Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Strategiplan for Fakultet for teknologi og realfag 2021–2024

Dette dokumentet er basert på UiAs strategi for 2021 – 2024, og er et resultat av en prosess der alle ansatte på fakultetet har bidratt med innspill og synspunkter. Man kan se denne strategiplanen som en langsiktig og overordnet handlingsplan der strategien implementeres, og i noen tilfeller komplementeres. UiAs visjon er å være et samskapingsuniversitet. Fakultetet for teknologi og realfag sin strategiplan tar utgangspunkt i denne visjonen og omhandler tverrfaglige satsingsområder og de fire grunnpilarene som UiA og fakultetets virksomhet hviler på.

Tverrfaglige satsingsområder

Fakultetet ser seg selv som en mulig partner innen alle de seks tverrfaglige satsingsområdene for UiA, og vil alltid være positive til tverrfaglig samarbeid, både internt og eksternt.

Teknologi og samfunnsendringer

Fakultetet vil fortsette med å prioritere utdanningen i Cyber Security og parallelt styrke sitt engasjement i forskningssentret CIEM. Vi vil styrke vårt fokus innen robotisering og automasjon, og vår samskaping med MIL.

Demokrati og medborgerskap

Fakultetet vil fortsette å prioritere fagområdet kunstig intelligens, og spesielt der kunstig intelligens brukes for å løse tverrfaglige utfordringer i samfunnet på en lettfattelig og transparent måte.

Det grønne skiftet

Fakultetet vil styrke sitt engasjement for bærekraftig energiproduksjon og lagring, spesielt batteri- og hydrogenteknologi, både på undervisning, forskning og samskaping. Samtidig vil fakultetet fortsette med å prioritere sin deltakelse i prosjektet «Flytende havvind». Fakultetet vil også bidra med kompetanse til en bærekraftig og sirkulær økonomi med nye næringer innen havbruk, og bidra med økt kunnskap spesielt gjennom senter for kystsoneøkologi (CCR) for å bevare det biologiske mangfoldet og sikre et godt samspill med økosystemene.

Helse og levekår

Fakultetet vil fortsette sitt engasjement i det prioriterte forskningssenteret eHelse, fortsette med å prioritere utdanning og forskning innen biomekatronikk og parallelt styrke sitt engasjement inn mot I4Helse. Fakultetet ønsker å videreutvikle samarbeidet med Fakultetet for Helse og idrett og Sørlandets sykehus.

Læring og dannelse

Fakultetet skal være nasjonalt drivende innen matematikkundervisning, og vil styrke sitt samarbeid med Avdeling for lærerutdanning gjennom sine fagdidaktiske fagmiljø (MERGA og MatRIC). Fakultetet ønsker å etablere eSport som et tverrfaglig utdannings- og forskningsområde.

Kunst i samfunn

Fakultetet vil fortsette sitt arbeide innen kunst i omgivelsene rundt oss, og spesielt styrke digitalisering av kunst. De seks områdene er kun en delmengde av mulige tverrfaglige områder for fakultetet. Fakultetet vil derfor utdanningsmessig jobbe for å få til en arena for tverrfaglig samskaping mellom studenter. Denne arena skal være kjennetegnet ved: 

  • Studiepoenggivende prosjektarbeid.
  • Prosjektarbeider basert på problemstillinger hentet inn fra strategiske samarbeidspartnere i regionen, Sykehus, Fylkeskommune, Næringsklynger. 
  • Mulighet for å sette sammen grupper på tvers av studieretninger og studienivå. (Eksempel: 2 masterstudenter fra utdanning X skal kunne jobbe med 2 bachelorstudenter fra utdanning Y og 1 student på årskurs Z).
  • «Lean» organisasjon basert på få overordnede koordinatorer som har utadrettet kontakt til oppdragsgivere og innadrettet kontakt til primært studieprogramledere.
  • Relativt få og transparente måleparametre.

Etableringen av denne arenaen skal oppnås gjennom et kontinuerlig arbeid i hele strategiperioden i tett samarbeid med resten av UiA. Innen forskningens felt ønsker fakultetet å støtte arbeidet for å skape arenaer for samskaping og tverrfaglig forskning mellom instituttene.