0
Hopp til hovedinnhold

Erfaren, tydelig og samarbeidsdyktig

«Min erfaring med arbeid på tvers både innad ved UiA og ut mot aktører i regionen vil være nyttig og relevant i arbeidet i Universitetsstyret.»

Kristin Skoglund Robstad

Seniorrådgiver, Avdeling for lærerutdanning

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å få bidra til videreutviklingen av UIA. Jeg har jobbet her siden 2003, og har sterkt engasjement og stor motivasjon for å bidra med det jeg har av erfaring inn i styrets arbeid. Jeg er oppriktig engasjert i at UiA skal være en god arbeidsplass og en god utdannings- og forskningsinstitusjon, og opplever det som viktig og meningsfylt å bidra til det.

Hva er de tre viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

1) Jeg vil jobbe for et tettere samarbeid mellom UIA og de mange viktige aktørene i regionen vår og mener utdanningene vil tilbyr studentene våre blir enda mer relevante og solide om koblingen mellom undervisning/forskningsfeltene og aktører i regionen styrkes.

2) Gode samarbeid er ofte resultat av kjennskap til og kunnskap om samarbeidspartnere. Jeg vil jobbe for å styrke arenaer for samarbeid og dialog på alle plan i vår organisasjon, og også utad. Jeg vil jobbe for at det er gode møtepunkter for dette mellom teknisk-administrativt og vitenskapelig ansatte slik at vi sammen kan tilby gode utdanninger som er faglig utfordrende for studentene våre og relevante for arbeidsmarkedet.

3) Jeg vil jobbe for at alle ansatte skal ha gode muligheter for å påvirke utviklingen av UiA som organisasjon og arbeidsplass. Jeg hadde i flere år verv som hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, og det har gitt meg innsikt i sider ved UiA som jeg anser som svært verdifulle for styrevervet. Jeg er særlig opptatt av viktigheten av å lytte til alle ansatte – det gir gode muligheter for utvikling og vekst både for organisasjonen og for den enkelte. På den måten kan vi få mest mulig ut av de eksisterende ressursene, både faglige, økonomiske og menneskelige.

Hvilke egenskaper og kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Jeg er klar på mine standpunkt, er redelig og har mot til å stille spørsmål.

- Jeg kjenner UiA godt. Gjennom mange års erfaring fra arbeid ved Avdeling for lærerutdanning har jeg utviklet god innsikt i samspillet mellom teknisk-administrative og vitenskapelige ansatte. Det har gitt meg kunnskap om hvordan universitetsstyrets vedtak kan påvirke de ansattes arbeidshverdag. Det har også gjort at jeg har erfart hvor viktig det er at det eksisterer gode arenaer for dialog og samarbeid. Dette er selvsagt viktig internt i vår organisasjon, men også kvaliteter jeg mener det er viktig at UiA tar med inn i samarbeid med andre aktører både nasjonalt og internasjonalt.  

- Profesjonsutdanningene er viktige bærebjelker for UiA, og gode profesjonsutdanninger forutsetter tett samspill med praksisfeltene. Jobben min ved Avdeling for lærerutdanning innebærer tett kontakt med UiAs kolleger i praksisfeltet i regionen. Jeg har erfart viktigheten av at UiA er aktiv og konstruktiv i disse sammenhengene og vil jobbe for videreutvikling og styrking av samarbeidet blant annet gjennom at det jobbes strategisk og langsiktig.

- Jeg mener min erfaring med arbeid på tvers både innad ved UIA og ut mot aktører i regionen vil være nyttig og relevant i arbeidet i Universitetsstyret.

Utdanning:

  • Cand. Philol., HiA /UIB (2003)
  • Cand. Mag. HiA (2000)

Arbeidserfaring:

  • 2003-2019: Universitetet i Agder
  • 1997-2003: Undervisningsstilling i grunnskolen i Kristiansand kommune

Annen relevant erfaring:

  • 2017 - Leder for Prosjekt Lærerutdanningsskoler

2013-2016 Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet