0
Hopp til hovedinnhold

Nytt kvalitetssystem vedtatt

Universitetsstyret vedtok onsdag det nye kvalitetssystemet for utdanning. Systemet er utviklet innenfor strategiområdet Læring og utdanning for fremtiden (LUF) og inneholder en rekke tiltak for å videreutvikle studiene ved Universitetet i Agder.  

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Undervisningssituasjon

Illustrasjonsbilde. (Foto: Jon Petter Thorsen).

Det overordnede målet for kvalitetsarbeidet er at studentene skal oppnå best mulig læringsutbytte i sine utdanninger.

I fremlegget for styret understrekte viserektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, at den omfattende høringsrunden har gjort kvalitetssystemet bedre.

Astrid Birgitte Eggen, portrettfoto

Astrid Birgitte Eggen. (Foto: UiA).

- Alle høringsinstansene har gitt gode høringssvar, så det er et omfattende arbeid som ligger til grunn for denne saken. Mange av forslagene er innarbeidet, noe som har tydeliggjort flere av tiltakene, sa Eggen.    

Styret mente at det er veldig positivt at UiA med dette får et mer enhetlig rammeverk for kvalitetsarbeid i utdanningene, samtidig som fakultetene/lærerutdanningen skal ha betydelige frihetsgrader for å ivareta forskjellene det er mellom enhetene. Styret understreket også at UiA med dette vil få en mer felles terminologi på dette området, og mente at det nå vil innebære bedre rammer for å utøve studieprogramledelse.

Nytt med kvalitetssystemet

De viktigste endringene som ligger i det nye kvalitetssystemet:

  • Dagens emnerapporter utgår og erstattes av referat fra faglærermøte.
  • Studieprogramleder vil erstatte dagens studiekoordinator, og få en tydeligere lederrolle.
  • Årlig evaluering av gradsgivende studieprogram og PPU skal skje i studieråd/ph.d.-programråd. Studiumrapport skrives etter denne evalueringen.
  • Periodisk progamevaluering skal føre fram til reakkreditering av studieprogrammet. Periodisk programevaluering skal gjennomføres etter andre gangs gjennomføring av nye studieprogram, og deretter hvert 6. år.
  • Fakultetets/avdelingens ledermøte drøfter utfordringer ved enkelte studieprogram og systematiske utfordringer på tvers av studieprogram, og vurderer behov for tiltak i lys av den informasjon kvalitetsarbeidet har gitt.
  • Årlig kvalitetsrapport vil erstatte dagens fakultetsrapport og skal også inneholde fakultetets/avdelingens forslag til neste års studieportefølje.
  • Styret vedtar studieporteføljen for neste studieår i mai eller juni. Planlagt studentopptak vedtas i oktober eller november.
  • I hver styreperiode skal det gjennomføres en strategisk vurdering av studieporteføljen.

Videre arbeid

Etter styrets vedtak vil instrukser og mandater bli gjennomgått og nytt mandat for studieprogramleder bli utarbeidet. Forslagene vil bli sendt på intern høring. Det tas sikte på at instrukser og mandater blir behandlet i styret tidlig i vårsemesteret og skal tre i kraft fra høsten 2018. Videre vil alle skjema og rapportmaler bli gjennomgått og revidert, og behandlet i universitetets studieutvalg. Som del av LUF1 skal det også utredes om det bør stilles krav til studier ved UiA ut over kravene som følger av de nasjonale forskriftene. Eventuelle tilleggskrav må vedtas av styret etter intern høring. I tillegg vil det bli utarbeidet nye nettsider for ulike målgrupper (studenter, tillitsvalgte studenter og ansatte), og det vil bli arbeidet med å digitalisere arbeidsflyten i kvalitetsarbeidet, blant annet lagring av dokumenter.

Lokale tilpasninger

Kvalitetssystemet må tilpasses forhold ved den enkelte enhet. Det innebærer blant annet at organisering av studieprogramledelse må gjennomgås for å sikre at alle studietilbud, herunder alle
EVU-tilbud, har tilfredsstillende faglig ledelse. Det vil være behov for et ekstra fokus på ph.d.-programmene for å sikre god ledelse for både programmene og spesialiseringene. For å understøtte implementeringen av nytt kvalitetssystem og forsterket studieprogramledelse, vedtok styret å styrke emnemodulen med 3 millioner i budsjettet for 2018.

Det nye kvalitetssystemet vil tre i kraft fra høsten 2018, noe som vil bli en viktig oppgave også for fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. 

Nytt kvalitetssystem omfatter all utdanning ved UiA fra bachelornivå til ph.d.-nivå og alle frittstående emner, inkl. EVU-emner. Kvalitetssystemet har også innarbeidet nylige endringer i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift.

Gjeldende kvalitetssystem for utdanningen ved UiA ble sist godkjent av NOKUT 09.06.2011. Tidligere skulle kvalitetssystemet reakkrediteres av NOKUT minst hvert 6. år. I ny studiekvalitetsforskrift er det fastsatt at det ikke skal gå mer enn åtte år mellom hvert NOKUT tilsyn. Nytt NOKUT-tilsyn ved UiA forventes i løpet av 2018/2019. 

Forslag til nytt kvalitetssystem er utarbeidet av en prosjektgruppe med deltakelse fra Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling og ett fakultet. Referansegruppa og styringsgruppen for Læring og utdanning for fremtiden har gitt viktige innspill til arbeidet. Det er også gitt innspill i ulike andre fora i prosjektperioden og i den interne høringen før styrebehandlingen.