0
Hopp til hovedinnhold

Et fremtidsrettet, attraktivt universitet og samarbeidspartner

REKTORKANDIDAT: Professor Sunniva Whittaker stiller til val som ny rektor ved UiA.

- Mitt håp er at UiA vil ha rykte på seg som et spennende sted å være for både faglige og administrative ansatte, og at studenter vil velge UiA fordi vi skiller oss ut med solide og relevante studietilbud og et fantastisk studentmiljø. Regionen vil oppleve UiA som en uunnværlig samarbeidspartner, og vi vil gjøre oss bemerket nasjonalt og internasjonalt for vår evne til å tilpasse oss den nye tiden.

Sunniva Whittaker (58)

Dekan og professor

Hvorfor stiller du som kandidat?

Jeg kom til UiA for halvannet år siden fra NHH for å innta en åremålsstilling som dekan for Fakultet for humaniora og pedagogikk. I løpet av den tiden som har gått, er jeg blitt svært glad i denne institusjonen. Det jeg synes særpreger UiA, er det gode samarbeidsklimaet mellom fakultetene, noe som muliggjør spennende undervisning og forskning på tvers av fagområder. Det faktum at våre to campuser er kompakte, og at fagmiljøer dermed lett kan komme i kontakt med hverandre har noe å si, men det avgjørende er den gode organisasjonskulturen som er preget av erfaringsdeling og at de ulike fagmiljøene ser på hverandre som mulige samarbeidspartnere snarere enn konkurrenter. Slik ser det i hvert fall ut fra mitt ståsted som dekan. Når jeg nå stiller som rektorkandidat, er det for å kunne arbeide enda bredere med å videreutvikle UiA som en lærende organisasjon hvor samarbeid og kreativitet står i fokus. 

Hva er de tre viktigste utfordringene UiA står overfor i de neste fire årene?  

Forventningene i utviklingsavtalen: UiA går inn i spennende tid med en rivende utvikling på mange fronter. Utfordringene står i kø her som på alle høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennom sin utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet har UiA allerede identifisert tre satsingsområder som det skal arbeides særskilt med: 1. UiA skal være en viktig aktør på livslang læring (lære hele livet) 2. UiA skal styrke studienes samfunns- og arbeidslivsrelevans. 3. UiA skal profesjonalisere den administrative forskningsinfrastrukturen. Det er satt ambisiøse mål på alle disse områdene og institusjonen skal evalueres på disse i 2022. Det er vanskelig å komme utenom at en første utfordring vil være å innfri forventningene som ligger i utviklingsavtalen.

Synlighet: En annen viktig utfordring for UiA er å styrke institusjonens synlighet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Institusjonen må bli vesentlig bedre på å tydeliggjøre og utvikle sin posisjon både som utdannings- og forskningsinstitusjon. Her må det arbeides på mange fronter. Vi må blant annet utvikle og implementere en tydelig kommunikasjonsstrategi, og vi må ytterligere styrke vårt samarbeid med eksterne aktører og andre utdanningsinstitusjoner både innenfor og utenfor landets grenser. Dette vil være avgjørende for å bli ansett som en relevant samfunnsaktør og attraktiv samarbeidspartner.

Attraktiv arbeids- og studieplass: En tredje utfordring er å fremstå som en enda mer attraktiv arbeids- og studieplass. Konkurransen om både medarbeidere og studenter er stor. Når det gjelder ansatte, er det viktig å kunne tilby arbeidsvilkår og et arbeidsmiljø som er energigivende og som gjør at den enkelte medarbeider får fullt ut utviklet sitt potensial. For de fleste er tid det største knapphetsgodet. Svært mange vitenskapelig ansatte opplever et krysspress mellom undervisningsoppgaver og forventninger til forskningsaktivitet. Det er viktig at vi sørger for tilstrekkelig og riktig nyrekruttering, og samtidig tenker smart mht. til tidsbruk. Når det gjelder UiA som studieplass, er det viktig å involvere studentene enda mer i utviklingen av universitetet. Studentene må oppleve sin tid ved UiA som meningsfull og stimulerende, og samtidig være trygge på at de vil stå rustet til å ta fatt på arbeidslivet. Det er kun på denne måten vi kan håpe å få dem tilbake som studenter på videre- og etterutdanning og som potensielle samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med linjeforeningene og STA vil være avgjørende for å få skape et optimalt studiemiljø.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg egnet som rektor ved UiA?

