0
Hopp til hovedinnhold

Overordnet del

Overordnet del inneholder de overordnede verdier og prinsipper for opplæringen. Grundig forståelse av overordnet del hjelper oss med vårt arbeid med læreplan i fagene. Dette opplegget tar for seg utvalgte problemstillinger i arbeidet med overordnet del.

Illustrasjon av overordnet del

Illustrasjon: Cathrine E. Tømte

Overordnet del: Opplæringens verdigrunnlag

Verdiene i læreplanverket skal både ligge til grunn for profesjonsfellesskapet og prege skolehverdagen, og læres, erfares og utvikles av elevene gjennom arbeid med fagene. Dette omtales som «det doble hensynet». Verdiene omtales både i del 1 av Overordnet del og i læreplan i fag. I læreplan i fag uttrykkes fagenes sentrale verdier spesielt i andre avsnitt i fagets relevans og sentrale verdier.

Opplæringens verdigrunnlag

Figur som viser skaperglede, engasjement og utforskertrang

Oppgaver: Opplæringens verdigrunnlag

Oppgave 1
I hvilken grad opplever vi at det er bevissthet rundt det doble hensynet på vår skole?

Oppgave 2
Les læreplan i egne undervisningsfag, velg én eller to planer å fokusere på. Hvilke verdier uttrykkes i andre avsnitt i fagets relevans og sentrale verdier? Hvordan uttrykkes dette i øvrige deler av planen?

Oppgave 3
Hvordan kan det jobbes for at verdiene som uttrykkes læres, erfares og utvikles av elevene gjennom arbeid med fagene?

Overordnet del: Prinsipper for læring, utvikling og danning

I innledningen til Prinsipper for læring, utvikling og danning står det: «Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Prinsippene for arbeid med læring, utvikling og danning skal hjelpe skolene til å løse dette doble oppdraget.

Kompetanse i fagene

I del 2.2 av overordnet del står det: 

Kompetanse
"... å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning."

Dybdelæring
"Skolen skal gi rom for dybdelæring slik at elevene utvikler forståelse av sentrale elementer som sammenhenger innenfor et fag, og slik at de lærer å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger. I arbeidet med fagene skal elevene møte oppgaver og delta i varierte aktiviteter av stadig økende kompleksitet. Dybdelæring i fag innebærer å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter, slik at elevene over tid kan meste ulike typer faglige utfordringer individuelt og i samspill med andre."

Oppgaver: Kompetanse i fagene

Oppgave 1

  • Har vi en felles forståelse av kompetansebegrepet?
  • Hvilken betydning har vår forståelse av kompetansebegrepet for undervisningen?

Oppgave 2

  • Har vi tradisjon for dybdelæring eller overflatelæring?
  • Hvordan tilrettelegger vi for dybdelæring?

Oppgave 3

Nevn et eksempel fra sist uke da du opplevde at en av dine elever viste kompetanse.

Kompetansebegrepet og dybdelæring

Kompetansebegrepet i kroppsøving

Dybdelæring i kroppsøving

Dybdelæring i matematikk

Tverrfaglige temaer

Oppgaver: Tverrfaglige temaer

Oppgave 1
Hvordan har vi forstått og arbeidet med de tverrfaglige temaene på vår skole?

Oppgave 2
Når og hvordan samarbeider vi på tvers av fag? Hvordan ønsker vi å samarbeide?

Oppgave 3
Hvordan ønsker vi å jobbe for å ivareta beskrivelsen fra overordnet del: «Kunnskapsgrunnlaget for å finne løsninger på problemer innenfor temaene finnes i mange fag, og temaene skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag»

Tverrfaglige temaer i kroppsøving

Podcast: Overordnede prinsipper i fagfornyelsen

Overordnet del: Prinsipper for skolens praksis

I introduksjonen til Prinsipper for skolens praksis står det: «Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens utvikling.

Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

"Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis"

Oppgaver: Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Oppgave 1
Hvordan fungerer profesjonsfelleskapet hos oss?

Oppgave 2
Hvordan er samarbeid- og delingskultur?

Oppgave 3
Hvilke tanker har vi rundt tid til profesjonsfaglig utvikling fra ledelse?

Oppgave 4
Hvordan ønsker vi å jobbe med faglig utvikling i profesjonsfellesskapet?

Podcast: Profesjonsfellesskap - fra refleksjon til tiltak

Profesjonsfellesskapet i kroppsøving

Ressurser

Eksterne ressurser (UDIR)

Overordnet del