0
Hopp til hovedinnhold

Digitale ferdigheter for lærere

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som er viktig for elevers læring i skolen, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. Digitale ferdigheter finner vi beskrevet i rammeverket for grunnleggende ferdigheter. Det handler om å: 

 • innhente og behandle informasjon 
 • være kreativ og skapende med digitale ressurser
 • kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser 
 • bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig 
 • løse praktiske oppgaver 
 • utvikle digital dømmekraft og kritisk tenkning 

Disse ferdighetene er tilhørende i alle fag. Hvert fag har fått sin rolle i digitale ferdigheter, og noen har et større ansvar enn andre. Det er viktig at du setter deg inn i hva som gjelder for ditt fag. 

Oppgave

Lag et tankekart hvor du skaffer deg oversikt over hvilke digitale ferdigheter du har ansvar for i faget du underviser. Eksempelet under er en begynnelse på et tankekart for faget samfunnskunnskap - fellesfag vg1/vg2. Hvilke verb er brukt for å nå kompetansemålet? 

Illustrasjon tankekart

 

PfDK-rammeverket

Rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) står det: 

Opplæringens rolle er blant annet å danne elever som er i stand til å identifisere troverdig informasjon, sitere kilder, beskytte egne åndsverk, ta i bruk etiske verdier og holdninger i kommunikasjon og samhandling, produsere egne digitale ressurser og utvikle et reflektert forhold til egne og andres handlinger, kulturelle forskjeller, verdier og rettigheter. (Kelentrić, Helland, & Arstorp, 2017, s. 3).

Rammeverket for PfDK er et retningsgivende dokument som sier noe om hva skolen skal ivareta innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse. Sitatet over oppsummerer lærerens rolle i den digitale opplæringen. Lærere skal være med å danne elever til ansvarlige digitale borgere. Å være en profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer handler om flere ting. Det handler om å kunne utvikle digitale ferdigheter hos elevene, og å være med og danne elever til ansvarlige digitale borgere. I tillegg handler det om å utvikle sin egen digitale profesjon. 

Refleksjonsoppgave

 • Hva betyr det å være en profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer i dagens skole? 
 • Hva må til for at du opplever at du mestrer å være en profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer ut ifra der du er nå? 

Digital dømmekraft

I PfDK-rammeverket under modulen “Etikk” står det: 

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer kjenner skolens verdigrunnlag i forhold til digitalisering i samfunnet. Læreren har innsikt i lovverk så vel som etiske problemstillinger knyttet til digital dannelse og deltakelse i det digitale og demokratiske samfunnet. Læreren bidrar til å utvikle elevenes digitale dømmekraft, forståelse og evne til å handle i tråd med dette. (Kelentrić, Helland, & Arstorp, 2017, s. 9)

Elevers hverdag blir mer og mer digitalisert. Behovet for å lære barn og unge god digital dømmekraft og håndtere dagligdagse digitale utfordringer på en god og trygg måte, blir større og større. Elever trenger opplæring i å samhandle som digitale borgere, og det er læreres oppgave å utvikle elevenes digitale dømmekraft. 

Som en hjelp på veien for å utvikle læreres digitale profesjon, har Kristine Sevik laget to presentasjonsfilmer om digital dømmekraft. Den første filmen handler om hvordan digital dømmekraft er implementert i Fagfornyelsen. I den andre filmen forteller hun om rollen i et digitalt medborgerskap og hvordan vi kan bli påvirket av algoritmer uten å vite det.

Digital dømmekraft 1

Digital dømmekraft 2

Praktisk oppgave

Denne oppgaven kan du gjøre sammen med kolleger, eller sammen med elever.  

Velg et tema innenfor digital dømmekraft.  Punktene under brukes for å spisse valget innenfor temaet. 

 • Informasjonssikkerhet (passordvett, digitale spor, id-tyveri)
 • Personvern (samtykke, innsyn, cookies, metadata/bigdata)
 • Kildeforståelse (opphavsrett, kritisk lesning, fake news, deep fake) 
 • Nettvett (digital mobbing, nettikette) 

Lag en plakat om valgt tema. Plakaten kan lages ved bruk av PowerPoint eller Google presentasjoner. Endre sideinnstillingen til A3 format. Plakaten skal inneholde multimodale elementer som tekst, bilde og en eller flere QR-koder som belyser temaet.

Aktuelt

Digitale ferdigheter for lærere