Jeg har i snart 16 år hatt lederposisjoner innenfor høyere utdanning på alle nivåer, som instituttleder, prorektor og dekan. Jeg har dermed en god forståelse for at verden ser ulik ut fra disse tre posisjonene, og jeg forstår dermed viktigheten av god kommunikasjon og ansvarsfordeling mellom de ulike nivåene. Det faktum at jeg erfaring fra såpass ulike enheter som NHH og Fakultet for humaniora og pedagogikk har gitt meg en god innsikt i hvilke løsninger som bør finnes sentralt og hvilke som bør løses lokalt. På det mer personlige planet har jeg stor arbeidskapasitet og er opptatt av ryddige prosesser. Ifølge min prodekan er jeg også god på stemning.

Hva er det første du vil gjøre som rektor?

Det første jeg vil gjøre som rektor er å sette meg inn i de delene av organisasjonen som jeg kjenner minst. I min rolle som dekan har jeg f.eks. i liten grad hatt anledning til å bli kjent med aktivitetene som foregår i Grimstad. Det ser jeg frem til. Jeg vil også bidra til å sette sammen et rektorat som utfyller hverandre kompetansemessig, med medlemmer som har god personkjemi. Det er viktig at rektoratet kan fungere godt som et team. Videre vil jeg ha en grundig diskusjon med dekanene og administrativ ledelse om hvordan vi best kan samarbeide, sikre at vi er enige om våre felles mål og hvordan vi skal nå dem.

Videre vil jeg raskt ta kontakt med studentorganisasjonen for å diskutere hvordan vi sammen kan arbeide for studentenes beste.

Hvordan er UiA og UiAs omdømme etter fire år med deg som rektor?

UiA vil, med eller uten meg, være i rivende utvikling. Ungdomskullene vil være på nedadgående, etter- og videreutdanningsaktiviteter vil utgjøre en stadig økende del av vår portefølje og behovet for eksternfinansiering av forskningsaktiviteter vil være økende. Ved meg ved roret håper jeg at institusjonen om fire år vil være rustet til å takle disse endringene. 

Mitt håp er at UiA vil ha rykte på seg som et spennende sted å være for både faglige og administrative ansatte, og at studenter vil velge UiA fordi vi skiller oss ut med solide og relevante studietilbud og et fantastisk studentmiljø. Regionen vil oppleve UiA som en uunnværlig samarbeidspartner, og vi vil gjøre oss bemerket nasjonalt og internasjonalt for vår evne til å tilpasse oss den nye tiden.

Rektor er en offentlig person. Hva er du opptatt av privat?

Som humanist er det kanskje ikke overraskende at jeg leser mye for egen fornøyelse. Jeg er ekstremt glad i dyr, og har en hund som drar meg ut på tur. Med en datter som bor i Kristiansand og en sønn som bor i London er det alltid ekstra stas når vi får anledning til å samles. Jeg har nylig kjøpt hus på Lund. Oppussing og etter hvert hagearbeid tar mye av min tid. Jeg får dessverre altfor liten tid til min siste lidenskap, nemlig  yoga.

Utdanning:

 • Cand philol.  og dr. art. i fransk språk,  Universitetet i Bergen
 • Master i konferansetolking fra Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs, Sorbonne 3, Paris.
 • Årsstudium i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole

Arbeidserfaring:

 • 1996 -2003: førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole
 • 2003 -         professor, Norges Handelshøyskole
 • 2003-2013: instituttleder, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Norges Handelshøyskole
 • 2013-2017: prorektor, Norges Handelshøyskole

Styreverv:

 • Leder Forskerskolen LingPhil 2010-2012
 • Medlem av arbeidsutvalget for UHR Humaniora 2018 -
 • Styremedlem Det norske universitetssenteret i Paris 2017 -
 • Medlem av Forsknings og PhD-utvalget ved Norges Handelshøyskole 2002 - 2013
 • Styremedlem BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics) 2013 - 2017
 • Medlem av nasjonalt fagråd for romanske språk 2010 - 2013

Send studiet på mail