Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016

Strategi 2016 ⟶ 2020

Visjonen: Samskaping av kunnskap

UiA vil være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. Kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.

UiA vil videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. Kunnskapsutvikling vil skje i spenningsfeltet mellom tett samarbeid og kritisk distanse. Sammen med omgivelsene vil UiA skape nye metoder for internt og eksternt samarbeid.

UiA vil at regionalt, nasjonalt og globalt samarbeid skal bidra til nye perspektiver og løsninger for framtidens samfunn. UiA skal være en pådriver for utvikling av samfunns-, kultur- og næringsliv. 

Strategien og samfunnsoppdraget

Universitet i Agder skal tilby utdanning, utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og formidle kunnskap. Visjonen om samskaping av kunnskap og satsingsområdene skal tydeliggjøre UiAs profil og gi retning for utøvelsen av samfunnsoppdraget. UiA vil utvide formidlingsoppdraget gjennom nye former for samarbeid med samfunnet rundt oss.

  • Satsingsområdet Læring og utdanning for framtiden viser at vi har høye ambisjoner for studentenes læring for framtidig arbeidsliv, utvikling av kritisk refleksjon og personlig danning. UiA har tilsvarende høye ambisjoner for de ansattes engasjement i undervisning og forskningsbasert utdanning som grunnlag for fornyelse av utdanningene.
  • Satsingsområdet Globalt mindset styrker både UiAs posisjon som attraktiv samarbeidspartner og universitetets internasjonale profil. UiA skal integrere globale problemstillinger i utdanning og forskning, og bidra til å løse globale utfordringer. Vi skal fremme samarbeid, dialog og gjensidig kulturutvikling.
  • Satsingsområdet Samfunnsengasjement og nyskaping gir retning for hvordan UiA skal bidra til å løse framtidens komplekse utfordringer. Vi skal bidra til samfunnsutviklingen ved å videreutvikle kultur for nyskaping, engasjere oss i samfunnsdebatten og utvikle nye modeller for samskaping av kunnskap.

I forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid samskaper UiA med studentene, med samfunnet og med internasjonale partnere. En kultur for fremragende forskning betyr en kultur for læring, åpenhet og kritisk tenkning. Forskning av høy internasjonal kvalitet er grunnlaget for alle satsingsområdene, og vil samtidig forbedres av en vellykket strategiutøvelse. Dette innebærer satsing mot langsiktige forskningsmål, god forskningsledelse og sterke forskningsgrupper.

UiAs videre forskningsutvikling krever et langsiktig perspektiv, utover denne strategiperioden. UiA skal ha en utviklingsplan for forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid som tar inn satsingsområdene i strategien, men som også har perspektiver fram mot 2025.

Satsingsområde

Læring og utdanning for fremtiden

UiA vil være et fremragende universitet å studere og undervise ved. Vi har høye ambisjoner for studentenes læring, utdanningenes kvalitet og for de ansattes engasjement i undervisningen.

Vi skal utvikle utdanningene i spennet mellom fagenes egenart, samfunnets utfordringer og endringer i arbeidslivet.  For at studentene skal lykkes i et framtidig arbeidsmarked, er det avgjørende at de kan tilegne seg ny kunnskap, har evne til kritisk refleksjon og kan bruke kunnskap på nye måter. Et levende læringsmiljø skal legge til rette for kompetanseutvikling og personlig danning.

Forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal gjennom utdanningene prege studentenes læring. Vi skal utvikle og anvende framtidsrettede, varierte, involverende og praksisnære arbeidsformer. Dette skal gi studentene gode læringsbetingelser og grunnlag for livslang læring og samfunnsengasjement.

UiA skal styrke etter- og videreutdanningstilbudet med særlig vekt på regionens behov og utviklingen i samfunnet.

Læring og utdanning for fremtiden

UiA skal styrke koblingen mellom utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Samskaping av kunnskap gjennom utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal kjennetegne UiAs virksomhet. Våre utdanninger og vår undervisning skal være basert på et høyt faglig nivå. Våre studenter skal møte, og bli inkludert i, forskningsarbeid på et tidlig tidspunkt i utdanningsløpet. Gjennom dette skapes evne til kritisk refleksjon, læring og faglig forståelse. UiA skal videreutvikle utdanningene gjennom forskningsbasert kunnskap og gjennom forskning på egne program og egen undervisningspraksis.

