Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

23. januar 2024

Comparing methods for estimating oyster densities

We are three students who went to different locations along the shore in the Kristiansand area, to help compare different methods of counting and mapping oysters. We compared four different methods of surveying Pacific oysters in June 2023. The different methods we used were Aquascope transact, Large square method, Line transects and Random squares. All four methods consist of counting the oysters along the shoreline within a depth of 0-0.5 meters, which is then used to estimate the density of a larger area. This blog consists of how we did these different methods and how to calculate the density of oysters in the area.  

10. januar 2024

Modernismebyen Kristiansand: Utvikling av et kunnskapsgrunnlag

I samarbeid med veileder Frida Forsgren, førsteamenuensis i kunsthistorie, gjennomførte jeg i løpet av mitt masterstudium i historie et kartleggingsarbeid over aktører som spilte en vesentlig rolle i byens arkitektoniske utforming og utvikling i årene omkring 1920-70. Dette prosjektet var tilknyttet forskningsgruppen Modernism(s). Målsetningen var å utforme en grunnleggende oversikt over de mest sentrale aktørene – samt noen deres mest sentrale byggverk – i Kristiansands arkitekturhistorie. Dette arbeidet er nå påbegynt, men på grunn av det betydelige antallet aktører og byggverk, foreligger det et stadig et stort behov for ytterligere og mer spesifikke studier. Ettersom mange av disse aktørene er tilnærmet ukjente eller i stor grad mangler historiske opplysninger, viser kartleggingen den store nødvendigheten av fremtidige studier av de enkelte aktørene og deres enkeltverker. Fremtidig byutvikling og bevaring av verneverdig kulturmiljø og kulturminner, avhenger av et godt kunnskapsgrunnlag. Med økt kunnskap kan en gjøre mer opplyste valg, blant annet innen byutvikling, stedstilpassing, bærekraft og bevaringsarbeid. Dessuten reduserer økt kunnskap risikoen for at viktige kulturminner og kulturmiljøer ødelegges.

09. januar 2024

Furuta Pendulum for Mechatronics Control Systems Education.

This project is an extension of my bachelor's project, intended for use in the “Measurement and Control Theory” course within the mechatronics bachelor's program. The project is a Furuta Pendulum, a classic example of an unstable, nonlinear control challenge. The objective is to develop a control law that can maintain the equilibrium of a pendulum mounted on a rotating base in the horizontal plane. Introducing this platform to students offers a hands-on opportunity to apply theories of control systems and measurement in a real-world context.

09. januar 2024

Translating and implementing surverys for the CLEAR project

Throughout the last year, we have been working on the CLEAR project. Our work has largely consisted of translating and adapting survey questions and the research papers to Norwegian language, and adapting them to the Norwegian health sector. The survey examines the usage of digital consultations and explores the personal perception of healthcare personnel’s professional experience with them. Our work has also consisted of inputting these survey questions into the SurveyXact tool.

09. januar 2024

Survery translation and preperation for the CLEAR project

During the spring semester 2023 I worked as a research assistant on the CLEAR project along with another student. Coming from the Faculty of health and sport sciences my main focus area was the translation of the research protocols and the appendix’. This proved to be interesting work as it showed the need for adaptation to another country's structure in order to implement an international study. The CLEAR project’s main focus is to get an understanding of how video consultation could be used as a recourse in the primary health care system.

02. januar 2024

Structural health monitoring of floating wind farms

In the past months, I have worked on the research problem "Structural health monitoring of floating wind farms". It has given me a lot of great experiences, both working in teams with experienced researchers and Ph.D. students, as well as tackling some challenges on my own. There are many challenges within this field as floating wind turbines are a relatively new technology, and the need for research is high, so it is therefore even more exciting to be working with this issue. Learning more about the SIMA software and using Python and Matlab to do the preprocessing has been a fun and challenging task.

29. desember 2023

Læring gjennom forskning: Forskningsassistent

Jeg har vært deltaker i forskningsprosjektet Profesjonelt arbeid med flyktninger, som er knyttet til forskningsgruppen Institusjonell etnografi. Jeg har opplevd en utrolig givende tid, fylt med mye læring og personlig vekst. Å jobbe side om side med erfarne forskere har ikke bare vært en lærerik erfaring, men har også betydelig utvidet min forståelse av det profesjonelle arbeidet i velferdsstaten og frivillig sektor. 

