0
Hopp til hovedinnhold

Vil arbeide for en tillitsreform

Jeg ønsker å bidra til en tillitsreform – enten den igangsettes av departementet, eller at vi bare setter i gang vår egen på UiA.

Tormod Wallem Anundsen

Førsteamanuensis, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Hvorfor stiller du til valg?

- En viktig grunn til at jeg stiller til valg er at jeg ønsker å bidra til en tillitsreform – enten den igangsettes av departementet, eller at vi bare setter i gang vår egen på UiA. Jeg oppfatter at det nå er vilje i både ledelse og i politikken til å se på offentlig ansatte som profesjonelle, det vil si at vi grunnleggende vet hva vi holder på med og hvordan jobben best kan gjøres.

- Samtidig mener jeg vi må være kritisk oppmerksomme på alle reformer og systemer som har honnørord innbakt, som 'kvalitet', 'kunnskap' eller 'tillit'. Ingen er vel imot kvalitet, kunnskap eller tillit, men spørsmålet er hvilket idegrunnlag som kommer på kjøpet, og hvilke realiteter det skaper.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for?

1: Tillitsreform. I likhet med mange av dem som tar til orde for en tillitsreform, opplever jeg at mye av den rapporteringen som foregår enten er overflødig eller ikke fokuserer på ting som egentlig gjør oss bedre i jobben vår. Jeg ønsker å bidra til at UiA er en organisasjon der vi hele tiden utvikler oss, gjennom å identifisere hva vi faktisk ønsker å bli bedre på og hvordan vi kan lykkes med det, og så vurderer rutiner og systemer ut fra det.

2: Tilrettelegging og rammevilkår: Jeg ønsker å holde fokus på at kvaliteten i vår organisasjon i stor grad vokser nedenfra; fra undervisninga, forskninga, og alt det solide, daglige arbeidet som foregår mellom ansatte og studenter. Noe av det jeg setter mest pris på som ansatt på UiA er å samarbeide med kollegaer og studenter på tvers av fagfelt og fakulteter. Det finnes så utrolig mye kreativitet og skaperkraft og et høyt refleksjonsnivå og vilje til å tenke nytt i hele denne organisasjonen! Det tenker jeg også må ligge til grunn for styrearbeid og ledelse: at vi først og fremst skal legge forholdene best mulig til rette for at ansatte og studenter skal lykkes med det de gjør.

3: Mangfold / diversitet: Vi lever i et samfunn med stadig økende mangfold, eller diversitet, blant annet med tanke på etnisitet, kultur, språk, seksuell orientering, funksjonsnivå etc. Jeg vil arbeide for at UiA gjenspeiler dette på en god måte. Med 'god måte' mener jeg at vi må komme lenger enn å bare skulle 'krysse av' for hvilke grupper som er representert blant studenter og ansatte. Representasjon er viktig, men mangfold er ikke bare noe 'de andre' skal representere eller ta ansvar for, det er alles ansvar å ivareta mangfoldsperspektiver i hele virksomheten, ikke minst ved å lytte til og verdsette andre erfaringer. Jeg ønsker å bidra til at mangfold blir en viktig del av det vi er og gjør som universitet.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

- En av kollegaene som nominerte meg begrunnet det med at jeg var analytisk og kritisk, og samtidig konstruktiv og løsningsorientert, og godt forberedt til møter. Hvis jeg skal være litt ubeskjeden, er det en beskrivelse jeg kan kjenne meg igjen i. Jeg liker også å tro at jeg er samarbeidsfokusert, og ikke dyrker gruppetenkning - som for eksempel ledelse mot ansatte, eller faglige mot administrative, eller studenter mot lærere. For meg er kritisk bevissthet ikke et spørsmål om hvem, men hva: hvilke ideer er det vi legger til grunn for vår virksomhet? Hvor kommer de ideene fra? Hva fører de til når de settes ut i live?

- Videre på kvalifikasjonslisten lærer jeg fortsatt utrolig mye av å jobbe som veileder for studenter, både på bachelor-, master- og PhD-nivå, og i samarbeid med kolleger fra ulike fagfelt. Jeg tar med meg den nysgjerrige utforskningen og gleden av å lære av hverandre inn i de styrene og arbeidsgruppene jeg er med i.

Litt fakta om meg:

Utdanning:

 • 2014: Ph.d. i humanistiske fag med spesialisering i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2001: Universitets- og høgskolepedagogikk, UiA
 • 1996: Cand. Phil, med hovedfag i musikk, UiO
 • 1993: Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO
 • 1993: Cand. Mag. med fagene musikk, kristendom, dans og Ex. phil. UiO / OLH / BLH / MRDH

Arbeidserfaring:

 • 2013 – d.d.: Førsteamanuensis musikk, Universitetet i Agder, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.
 • 2009 – 2013: Universitetslektor, Universitetet i Agder
 • 2006 – 2009: Ph.d.-stipendiat, UiA
 • 1997 – 2006: Høgskolelektor, musikk, Høgskolen i Agder
 • 1996 – 1997: Lektor, Vågsbygd videregående skole

Prosjekt- og studieledelse, blant annet:

 • 2003 – 2006: Studieleder, institutt for musikkpedagogikk
 • 2011 – 2018: Studieprogramleder, master kunstfag
 • 2016 – 2017: Art as education / Education as art: Undervisningsbasert forskning og utvikling, UiA
 • 2017 – 2019: Etnografi som kunstnerisk forskning (DIKU)
 • 2019 – 2022: Encounters – Through ethnography, art and pedagogy. Erasmus+ strategic partnership (EU)

Ev. Annen/tidligere styreerfaring:

På fakultetsnivå:

 • Per i dag: fakultetsstyre (vara), internasjonaliseringsutvalg og forskningsutvalg
 • Tidligere: Studieprogramledelse og instituttledelse

På UiA:

 • Per i dag: Arbeidsgruppe for handlingsplan for internasjonalisering
 • Tidligere: Aktiv i flere referansegrupper og arbeidsutvalg på UiA i årenes løp