Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Likestilling, integrering og mangfold på UiA

Våre mål i handlingsplanen for likestilling inkludering og mangfold 2021-2024

1. Kjønnsbalanse blant ansatte

Mål:

 • Fakultetene, instituttene og alle administrative enheter har en balansert kjønnsfordeling (40/60).
 • Enheter med færre enn 20 prosent av enten kvinner eller menn, setter selv måltall for perioden.
 • Det er minst 40 prosent av både menn og kvinner blant professorer/dosenter ved UiA.
 • Forskergruppene skal tilstrebe kjønnsbalanse.

Status årsskiftet 2021/22:

 • Total kjønnsbalanse på UiA er på 47% menn og 53% kvinner.
 • Andelen kvinnelige professor/dosentårsverk var i 2021 på 30,5%, som er 0,4% lavere enn i 2020. Det er under målet på 40%
 • Det er variasjon på tvers av fakultetene/avdelinger, hvor fakultet for teknologi og realfag, samt fakultet for helse- og idrettsvitenskap er under målet for kjønnsbalanse blant ansatte. Det har vært en positiv trend på helse-idrettsvitenskap med 4 prosentpoeng flere menn enn i 2020.
 • Det er 2 prosentpoeng færre kvinnelige stipendiater og 1 prosentpoeng færre postdoktorer i 2021, i forhold til 2020. Andelen kvinner innen førstestillinger har økt med 1.1 prosentpoeng fra 2020 til 50.2%.

Total kjønnsbalanse på UiA, fordelt på stillingsgrupperinger:

Total kjønnsbalanse på UiA, fordelt på stillingsgrupperinger, grafer

2. Lik lønn for likt arbeid

Mål:

UiA skal praktisere lik lønn for likt arbeid.

Status årsskiftet 2021/22:

 • Gjennomsnittslønn for kvinner i forhold til menn er på 93,2% ved UiA totalt sett, en forbedring på 0,5% fra 2020. 
 • Det er generelt stabilitet fra 2020 til 2021 på tvers av stillingsgrupperingene. Unntak er for ledelse og professor II.
Kvinners andel av menns lønn, graf

3. Kjønnsbalanse i ledelsen

Mål: 

UiA har minst 40 prosent av både menn og kvinner i alle ledergrupper, inkludert fakultetsnivå.

Status årsskiftet 2021/22:

Kjønnsbalanse i toppledelsen, diagram

4. Kjønnsbalanse blant studenter

Mål: 

Alle studieprogram har minst 30 prosent kvinnelige og mannlige studenter. Både kvinner og menn er representert i styrer, råd og utvalg.

Status årsskiftet 2021/22:

 • Det er fremdeles store variasjoner mellom studieprogrammene når det kommer til kjønnsfordeling. Totalt er det en flere kvinnelige studenter (59%) på UiA. Det er kun på Fakultet for teknologi og realfag at vi har en overvekt med mannlige studenter (66%), hvor denne andelen økte med 5 prosentpoeng fra 2020. Andelen mannlige studenter økte på avdeling for lærerutdanning med 8 prosentpoeng til 2021. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap var stabilt på 22% mannlige studenter fra 2020 til 2021.
 • Det er totalt 60% av programmene som har under 25% av det underrepresenterte kjønn blant studentene.
 • I 2021 viser student-tallene at 68 studieprogram har under 25% mannlige studenter. 16 studieprogram har under 25% kvinnelige studenter.

Studenter og kjønnsbalanse:

Kjønnsbalanse blant studenter, graf

5. Mangfold blant ansatte

Mål

UiA skal være en åpen, mangfoldig arbeidsplass der ansatte med ulik opprinnelse, bakgrunn eller funksjonsevne har en opplevelse av at de hører til, er en betydningsfull person i felleskapet og har mulighet til medvirkning på arbeidsplassen.

Status årsskiftet 2021/22:

 • Innen kulturelt, språklig og etnisk mangfold er flere tiltak iverksatt. Tydelig fokus på internasjonale ansatte og studenter fra ledelsen på UiA. Global Lounge åpnet i mars 2020 ved Campus Grimstad.
 • Ny handlingsplan for digital og fysisk universell utforming og tilrettelegging er utarbeidet.
 • «Ekstra tiltak i 2020 grunnet Covid-19 situasjonen. Eksempelvis “Socializing with Colleagues”.
 • Buddy/Fadder for nyansatte i 6 første måneder.
 • Webside på engelsk: «Working at UiA» 

6. Mangfold blant studenter

Mål

Studenter ved UiA, uavhengig av opprinnelse, bakgrunn og funksjonsevne, har gode og like faglige utviklingsmuligheter i studiene sine. Det er kultur for systematisk og godt mottak av nye studenter ved UiA.

Status årsskiftet 2021/22:

 • Studenter som er tatt opp på studieprogram ved UiA som er fra land utenfor Norden, eller som har norsk som andrespråk, får tilbud om norskkurs.
 • For å sikre mangfold i utvelgelsen til styrer, råd og utvalg både for ansatte og studenter, vil UiA kartlegge eksisterende praksis i 2022.
 • Det arrangeres mangfoldsmarkering ved studiestart og en mangfoldsuke i uke 3. Målet er at alle studenter fra tidlig studiestart skal føle seg sett, inkludert og ivaretatt uavhengig av identitet og utfordringer.
 • Begge campus har en aktiv «Global Lounge» som samlingspunkt i internasjonaliseringsarbeidet for både studenter, ansatte og gjester.