29. desember 2023

My Journey in the DesignIT Project: A Blend of Learning on Innovation

Introduction

The DesignIT project is conducted at the Department of Information Systems at the University of Agder (UiA) and has an ambitious initiative aimed at standing for an open learning framework for IT and information system design based on natural language processing and machine learning. Its approach is to design a system that can cross traditional boundaries in the context of teaching and student-active learning. In other words, DesignIT will be crafted as a tool for designing systems in a teaching context, an open learning framework for IT and information system design based on natural language processing and machine learning.

The PRUK project (Program for utdanningskvalitet, by UiA) is a catalyst for change, and in 2023, the PRUK project allocated funds for DesignIT. With the PRUK project’s support, DesignIT will hopefully make remarkable progress in the university's IT education field. The project is also supported by UiA's extra funding for students as science assistants.

 

29. desember 2023

Erfaring med datainnsamling

Heisann!

I løpet av det siste året har jeg hatt gleden av å delta i et spennende forskningsprosjekt for UiA. Oppgaven min involverte datainnsamling som utforsker effektiviteten av en forskningsfinansieringsordning som støttet forskere som jobber i utlandet, til å flytte til et annet land, ofte sitt opprinnelsesland.

29. desember 2023

Spot's digital and physical harmony: uniting virtual and physical through digital twin technology at MIL and UiA.

I am excited to be a part of an innovative project with MIL and UiA in which the digital twin implementation, Spot quadruped robot from Boston Dynamics, and virtual robot all collaborate in real-time. Under the expert guidance of Professor Filippo Sanfilippo.

29. desember 2023

Data Collection for Tracking Research Funding Scheme

My experience with data collection

22. desember 2023

My experience in data collection for a research project

I had the opportunity to work on a research project where the goal was to document the findings related to a study which explores the efficacy of a research funding scheme that supported scientists working abroad to relocate in another country – often their country of origin, with the guidance and supervision of Marco Seeber.

22. desember 2023

A Groundbreaking Project at the Intersection of Machine Learning, Environmental Sustainability, Precedence Formulation and Path Planning for Car-Battery Disassembly.

I am thrilled to share my involvement in an innovative project at the UiA, where the realms of machine learning and environmental stewardship converge. Under the expert guidance of Professor Lei Jiao.

 

22. desember 2023

TRAWL Experience

My experience as an assistance in Trawl Project

22. desember 2023

Data collection

Collecting data to track the career of academics

22. desember 2023

Et samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA) og Mechatronics Innovation Lab (MIL). Additive Manufacturing (AM) og dens innvirkning på strukturelle applikasjoner.

Som student ved UiA, i samarbeid med MIL, har jeg den unike muligheten til å være i forkant av forskning innen Additive Manufacturing (AM), eller 3D-printing. Foreslått av førsteamanuensis Dmitrij Vysochinskiy.

22. desember 2023

Erfaring og læringsutbytte - Vitenskapelig assistent

Om prosjektet:

DesignIT, Et hjelpemiddel til å designe systemer i undervisningssammenheng. Et åpent læringsrammeverk for IT og informasjonssystem- design basert på prosessering av naturlig språk og maskinlæring. DesignIT er et PRUK-prosjekt som gjennomføres ved Institutt for informasjonssystemer på UiA.

Prosjektfaser:

1. Et state-of-art -studie, en publikasjon der vi beskriver large language models og generative machine learning models slik at vi har null-alternative beskrevet og kan måle det endelige utkommet av vårt prosjekt mot dette.

2. Lage systemarkitektur, finne test cases og finne egnede programvarekomponenter, herunder

a. large language models (som kan analysere store datasett/med mye tekst)

b. generative machine learning models (transformerer tekst og omdanner det til et artefakt i form av programkode i f eks Phyton)

3. Testing og foredling i miljøet. Samtidig uttesting i emner/undervisning

4. Utvikle gode brukergrensesnitt, delvis dynamiske, som kan forbedres basert på brukernes feedback

5. Evaluering, definere reinforcement learning sykluser (Li, 2017).

6. Dokumentasjon av prosjektet (ved hjelp av GitHub-repository, der vi også lagrer koden)

7. En betaversjon av tjenesten/rammeverket, applikasjonen, ferdig.

21. desember 2023

Hvordan en interaktivitet kan benyttes for å skape en engasjerende læringsressurs

Sammen med Professor Apostolos Spanos har vi utviklet en interaktiv 3D modell som brukes i undervisning av "Historical Conciousness".

Kontakt

Webredaksjonen