0
Hopp til hovedinnhold

Studentaktiv læring i KRLE

I norske klasserom er tavle og kritt byttet ut med interaktive tavler. I KRLE-faget på grunnskolelærer- utdanningene ved Universitetet i Agder tas denne endringen på alvor og studentene får opplæring i hvordan de kan bruke tavlene på en hensiktsmessig måte i faget.

Grunnskolelærerstudentene på KRLE lærer å bruke digitale verktøy for å skape variasjon og kreativ undervisning. Opplæringen skjer i Undervisningsverkstedet og er et samarbeid mellom fagmiljøet ved UiA og dyktige lærere fra praksisfeltet.
Grunnskolelærerstudentene på KRLE lærer å bruke digitale verktøy for å skape variasjon og kreativ undervisning. Opplæringen skjer i Undervisningsverkstedet og er et samarbeid mellom fagmiljøet ved UiA og dyktige lærere fra praksisfeltet.

Lærer å aktivisere elevene 

– Det er viktig at studentene får mulighet til å lære seg å bruke interaktive tavler og verktøyet Smart notebook på en god måte, sier Janne H Nilsen og Inger Lene Høgseth.

Til daglig jobber de to lærerne ved Fagerholt og Hellemyr skoler, samtidig som de har delte stillinger inn i grunnskolelærerutdanningene gjennom ProDiG-prosjektet.

– I dag har studentene øvd seg på tekniske ferdigheter og hatt tid til å sette seg inn i funksjonene og mulighetene verktøyene gir. Samtidig har vi lagt opp til at de skal bruke det til å planlegge og lage et pedagogisk opplegg til en tenkt undervisningssituasjon i faget, sier Nilsen

En av de viktigste gevinstene ved å bruke digitale verktøy i undervisningen er at lærere kan legge til rette for variasjon, aktivitet og motivasjon hos elevene.

– Målet vårt er at studentene skal få kunnskap og øving nok til at de tørr å ta verktøyene i bruk i praksis, og gjøre dem bevisste på å bruke dem på en kritisk måte, ifølge Høgseth.

– For lærere gir de digitale verktøyene, og tilgang på informasjon, mange muligheter og vi har forsøkt å legge til rette for at studentene skal ta bevisste pedagogiske valg og begrunne de valgene de gjør, avslutter de to lærerne.

Erfaringer fra praksis

I følge de tre førsteårsstudentene Maja M. Claussen, Silje Johnsen og Fredrik Flotve er det viktig å få noe erfaring med hvordan en kan bruke

Maja M. Claussen, Silje Johnsen og Fredrik Flotve er veldig fornøyde med at det settes av tid til å lære seg i bruke digitale verktøy på en god måte i undervisningen på campus.

Maja M. Claussen, Silje Johnsen og Fredrik Flotve er veldig fornøyde med at det settes av tid til å lære seg i bruke digitale verktøy på en god måte i undervisningen på campus.

ulike digitale verktøy på campus.

– Selv om vi har hatt tilgang til digitale tavler i praksis, så har vi ikke hatt tid til å gå i dybden på hvordan vi kan bruke verktøyet, sier Flotve.

Ifølge Claussen er det derfor viktig at studentene får tid og veiledning på campus fordi det skaper en trygghet og senker terskelen for å ta det i bruk ved neste anledning.

– Det er også veldig fint å få mulighet til å lære sammen gjennom å prøve og feile, sier Claussen.

Johnsen legger til at det er lærerikt å ha undervisning med lærer fra grunnskolen på campus.

– Lærerne bidrar med sin praksiserfaring og vi kan spørre dem om ting som handler om hva som er lurt å tenke på i planleggingen og bruken av ulike metoder og opplegg, ifølge Johnsen.  

Øker læringen

Alle de tre studentene er enige i at det er nyttig å få undervisning på campus i verktøy og metoder som kan bidra til å lage en mer kreativ undervisning for elever i skolen.      

– Dette er en nødvendig del av utdanningen, sier Flotve.

– Denne måten å jobbe på har stor effekt på vår læring. Vi får være kreative og teste ut ting, men med tydelige rammer for hva vi skal og med god veiledning underveis, fortsetter han.

Arena for læring

Førsteamanuensis Morten Beckmann er emneansvarlig og samarbeider med Høgseth og Nilsen gjennom ProDiG-prosjektet om å øke den

Førsteamanuensis Morten Beckmann.

Førsteamanuensis Morten Beckmann.

 profesjonsfaglige digitale kompetansen til sine studenter i KRLE.

– Det er utrolig flott og lærerikt å samarbeide med lærere fra praksisfeltet, sier Beckmann.

– De sitter på en erfaring og kompetanse som det er nyttig at studentene også møter på campus, fortsetter han.

Beckmann, Høgseth og Nilsen har valgt å legge sin undervisning av studentene i Undervisningsverkstedet, noe studentene er svært positive til.

Inger Lene Høgseth og Janne Lillian Hoel Nilsen jobber ved Hellemyr og Fagerholt skole, samtidig som de har en delt stilling på UiA.

Inger Lene Høgseth og Janne Lillian Hoel Nilsen jobber ved Hellemyr og Fagerholt skole, samtidig som de har en delt stilling på UiA.

– Det er veldig inspirerende å være i et rom på campus som ligner et klasserom med den teknologien som finnes der, sier Johnsen.

Flotve og Claussen legger til at rommet er en god arena for øving og at kjennskapen til rommet og teknologien som er der åpner opp for å teste ut ulike måter å drive undervisning på.