0
Hopp til hovedinnhold

Uredd, åpen og tydelig

«De vitenskapelig ansatte må oppleve at det er reell deltakelse og medvirkning i beslutninger som angår forskning og undervisning.»

Gro-Renée Rambø

Professor, institutt for nordisk og mediefag

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg stiller til valg fordi jeg er oppriktig interessert i forsknings- og utdanningspolitikk – både det som skjer lokalt, og det som skjer nasjonalt -, og fordi jeg ikke har personlige ambisjoner knyttet til et lederverv som dette. Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å være med på å videreutvikle rammene for kjernevirksomheten ved Universitetet i Agder – utdanning og forskning -, og tror at jeg har erfaring og kompetanse nok til å bidra positivt i dette arbeidet.  Jeg tror at jeg deler mange vitenskapelig ansattes syn på hva som er viktig for en organisasjon som vår, og at jeg derfor kan være en god representant for gruppen av ansatte jeg stiller til valg for. I styre- og ledelsesarbeid er forankring avgjørende viktig – toppstyring bidrar ikke til motivasjon hos de ansatte. Motivasjon er grunnlaget for ekte og sunn lojalitet, og for ordentlig kvalitetsarbeid i forskning og utdanning. Jeg stiller til valg for å kjempe for dette.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

Demokrati gjennom reell medbestemmelse og medvirkning

-  høgskole- og universitetssektoren pågår det en debatt som handler om ansattes opplevelse av at stadig flere beslutninger tas på de øverste ledelsesnivåene uten muligheter for medvirkning, eller med manglende medvirkning, fra dem beslutningene angår. Beslutninger skal tas av kollegiet, ikke av en «enhetlig ledelse» – ellers blir det et demokratisk underskudd. Den langsiktige positive effekten av ekte demokratiske prosesser er større enn effekten av såkalt effektiv ledelse. Når reisereglement og arbeidstidsordninger for vitenskapelig ansatte skal gjennomgås, er det for eksempel ikke rimelig at arbeidsutvalgene består av kun administrativt ansatte og en eller to fagforeningsrepresentanter. Det er ikke reelt demokrati. Jeg vil arbeide for å motvirke strukturer som dette ved UiA.

Nedbygging av unødvendige byråkratiske strukturer

- Hvis reelt demokrati skal fungere, må de byråkratiske strukturene noen ganger brytes ned. Selv om UiA på ingen måte er «verst i klassen», så mener jeg at også vårt universitet i større grad enn tidligere bærer preg av byråkratisering og nedbygging av demokratiske strukturer. For eksempel er det et faresignal når organisasjonsstrukturen har stadig flere råd og utvalg, samtidig som de ansatte opplever at medbestemmelse og medvirkning går ned. På sikt forvitrer den ekte lojaliteten, og det er uheldig for kjernevirksomheten ved institusjonen. De vitenskapelig ansatte må oppleve at det er reell deltakelse og medvirkning i beslutninger som angår forskning og undervisning. Jeg vil arbeide for mindre standardisering og kontroll, og for redusert mål- og resultatstyring som drivkrefter for faglig virksomhet. De vitenskapelig ansatte trenger først og fremst sammenhengende forskningstid – og også sammenhengende tid til utvikling av nye studier og studieemner. Omfattende rapporteringer og evalueringer på alle nivåer hemmer dette.

Solidaritet og tillit som bærende verdier

- «Solidaritet» og «tillit» er to av de fineste ordene i ordboka. Solidaritet innebærer å fokusere på samhold uten å fokusere på egeninteresse. Jeg vil arbeide for solidaritet i organisasjonen ved å bidra til at beslutninger sentralt skal «la hundre blomster blomstre og hundre tankeretninger strides». Ikke alt skal strømlinjeformes – forskjellighet er en styrke. I praksis betyr det at jeg vil arbeide for at UiA som organisasjon skal ha tillit til sine ansatte – de vitenskapelig ansatte på ulike nivåer har et iboende ønske om å levere god kvalitet i forskning og utdanning, og vet bedre enn sine ledere hva som i praksis fungerer. Top-down-ledelse er derfor unødvendig.

Hvilke egenskaper og kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Jeg er uredd – jeg er åpen og tydelig, har integritet og tør å stå for det jeg tror på. Samtidig er jeg opptatt av relasjoner og fellesskap, og har respekt og sans for forskjellighet og ulike perspektiver – det tror jeg bidrar til at jeg kan være en brobygger i ulike sammenhenger. Jeg er utpreget pålitelig og redelig i ord og handling. I tillegg til forskningskompetanse, har jeg undervisnings- og veiledererfaring fra alle faglige nivåer – fra lærerutdanningene, EVU, og fra årsstudiumnivå til ph.d.-nivå -, samt at jeg har sittet i ulike råd og utvalg på alle nivåer i organisasjonen. Dette gjør at jeg har god oversikt over virksomheten.

Utdanning:

  • Dr.art. i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Agder (2009)
  • Cand.philol i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Tromsø (1999)

Arbeidserfaring:

  • 2015 – : Professor i nordisk språkvitenskap, Institutt for nordisk og mediefag, UiA
  • 1999 -2015: ansatt ved UiA som doktorgradsstipendiat, konsulent ved Forskningssekretariatet, universitetslektor, førsteamanuensis

Styreerfaring:

  • 2015 – : Leder, ph.d.-spesialiseringen i språkvitenskap, UiA
  • 2012 – : UiAs representant i styret for National Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (NFR)
  • 2014–2017: styreleder National Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (NFR)
  • 2011 – : medlem av styret for SNU (Senter for norskstudier i utlandet), UiA
  • 2000–2003: medlem av Avdelingsstyret ved Avdeling for humanistiske fag, HiA (fast representant for midlertidig ansatte)