Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vedtatt av styret for UiA, 16. juni 2020

Strategi 2021 ⟶ 2024

Visjon: Samskaping for fremtidens kunnskap

Verdier: Åpenhet. Tillit. Faglighet. Respekt.

Vår akademiske kultur

Akademisk frihet. Vi har kultur for vitenskapelig kvalitet, kreativitet, dristighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon. Vi står opp for universitetenes og akademikeres uavhengighet. 

Bærekraft. Vi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål gjennom relevant, tverrfaglig og inkluderende forskning, utdanning og innovasjon.  Vi er åpne mot verden og viser solidaritet.

Mangfold. Vårt kunnskapsfelleskap kjennetegnes av likeverd og inkludering.

Samfunnsoppdraget - slik jobber vi

Samskaping av kunnskap skjer når studenter, ansatte og arbeids- og samfunnsliv gjensidig utfordrer hverandre. Vi skaper og tilgjengeliggjør kunnskap og bidrar til nyskaping gjennom tett samarbeid og kritisk refleksjon for fremtidens samfunn. Samskapingen skjer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tverrfaglige satsingsområder

Samfunnsutfordringene krysser grenser og en verden i endring krever nytenking. UiA satser tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger.

Teknologi og samfunns- endringer

Det grønne skiftet

Demokrati og medborgerskap

Helse og levekår

Læring og dannelse

Kunst i samfunn

Utdanning

Hovedmål: Våre studenter er aktive deltakere i kunnskapsfellesskapet med forskere, samfunns- og arbeidsliv.

UiA skal utdanne og danne kandidater som er godt forberedt til fremtidens samfunn og arbeidsliv. Våre kandidater skal kunne tilegne seg og bruke ny kunnskap på nye måter hele livet. Alle som studerer ved UiA skal gis gode forutsetninger for å bli engasjerte globale medborgere. De har evne til kritisk tenking, analytiske ferdigheter og etisk refleksjon. 

UiAs strategiske satsinger for utdanning

 • Vektlegge bærekraftskompetanse, generiske ferdigheter, tverrfaglighet og globale utfordringer i studieprogrammene.
 • Sikre at våre studieprogram har høy grad av variert studentaktiv og praksisorientert læring.
 • Utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingsformer som bidrar til god læring.
 • Øke internasjonalisering hjemme og ute.
 • Utvikle relevante tilbud for læring hele livet

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Hovedmål: Vår forskning og vårt kunstneriske utviklingsarbeid er fremragende, kritisk, nyskapende og samfunnsrelevant.

UiA utfører forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. UiA utvikler ny kunnskap, utfordrer etablerte kunnskapsforståelser og bidrar med løsninger på tverrfaglige samfunnsutfordringer. UiA formidler kunnskap fra sin faglige virksomhet, både gjennom undervisningen og ved å delta og bidra med forskningsbasert kunnskap og kunstneriske uttrykk i den offentlige debatten. 

UiAs strategiske satsinger for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid: 

 • Utvikle rom for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og styrke kultur for kvalitet.
 • Øke deltakelsen på høyt anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsarenaer gjennom aktiv forsknings-formidling og tilstedeværelse i det akademiske ordskiftet.
 • Skape et kunnskapsgrunnlag for bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping sammen med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Etablere flere FoU-prosjekter i aktiv samskaping med næringsliv, offentlig virksomhet og det sivile samfunn.
 • Øke studenters deltakelse i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Økt formidling og deling av forskingsbasert kunnskap som deltakere og premissgivere i det offentlige ordskiftet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Styrke ph.d.-programmene.

Samfunnskontakt og nyskaping

Hovedmål: Vi er en anerkjent samarbeidspartner med synlighet og relevans regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

UiA utfordrer og samarbeider tett med arbeids- og samfunnsliv for å bidra til kunnskapsutvikling, bærekraftig verdiskaping og omstilling i samfunnet. UiA tar en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for økt entreprenørskap og innovasjon. UiA er en aktiv samarbeidspartner med arbeidslivet for å sikre at våre studenter er attraktive og rustet for fremtidens arbeidsliv.

UiAs strategiske satsinger for samfunnskontakt og nyskaping: 

 • Utvikle og delta på strategiske arenaer for samskaping.
 • Etablere og styrke strategiske partnerskap på felles satsingsområder.
 • Styrke etter- og videreutdanningstilbud i dialog med arbeids- og samfunnslivet.
 • Videreutvikle kultur, kompetanse og arenaer for nyskaping, entreprenørskap og kommersialisering av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid blant studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.
 • Styrke universitetets alumnivirksomhet.
 • Bidra aktivt til kunnskapsbasert offentlig debatt.

Arbeids- og læringsmiljø

Hovedmål: Vi har et attraktivt, inkluderende og dynamisk arbeids- og læringsmiljø.

UiA er et fremtidsrettet universitet i vekst og utvikling. Vi evner å omstille oss i takt med nye rammevilkår, omveltende samfunnshendelser, nye teknologier og et arbeidsmarked i rask forandring. Vårt arbeids- og læringsmiljø er attraktivt. Vi tiltrekker oss gode studenter og rekrutterer og beholder dyktige ansatte.

UiAs strategiske satsinger for institusjonell bærekraft: 

 • Sikre gode rammevilkår for læring, forskning og kunstnerisk utvikling,  og innovasjon. 
 • Sikre en god og bærekraftig ressursstyring som gir rom for fornyelse og strategiske satsinger.
 • Ha en ambisiøs rekrutteringspolitikk for studenter og ansatte.
 • Sikre en god inkludering av internasjonale ansatte og studenter.
 • Videreutvikle fremtidsrettede campuser.
 • Videreutvikle Kristiansand og Grimstad som universitetsbyer i samarbeid med vertskommunene og regionen.
 • Videreføre det gode partnerskapet med studentenes og de ansattes tillitsvalgte.
 • Omstille egen virksomhet slik at klimagassutslipp og det økologiske fotavtrykket reduseres.
 • Vektlegge kontinuerlig kvalitetsarbeid i alle deler av virksomheten.