Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Likestilling, inkludering og mangfold på UiA

Våre mål i handlingsplanen for likestilling inkludering og mangfold 2021-2024

1. Kjønnsbalanse blant ansatte

Mål:

 • Fakultetene, instituttene og alle administrative enheter har en balansert kjønnsfordeling (40/60).
 • Enheter med færre enn 20 prosent av enten kvinner eller menn, setter selv måltall for perioden.
 • Det er minst 40 prosent av både menn og kvinner blant professorer/dosenter ved UiA.
 • Forskergruppene skal tilstrebe kjønnsbalanse.

Status årsskiftet 2022/23:

 • I 2022 var andelen kvinner blant vitenskapelige ansatte på 47%
 • Hovedbildet er stabilitet i resultatene over tid. Alle gruppene er innenfor 40/60 målet, med unntak av Professor/dosent
 • Det er 30% kvinner som er professor/dosent, 0.5 prosentpoeng lavere enn i 2021 og under målet på 40%
 • Andelen kvinner innen førstestillinger har falt med 1 prosentpoeng fra 2021 til 49.2%.
 • 4.4% prosentpoeng færre kvinner innen andre vitenskapelige stillinger, men fremdeles balanse.
 • Det er 2 prosentpoeng færre kvinnelige stipendiater og 12,4 prosentpoeng flere kvinnelige postdoktorer i 2022, i forhold til 2021.
 • Det er variasjon på tvers av fakultetene/avdelinger, hvor fakultet for teknologi og realfag er tydeligst under målet for kjønnsbalanse blant vitenskapelige ansatte og hvor avdeling for lærerutdanning er lavest totalt. Samtidig har begge de to enhetene hatt en positiv utvikling fra 2021.

Total kjønnsbalanse på UiA, fordelt på stillingsgrupperinger:

Total kjønnsbalanse på UiA, fordelt på stillingsgrupperinger, grafer

2. Lik lønn for likt arbeid

Mål:

UiA skal praktisere lik lønn for likt arbeid.

Status årsskiftet 2022/23:

 • Gjennomsnittslønn for kvinner i forhold til menn er på 92,9% ved UiA totalt sett, som er 0.3 prosentpoeng lavere enn 2021. 
 • Generelt finner vi at kvinner har litt lavere lønn innen de fleste kategorier.
 • En viktig årsak til det totale resultatet er antallet mannlige ansatte innen stillingskategorien Professor & dosent (70% menn), selv om det innen denne gruppen er ganske lik lønn på tvers av kjønn (98.3%).
Kvinners andel av menns lønn, graf

3. Kjønnsbalanse i ledelsen

Mål: 

UiA har minst 40 prosent av både menn og kvinner i alle ledergrupper, inkludert fakultetsnivå.

Status årsskiftet 2022/23:

 • Det er balanse, innenfor målet på 40% av hvert kjønn, blant dekaner, instituttledere, administrativ ledergruppe og for toppledelsen.
 • Det er balanse eller nær balanse i ledergruppene på 3 av 7 fakultet.
 • I løpet av 2023 vil det bli utlyst en stor andel lederstillinger, og da vil det være søkelys på å opprettholde og forbedre kjønnsbalansen.
Kjønnsbalanse i toppledelsen, diagram

4. Kjønnsbalanse blant studenter

Mål: 

Alle studieprogram har minst 30 prosent kvinnelige og mannlige studenter. Både kvinner og menn er representert i styrer, råd og utvalg.

Status årsskiftet 2022/23:

 • Det er fremdeles store variasjoner mellom studieprogrammene når det kommer til kjønnsfordeling. Totalt er det en flere kvinnelige studenter (59%) på UiA. Det er kun på Fakultet for teknologi og realfag at vi har en overvekt med mannlige studenter (69%), hvor denne andelen økte med 3 prosentpoeng fra 2021
 • Det er totalt 40% av programmene som har under 25% av det underrepresenterte kjønn blant studentene.
 • I 2022 viser student-tallene at 66 studieprogram har under 25% mannlige studenter. 16 studieprogram har under 25% kvinnelige studenter, som er stabile tall i forhold til 2021.

Studenter og kjønnsbalanse:

Kjønnsbalanse blant studenter, graf

5. Mangfold blant ansatte

Mål

UiA skal være en åpen, mangfoldig arbeidsplass der ansatte med ulik opprinnelse, bakgrunn eller funksjonsevne har en opplevelse av at de hører til, er en betydningsfull person i felleskapet og har mulighet til medvirkning på arbeidsplassen.

Status årsskiftet 2022/23:

 • UiA har 300 ansatte fra andre land, noe som utgjør 19% av våre ansatte. Det er igangsatt tiltak for å ta imot nye ansatte fra andre land for å sikre en god start i Agder, blant annet samarbeid med Business Region Kristiansand som koordinert direkte med fakultetene når det gjelder internasjonale ansatte på vei til Norge

6. Mangfold blant studenter

Mål

Studenter ved UiA, uavhengig av opprinnelse, bakgrunn og funksjonsevne, har gode og like faglige utviklingsmuligheter i studiene sine. Det er kultur for systematisk og godt mottak av nye studenter ved UiA.

Status årsskiftet 2022/23:

 • UiA tok imot 1063 internasjonale studenter høsten 2022.
 • UiA har et godt samarbeid med studentorganisasjonene for å sikre både godt mottak og aktiviteter for internasjonale studenter. Fakultetene bidrar også ved semesterstart. Det organiseres ulike aktiviteter og turer i løpet av semesteret som er åpent for alle internasjonale studenter. Tilbud på engelsk ved studiestart skal økes og det skal jobbes med bedre informasjonsflyt på engelsk.

