei, jeg heter Tuva Fahle og er nylig ferdig med min mastergrad i folkehelsevitenskap. Jeg var så heldig å få muligheten til å bidra til forskningsprosjektet "På egne bein - Livsstil og kroppssammensetning blant studenter", både igjennom masteroppgaven min og som vitenskapelig assistent. 

19. september 2023

Battery fire detection via IR Cameras

This project is inspired from the topic of fires in electrical cars utilizing a lithium-ion battery onboard Ro-ro ship. The importance of this topic originates from the potential hazards of lithium-ion batteries and prior accidents. This project focused on performing a feasibility study on fire or thermal runaway detection through an infrared (IR) camera. As a research assistant, I had the opportunity to contribute to the project, "Battery fire detection via IR Cameras" proposed by Prof. Frank Y. Li and Senior Researcher Indika. A. M. Balapuwaduge.

15. september 2023

Telematics in Electric Vehicles over a Private Cellular Network

Lithium-ion Batteries (LIBs) are widely used in Electric Vehicles (EVs), but concerns have arisen regarding the risk of fires attributed to them. With the rapid spread of EVs, addressing safety implications associated with EV fires has become imperative. These incidents can occur on highways and in various settings, such as parking lots and ships. As a summer research assistant, I had the opportunity to contribute to a project, "Sensing and Detection of Battery Thermal Runaway and Fire Generation," proposed by Prof. Frank Y. Li. This project focused on conducting a feasibility study for detecting thermal runaway incidents and experimenting with an On-board Diagnostics (OBD) device utilizing a private 4G-based mobile network.

14. september 2023

Testing for smittsom soppsykdom hos norske slanger

Slangesopp er en smittsom soppsykdom forårsaket av soppen Ophidiomyces ophiodiicola som infiserer huden til slanger. Sykdommen har en vid utbredelse i Nord-Amerika og har til nå blitt oppdaget i ti Europeiske land. Selv om slangesopp finnes i Europa er det meste av forskningen på slangesopp gjort i Nord-Amerika. Dette prosjektet er den første undersøkelsen om soppens tilstedeværelse i Norge. Prosjektet vil derfor ikke bare bidra til utvikling av kunnskap om slangesopp, men er også viktig for å bevare våre norske slangearter.

14. september 2023

Norske bonusfamilier - erfaringer og utfordringer

Mitt navn er Live-Susann Brautaset, og jeg går siste året på master i samfunnskommunikasjon. Våren 2023 var jeg så heldig at jeg fikk muligheten til å jobbe som «student i forskningsprosjekt» på fakultet for humaniora og pedagogikk. Dette prosjektet handlet om bonusfamiliens erfaringer og utfordringer, og ble ledet av Førsteamanuensis i etikk Gunhild Maria Hugdal. 

14. september 2023

Cultural and Social Values Survey (2021)

Mitt navn er Tuva Mørk Drønen, og jeg er student ved lektorutdanningen på UiA hvor jeg tar en master i samfunnskunnskap Mitt fjerde studieår fikk jeg muligheten til å jobbe som forskningsassistent i den norske gruppen tilknyttet et kanadisk prosjekt. I samarbeid med Sivert Skålvoll Urstad jobbet vi med den norske versjonen av en spørreundersøkelse knyttet til kulturelle og religiøse verdier.

30. august 2023

Communication rights in police investigative interviews

Mitt navn er Mari Bondevik og jeg er på mitt siste år av master i samfunnskommunikasjon ved UiA Kristiansand. Jeg har i vår og sommer hatt jobb som «student i forskningsprosjekt», og har hatt gleden av å få ta del prosjektet "Communication rights in police investigative interview" som omhandler autentiske politiavhør og dets språklige innhold, ledet av professor i språklig kommunikasjon, Jan Svennevig.

Kontakt

Webredaksjonen