7. Inkluderende LHBTIQ-fellesskap

Mål: 

UiA skal være et åpent og mangfoldig universitet, der studenter og ansatte med ulik seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kjenner seg velkomne. Åpenhet, kunnskap og inkludering av LHBTIQ-personer
kjennetegner UiA.

Status årsskiftet 2021/22:

 • Det har vært lite aktivitet på tematisering og formidling i 2021 innen tema om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, på grunn av pandemien.
 • Senter for likestilling har startet en kartlegging av pensum på en rekke profesjonsutdanninger som Sykepleie-, Barnevern- og Lærerutdanningen, ift. tilføre studenter tilstrekkelig kunnskap og forståelse for LHBTIQ-personers levekår og rettigheter.
 • Regnbueflagg og -vimpler er anvendt som viktig symbol på åpenhet og inkludering i og utenfor UiA.
 • Det vil arbeides med å få innsikt i situasjonen for LHBTIQ personer som er en del av UiA, som utgangspunkt for å sikre forbedringer for gruppene i 2022. I 2021 var det igangsatt kartlegging av skilting og fysiske fasiliteter.

8. Nulltoleranse for mobbing og trakassering

Mål:

 • Alle ansatte og ledere ved UiA er bevisste på effekten av sin makt og hvilket ansvar som ligger i denne. 
 • Alle ansatte utviser seksuell folkeskikk og kjenner til UiAs nulltoleranse for mobbing og trakassering. 
 • Alle ansatte varsler dersom de blir gjort oppmerksom på seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Status årsskiftet 2021/22:

 • Temaet om makt og ansvar vil bygges inn i eksisterende moduler om maktforhold i relasjoner som er planlagt i Utviklingsprogrammet for administrative ansatte i 2022, i samarbeid med Senter for Likestilling.
 • Våren 2021 ble det arrangert veilederopplæring for nye ph.d.-veiledere hvor dette ble tematisert og deltakerne ble gjort kjent med etiske retningslinjer.
 • Det er utviklet et onboarding program med søkelys på blant annet null toleranse for mobbing og trakassering. Programmet lanseres i 2022. Fakultetene informerer om dette på nyansattseminar i starten av hvert semester, samt ved samtaler og veiledning ved tiltredelse.
 • Det er iverksatt egne etiske retningslinjene for veiledning ved UiA, hvor vår nulltoleranse er tydeliggjort. De er tilgjengeliggjort for både veiledere og studenter ved UiA. Alle veiledere og ph.d.-kandidater blir gjort kjent med etiske retningslinjer ved inngåelse av ph.d.-avtalen. Dette er også en del av introduksjonen/oppstarten på ph.d.-programmene.
 • Alle ansatte skal varsle dersom de blir gjort oppmerksom på seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Senter for likestilling ved UiA har tilbudt kurs i forebygging av seksuell trakassering både internt ved UiA og eksternt.
 • Det informeres om vår nulltoleranse i vårt nyansatt-kurs og i et nytt e-læringskurs for nyansatte som er lansert i 2021. «Si-ifra» ligger lett tilgjengelig på nettsidene til UiA.

9. Seksuell folkeskikk

Mål: 

Studenter og ansatte skal utvise seksuell folkeskikk og vite at UiA har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering.

Status årsskiftet 2021/22:

 • I 2021 er det meldt inn fra instituttene og studentadministrasjonen om totalt 3 saker på seksuell trakassering og 6 på mobbing og trakassering, hvor alle er behandlet etter interne rutiner. 
 • Det er iverksatt egne etiske retningslinjene for veiledning ved UiA. De er tilgjengeliggjort for både veiledere og studenter ved UiA og løfter tydelig frem vår null-toleranse.
 • Studentombudet snakker om sin rolle og om Si ifra systemet i opplæringsprogrammet for studenttillitsvalgte. Dette tas også opp i emnet ORG123, der Studentombudet og Utdanningsdirektør foreleser.

10. Velkjente varslingsmuligheter

Mål: 

Alle ansatte og studenter kjenner til sine varslingsmuligheter ved UiA og hvor de kan finne informasjon om sine rettigheter og plikter.

Status årsskiftet 2021/22:

 • «Si-ifra» er høyt løftet på UiA sine nettsider, hvor varslingsmuligheter og rettigheter og plikter er beskrevet.
 • Det brukes ulike kanaler for å informere om varslingsrutiner, både ved onboarding og via interne nettsider. Informasjon gis til studentene ved studiestart.
 • Si-ifra systemet og veiledninger skal oppdateres og forbedres i 2022.
Si ifra, logo

Kontakt oss

hanskl
Leder for Likestillings- og inkluderingsutvalget
HR Excellence in research logo

 

 

UiA er «Charter and Code-sertifisert».

Det betyr at institusjonen tilfredsstiller kriteriene for å bruke EU-kommisjonens HR Excellence in Research-logo. Sertifiseringen forplikter UiA til å legge til rette og fremme internasjonal mobilitet til og fra UiA, samt å sette arbeidet for økt kjønnsbalanse, inkludering og mangfold på agendaen.

Har du innspill til forbedringer på nettsiden? Send e-post til Likestillingsrådgiver Kristian Solaas.

Aktuelt