Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Søk på masterstipend fra Senter for likestilling

Senter for likestilling ved UiA lyser ut fem masterstipend på 15 000 kroner hver for studieåret 2022-2023. Søk innen 1. oktober. 

Student skriver på en mac ved et skrivebord. Det er en rød ramme rundt bildet og en rød banner på tvers over bildet med teksten Masterstudent? Søk om stipend på 15 000 kroner. Frist 1. oktober

Likestilling er et tema som kan knyttes til og brukes som et analytisk verktøy i alle fagfelt. Vi deler ut fem masterstipend til studenter som ønsker å sette fokus på likestilling. Det er ikke et kriteria at likestilling er hovedtemaet i oppgaven, men at det er et sentralt perspektiv som trekkes inn i analysen. Det er ønskelig at oppgavene der det lar seg gjennomføre, har et Agder-fokus.

Likestilling handler om mer en kjønnslikestilling, og Senter for likestilling jobber ut ifra et bredt likestillingsperspektiv. Det vil si at vi er opptatt av alle diskrimineringsgrunnlagene som dekkes av dagens lovverk – Kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. I tillegg er graviditet, og permisjon ved fødsel eller adopsjon samt omsorgsoppgaver også vernet som et diskrimineringsgrunnlag i dagens lovgivning.

Aktuelle temaer for masteroppgaven kan være:

 • Likestillingsutfordringer for gutter og menn
  Innenfor dette temaet kan man for eksempel se på temaer knyttet til familie, utdanning, fritid, arbeid, helse, vold, seksuell trakassering, negativ sosial kontroll, skeives levekår og integrering.
 • Religion og etnisitet
  - Tilnærminger kan være å se nærmere på suksessfaktorer og/eller utfordringer relatert til arbeidsliv, gründervirksomhet og selvstendig næringsdrivende.
  - Vi har behov for mer kunnskap om hvordan det er å være ung og tilhøre en nasjonal minoritet i Norge i dag. Her vil det relevant å delta på vår kompetansehevende dag med tema; «nasjonale minoriteter og urfolk» høsten 2022.
 • Funksjonsnedsettelse
  Et aktuelt tema kan være å se på suksessfaktorer knyttet til f.eks utdanning og arbeidsliv samt strukturelle barrierer i hverdagen til de av oss med funksjonsnedsettelse.
 • Mangfoldsledelse
  Et relevante spørsmål kan være i hvilken grad ledere ser på mangfoldsledelse som et verktøy for verdiskapning
 • Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)
  En tilnærming til tematikken kan være å gjøre en analyse av utvalgte virksomheters årsrapporter for å undersøke hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten ivaretas av offentlige myndigheter og/eller private virksomheter. Det kan også gjøres en kvalitativ undersøkelse ved å få innsikt i arbeidsgiveres arbeid og kjennskap til ARP.
 • Kjønnsbalanse, mangfold og likestilling i kulturbransjen
  Her kan det være relevant å se på hvem som søker på stipend/utlysninger og hvem som får tildelt midler. Det vil også være av interesse og undersøke kvalitativt hvorfor noen ikke søker disse midlene og hva dette kan skyldes.
 • Valgfritt tema

Senter for likestilling kan være behjelpelige med innspill til aktuelle kilder og ressurser.

For å søke må du:

 • Være student ved Universitetet i Agder
 • Skrive en søknad. I søknaden kan du fortelle kort om deg selv, hvilket masterprogram du tar, hva du skal skrive om og din motivasjon for dette teamet. Her kan man også beskrive hvorfor det er et aktuelt tema og hvordan du knytter det opp til likestilling. 
 • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
 • Legge ved bekreftelse på opptak ved masterprogram

Søknad, og eventuelle spørsmål om stipend eller søknad, kan sendes til Knut Jagels

Søknadsfrist er 1. oktober 2022.

Krav til de som får stipend:

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass og resten når oppgaven leveres. Det er et krav om at oppgaven godkjennes for at siste del av stipendet skal utbetales.

En forutsetning for å søke er at du er villig til å dele informasjon om oppgaven din på et åpent masterseminar ved UiA etter gjennomført oppgave, i samarbeid med stipendmottakere av stipender utdelt av Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold og Likestillings- og integreringsutvalget ved UiA (LiU).

Det gis tilbud til stipendmottakerne om samarbeidsfora mellom stipendmottakerne, blant annet for eventuelt å koordinere datainnsamling og for felles faglig dialog mellom stipendmottakerne om sine prosjekter. Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold og Likestillingsrådgiver ved UiA vil arrangere skriveseminar og fellesmøter mellom stipendmottakerne av dette stipendet og stipend tildelt av kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold og Likestillings- og integreringsutvalget ved UiA (LiU).