0
Hopp til hovedinnhold

Faglig uavhengighet eller politisk lojalitet? Norske kommunedirektørers balanse mellom fag og politikk.

Forfattere:

Dag Ingvar Jacobsen, Harald Baldersheim, og Nadja Sophia Bekkelund Kühn

Abstract

Den nye kommuneloven fra 2020 har som en eksplisitt intensjon å klargjøre skillet mellom politikk og administrasjon, i praksis skillet mellom øverste administrative leder – Kommunedirektør – og ordfører. Denne studien tar for seg hvordan skillet mellom politikk og administrasjon i kommunene faktisk fortoner seg for norske kommunedirektører. Den empiriske studien er en survey sendt samtlige kommunedirektører i Norge høsten 2020 (354) med en svarprosent på 58 (n=206). Spørreskjemaet besto av fire vignetter med beskrivelser av reelle valgsituasjoner, standardiserte valgalternativer, samt åpne kommentarer til vignettene. Resultatene indikerer at forholdet mellom politikk og administrasjon i enkelte saker oppleves som en relativt klar linje som i liten grad krysses, mens det i andre typer saker legges opp til en utstrakt dialog mellom politikk og administrasjon for å finne en felles løsning. Mest overraskende er det at kommunedirektørene i sine åpne kommentarer viser seg å ta betydelige hensyn til politiske signaler også i saker som kunne anses som rent administrative. Dette kan tolkes som en type «dyp politisering» der politiske hensyn er noe som kommunedirektøren legger inn i sitt beslutningsgrunnlag også i saker som etter loven klart er tillagt den administrative lederen.