7. Inkluderende LHBTIQ-fellesskap

Mål: 

UiA skal være et åpent og mangfoldig universitet, der studenter og ansatte med ulik seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kjenner seg velkomne. Åpenhet, kunnskap og inkludering av LHBTIQ-personer
kjennetegner UiA.

Status årsskiftet 2022/23:

 • UiA ledelsen gikk sammen med UiA studenter under felles fane i paraden på Skeive sørlandsdager.
 • Regnbueflagg og vimpler er anvendt som viktig symbol på åpenhet og inkludering i og utenfor UiA.
 • Senter for likestilling har startet en kartlegging av pensum på en rekke profesjonsutdanninger som Sykepleie-, Barnevern- og Lærerutdanningen. Dette arbeidet skulle innledningsvis kartlegge tilstedeværelsen av perspektiver på kjønns- og seksualitetsmangfold fra det føreste halvannet året med nytt pensum av omleggingen 2019. Men siden vi ser verdien av å kartlegge fullverdige studieløp, ønsker senteret å utvide kartleggingen til å dekke hele studieforløpet.
 • Arbeidet med å gjennomføre en generell kartlegging var lyst ut som masterstipend i 2022, men det kom ikke inn søknader på temaet. Fysisk tilrettelegging for unisex toalettfasiliteter er tatt med i budsjettplaner for bygg på UiA sine campuser.

8. Nulltoleranse for mobbing og trakassering

Mål:

 • Alle ansatte og ledere ved UiA er bevisste på effekten av sin makt og hvilket ansvar som ligger i denne. 
 • Alle ansatte utviser seksuell folkeskikk og kjenner til UiAs nulltoleranse for mobbing og trakassering. 
 • Alle ansatte varsler dersom de blir gjort oppmerksom på seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Status årsskiftet 2022/23:

 • Det er startet opp et prosjekt på å bygge E-læringskurs om seksuell trakassering i akademia. Prosjektet skal koordineres med andre universiteter.
 • Det er utviklet et onboarding program med søkelys på blant annet null toleranse for mobbing og trakassering. Fakultetene informerer om dette på nyansattseminar i starten av hvert semester, samt ved samtaler og veiledning ved tiltredelse.
 • Etiske retningslinjer, samt refleksjoner om maktrelasjoner og maktasymmetri i veiledningsforholdet inngår i varierende grad i opplæringstilbudet UiA PULS gir på Uniped-kursene. Maktrelasjon og maktsymmetri inngår som temaer i opplæringsprogram for studieprogramledere, som skal gjennomføres våren 2023.
 • Alle ansatte skal varsle dersom de blir gjort oppmerksom på seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Senter for likestilling ved UiA har tilbudt kurs i forebygging av seksuell trakassering både internt ved UiA og eksternt
 • Det er i 2022 utført overordnet Fakultets-Ros på fakultet for Teknologi og Realfag, Humaniora og pedagogikk, Kunstfag og Samfunnsvitenskap. Hensikt med arbeidet har vært å identifisere mulige uønskede hendelser, eksisterende tiltak for å forhindre disse og om mulig finne nye risikoreduserende tiltak. I analysene ble årsaker som uønsket seksuell trakassering, mobbing og utenforskap identifisert som mulige uønskede hendelser. Viktigste eksisterende tiltak var kjennskap til varslingsrutiner og ledelsesfokus på å forhindre hendelser. Ett konkret nytt tiltak som er foreslått er å forby tildekking av sidevindu på cellekontor. Tiltaket er til vurdering og foreløpig ikke besluttet.

9. Seksuell folkeskikk

Mål: 

Studenter og ansatte skal utvise seksuell folkeskikk og vite at UiA har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering.

Status årsskiftet 2022/23:

 • Enhetene har til sammen innmeldt åtte saker knyttet til mobbing og trakassering, samt en sak om seksuell trakassering, hvor alle er behandlet etter interne rutiner. 
 • Det er iverksatt egne etiske retningslinjene for veiledning ved UiA. De er tilgjengeliggjort for både veiledere og studenter ved UiA og løfter tydelig frem vår null-toleranse.
 • Studentombudet snakker om sin rolle og om Si ifra systemet i opplæringsprogrammet for studenttillitsvalgte. Dette tas også opp i emnet ORG123, der Studentombudet og Utdanningsdirektør foreleser.

10. Velkjente varslingsmuligheter

Mål: 

Alle ansatte og studenter kjenner til sine varslingsmuligheter ved UiA og hvor de kan finne informasjon om sine rettigheter og plikter.

Status årsskiftet 2022/23:

 • «Si-ifra» er høyt løftet på UiA sine nettsider, hvor varslingsmuligheter og rettigheter og plikter er beskrevet.
 • Det brukes ulike kanaler for å informere om varslingsrutiner, både ved onboarding og via interne nettsider. Informasjon gis til studentene ved studiestart.
 • Si-ifra systemet og veiledninger skal oppdateres og forbedres i 2023/24.
Si ifra, logo

Kontakt oss

hanskl
Leder for Likestillings- og inkluderingsutvalget
HR Excellence in research logo

 

 

UiA er «Charter and Code-sertifisert».

Det betyr at institusjonen tilfredsstiller kriteriene for å bruke EU-kommisjonens HR Excellence in Research-logo. Sertifiseringen forplikter UiA til å legge til rette og fremme internasjonal mobilitet til og fra UiA, samt å sette arbeidet for økt kjønnsbalanse, inkludering og mangfold på agendaen.

Har du innspill til forbedringer på nettsiden? Send e-post til Likestillingsrådgiver Kristian Solaas.

Aktuelt