UiA skal ha en tydelig og fremtidsrettet utdanningsledelse

Tydelig utdanningsledelse skal sikre kvalitet i utdanninger og undervisning. UiA vil arbeide strategisk og systematisk med å utvikle studieporteføljen, også når det gjelder etter- og videreutdanning. UiA skal etablere et felles system for studieprogramledelse på alle nivå, inkludert ph.d.-utdanning. Studieprogramledelse skal sikre helhet og sammenheng i programmene.  Dette betyr blant annet å legge til rette for variasjon i undervisningsmetoder, vurderingsmåter og læringsformer, samt å etablere arenaer for faglig diskusjon.

UiA skal styrke undervisningskompetansen hos de vitenskapelig ansatte

UiA skal ha høy kvalitet på undervisningen, og gi studentene optimale læringsbetingelser. God undervisning skal være meritterende. Vi vil videreutvikle kvalitet i undervisning og veiledning, og i bruk av digitale verktøy gjennom forpliktende og helhetlige kompetansehevingsprogram. UiA skal styrke førstelektor- og dosentkarriereveien.

UiA skal ha et inkluderende læringsmiljø, og være ledende i bruk av varierte og framtidsrettede arbeids- og vurderingsformer

Et inkluderende og levende læringsmiljø er en viktig forutsetning for kunnskapsutvikling og personlig danning.  Vi har høye ambisjoner for studentenes læring og læringsutbytte.  Vi skal videreutvikle og anvende framtidsrettede, varierte og involverende arbeidsformer.  For å styrke arbeidslivsrelevansen skal studentene involveres i praksisnære arbeidsformer. Vi skal integrere studentene i det akademiske fellesskapet gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og forskningsliknende læringsprosesser.

Satsingsområde

Globalt mindset

Globalt mindset skal være en integrert del av UiAs kultur, samtidig som vi skal være bevisste vår egenart som norsk institusjon.

Globale problemstillinger skal integreres i utdanningene og i forskningen. I nasjonalt og globalt samarbeid skal UiA levere forskning på høyt internasjonalt nivå. Dette vil være en av forutsetningene for å tilby fremragende utdanning og for UiAs rolle som en viktig samfunnsaktør.

Våre campuser skal synliggjøre at UiA er et inviterende og inkluderende vertskap for norske og internasjonale studenter, ansatte og gjester. Campusene skal være spennende og dynamiske arenaer for samskaping. 

Globalt mindset

UiA skal styrke forskningskvalitet gjennom å utvikle en sterk internasjonal profil

For å levere forskning av høy internasjonal kvalitet vil vi videreutvikle våre nettverk på alle fagområder. Fagmiljøene skal i større grad delta og synliggjøres i den globale forskningsdiskursen. Vi skal styrke vår tilstedeværelse på globale arenaer og vår deltakelse i internasjonale prosjekter og forskningsprogram. UiA vil tiltrekke, støtte og beholde forskertalenter. Vi skal videreutvikle forskningsgrupper til å bli globalt ledende gjennom rekruttering, infrastruktur og tilrettelegging.

Globalt mindset skal være en integrert del av universitetets dannelseskultur og miljø

Møter mellom mennesker og kulturer over landegrenser beriker forskningen, utdanningene og vår rolle som dannelsesinstitusjon. Studenter, ansatte og gjester fra andre land skal møtes med åpenhet og føle seg inkludert. Vi skal videreutvikle møteplasser som stimulerer til dialog og gjensidig kulturutvikling. 

UiAs utdanninger skal integrere globale perspektiv og invitere til et internasjonalt lærings- og samskapingsmiljø

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. Derfor skal våre utdanninger inkludere både norske og globale perspektiver. Studentutveksling må integreres i alle studieprogram.  Vi vil utvikle flere studier med en profil som tiltrekker en internasjonal sammensetning av studenter.  Det skal legges til rette for global kultur- og kompetansebygging blant de ansatte.

