0
Hopp til hovedinnhold

En skole som utfordrer elevene

Mange elever kjeder seg i undervisningen, og innføring av teknologi i skolen har ikke nødvendigvis ført til mer læring. Nye læreplaner og andre måter å organisere undervisningen på, åpner for en utforskende elev som deltar aktivt i sin egen læring.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elever i klasserom med interaktiv tavle
Fremtidens klasserom. Foto: UiA

Innholdet i skolen skal fornyes. Elevene skal i større grad kunne fordype seg i fag, se sammenhenger mellom fagene og utvikle evnen til å reflektere kritisk. Denne fagfornyelsen utfordrer tradisjonelle måter å organisere undervisningen på, og som lærerutdanningsinstitusjon deltar Universitetet i Agder (UiA) i denne prosessen.

Den skolen de fleste av oss har erfaringer fra, er ganske enhetlig. Elevene er delt inn i klasser eller trinn etter alder, skoletiden er oppdelt i en timeplan med ulike fag, og læreren er den viktigste læringsressursen.

Kommer vi inn i et klasserom i dag, skiller det seg heller ikke mye fra hvordan et klasserom kunne se ut for 100 år siden, der lærerens kateter står foran og elevene sitter på rekke og rad foran hver sin pult. Den synlige forandringen i mange klasserom, er at elevene sitter med en datamaskin eller et nettbrett.

Vi vet at det er viktig at elevene lærer å beherske teknologi, og derfor har det de siste 10-15 årene blitt brukt betydelige ressurser på å gi elever tilgang til datamaskiner og nettbrett på skolene. Likevel kan vi ikke si at tilgangen til teknologi har endret skolen i samme grad som samfunnet rundt har endret seg.

Elevenes læring må stå i sentrum i skolen, samtidig som elevene må bli i stand til å møte framtidens utfordringer. European Schoolnet, som er et nettverk av europeiske utdanningsministerier, arbeider med ulike initiativer for å utvikle skolen mot det 21. århundres digitaliserte samfunn. 

Eli-Marie Danbolt Drange

Eli-Marie Danbolt Drange

Som eneste utdanningsinstitusjon i Norge, er UiA partner i kunnskapsallianseprosjektet Initial Teachers Education Lab (ITELab), ledet av European Schoolnet. Sammen med utdanningsinstitusjoner som University College Dublin og industripartnere som Microsoft in Education og SMART Technologies utvikler vi undervisningsmoduler for å utdanne framtidens lærere.

Innholdet i disse modulene handler om alternative måter å undervise på og kunnskap om hvordan læring foregår i det 21. århundre, der teknologi er en vesentlig del av elevenes hverdag. Industripartnerne deltar som rådgivere, mens erfarne lærerutdannere utvikler innholdet i samarbeid med studenter ved de deltakende institusjonene. 

Kjerstin Breistein Danielsen

Kjerstin Breistein Danielsen

En god og kompetent lærer er en av grunnpilarene skolen også i framtiden, og derfor er det viktig å utvikle en lærerutdanning som legger grunnlaget for lærerens rolle i en skole i endring.

Dette krever også noe av lærerutdanningen, og det spørsmålet vi prøver å svare på i denne sammenhengen er: Hvilken kompetanse bør en lærerutdanner ha? Bør en lærerutdanner være god på koding og ha gode tekniske ferdigheter, eller er det viktigere å være en god veileder? Svarene på disse spørsmålene er viktige for utviklingen av lærerutdanningen, slik at vi får en utdanning som forbereder studentene til rollen som lærere i framtidens skole.

European Schoolnet har også utviklet en modell for framtidens klasserom, Future Classrom Lab, der elevene arbeider sammen i grupper og beveger seg rundt i ulike soner knyttet til hvilken arbeidsprosess de holder på med, i stedet for å sitte på rekke og rad.

I dette klasserommet er ikke læreren i sentrum, det er derimot elevene som samarbeider om å utforske og tilegne seg ny kunnskap som de formidler til hverandre. Elevene får utviklet kreativitet, evne til problemløsning og andre ferdigheter de trenger i morgendagens samfunn.

Lærerens rolle i dette klasserommet, er å legge til rette for gode aktiviteter som utfordrer elevene til å reflektere kritisk og knytte sammen kunnskap innenfor ulike fagområder. Læreren må også være en veiviser og rådgiver for elevene når de skal løse oppgaver ved hjelp av teknologi.

Ved UiA utvikler vi et undervisningsverksted i lærerutdanningen, der studenter, lærere og lærerutdannere vil kunne prøve ut nye måter å legge til rette for læring på slike i fleksible omgivelser og i tråd med nye læreplaner.

Selv om dagens og morgendagens elever vokser opp med internett og andre digitale ressurser, trenger de støtte og veiledning i hvordan teknologien kan brukes til å løse konkrete oppgaver.

Elever, studenter, lærere og lærerutdannere må være bevisste på å utvide sin digitale kompetanse i takt med samfunnets utvikling. For å møte dette behovet, trenger vi arenaer som undervisningsverkstedet og vi trenger studenter, lærere og lærerutdannere som tør å prøve nye måter å undervise på.

Kronikken stod første gang på trykk i Agderposten 24. september. Forskere ved UiA presenterte til sammen 10 kronikker i Agderposten og Fædrelandsvennen i løpet av Forskningsdagene 19.-30. september 2018.