Våre utdanninger, forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet skal synliggjøres internasjonalt

Synliggjøring av våre utdanninger og forskning skal bidra til å gjøre UiA til en foretrukket samarbeidspartner, utdanningsinstitusjon og arbeidsgiver.  UiA vil ha en aktiv dialog med omverdenen og skal i økende grad ta i bruk interaktive medier i formidling og kunnskapsdeling.

UiA skal engasjere seg i globale utfordringer gjennom målrettet kapasitetsbygging og kunnskapsutveksling med internasjonale partnere

I langsiktige samarbeid med norske og internasjonale partnere vil vi styrke vårt engasjement i det globale sør. Gjennom felles utdanningsprogrammer og FoU skal både UiA og partnerne styrke sin kompetanse og sitt bidrag til samfunnsutviklingen.

Satsingsområde

Samfunnsengasjement og nyskaping

UiA skal gjøre en forskjell for studenter, ansatte og omgivelsene. UiA skal samhandle med regionen om framtidens komplekse utfordringer. UiA skal styrke sin relevans og synlighet ved å utfordre, understøtte og utvikle samfunnet.

UiA skal utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og bidra med forskningsbasert kunnskap i utviklingen av framtidens samfunn.

UiA skal ta en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å sikre nyskaping og innovasjon i samfunns-, kultur- og næringsliv, og styrke den forskningsbaserte nyskapingen i regionen og utover regionens grenser. Dette vil skje i tett samhandling og samskaping med omgivelsene.

Ansatte og studenter ved UiA vil være aktive bidragsytere og deltakere i samfunnsdebatten. Universitetet vil sikre et fritt, kritisk og åpent ordskifte og bidra med analyser for framtidens kultur-, nærings- og samfunnsliv.

UiA vil øke sitt engasjement for utviklingen av det regionale kultur- og næringsliv, offentlig virksomhet og samfunnslivet for øvrig. Ansatte og studenter vil være aktive i ulike fora for å sikre at universitetet er tett på de store samfunnsutfordringene, som bærekraft, økonomisk utvikling, mangfold, likestilling, migrasjon og sosial rettferdighet. 

Samfunnsengasjement og nyskaping

Forskningen og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet skal knyttes sterkere til universitetets samfunnsengasjement

Forskningen og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet er grunnlaget for universitetets deltakelse og bidrag for å møte de store samfunnsutfordringene. UiA skal tilrettelegge for tverrfaglige tilnærminger der det gir bedre løsninger. Studenter skal involveres i samfunnsrelevante forskningsprosjekter og utviklingsarbeid.

UiA skal bidra til nyskaping

Nyskaping og innovasjon er avgjørende for utviklingen av regionen, både når det gjelder konkurransekraft, et dynamisk kulturliv og for å sikre fremtidsrettede velferdsløsninger og andre offentlige tjenester. UiA vil ta en tydelig rolle som tilrettelegger og bidragsyter for å øke både den forskningsbaserte og erfaringsbaserte nyskapingen. UiA skal tilby relevant undervisning for livslang læring og fremtidsrettede behov. Universitetet skal være en aktiv deltaker og bidragsyter for idé- og kunnskapsutvikling, og øke innsatsen for kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer.

UiA skal være en aktør for nytenking i samfunnsdebatten

Ansatte og studenter vil være aktive deltakere i det offentlige ordskiftet. Universitetet vil utfordre med nye spørsmål og problemstillinger, og bidra med relevant kunnskap, kritisk refleksjon og dybdeforståelse. Vi vil være del av en kultur som kjennetegnes av mot, tydelighet, respekt og integritet i samfunnsdebatten.

UiA skal samhandle og samskape med omgivelsene

Ansatte og studenter vil være tett på utfordringene og problemstillingene i samfunnet, som bærekraft, økonomisk utvikling, mangfold, likestilling, migrasjon og sosial rettferdighet. UiA skal videreutvikle og skape nye arenaer og former for samhandling og samskaping. Vi må sammen med våre omgivelser ha mot til å eksperimentere og prøve ut nye løsninger og samarbeidsformer.