Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Strategiplan for Fakultet for samfunnsvitenskap 2021–2024

Fakultet for samfunnsvitenskap er et tverrfaglig fakultet med samfunnsvitenskapelige disipliner, profesjonsfag og informasjonsstudier. Samfunnsvitenskapene studerer menneskelig samhandling, sosiale systemer og samfunn, blant annet om forholdet mellom ulike grupper og interesser, om prosesser, stabilitet og endring, om kommunikasjon, organisering og styring på ulike nivå og samspillet mellom menneske(r) og teknologi. Samskaping er et samfunnsvitenskapelig begrep som viser til hvordan nye ideer og ny kunnskap og forståelse kontinuerlig oppstår i møte mellom ulike perspektiver og kompetanser i gjensidig respekt. Fakultetets fagmiljøer har lang erfaring i samskaping på tvers av fagområder og i samarbeid med aktører utenfor akademia, og bidrar betydelig til UiAs visjon om samskaping for fremtidens kunnskap. Fakultet for samfunnsvitenskap har flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer. Vi vil støtte og videreutvikle forskningsmiljøer med ambisjoner for eksellense på nasjonalt og internasjonalt nivå. Fakultet for samfunnsvitenskap har høyt kvalifiserte fagmiljø som tilbyr studieprogrammer på alle nivå av livslang læring, fra bachelor til doktorgrad. Fakultetet har en stor og proaktiv EVU-avdeling. 

Fakultetets virksomhetsplan 2021-2024 (VP21-24) utarbeides med utgangspunkt i UiAs strategi og – mer generelt – med tanke på en fremtid vi tror vi kan se konturene av, men som vi nå har erfart, kan utviklingen brått snu. Strategiplanen må derfor betraktes som et dynamisk dokument som veileder valg og handlinger fremover, men som også vil endres i tråd med endrede behov og skiftende omgivelser. VP21-24 handler om mål og prioritering på fakultetsnivå og må ses i sammenheng med instituttenes strategier og planer.

Tverrfaglige satsingsområder

Fakultet for samfunnsvitenskap er i seg selv et fler- og tverrfaglig fakultet med forskjellige samfunnsvitenskapelige faggrupper og -disipliner representert med institutt for Statsvitenskap og ledelse (ISL), Global utvikling og samfunnsplanlegging (IGUS), Informasjonssystemer (IIS) og Sosiologi og sosialt arbeid (ISS) som er aktive i forskjellige nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer. Fakultetet er involvert i en rekke ulike tverrfaglige satsinger på UiA og i samarbeid med aktører utenfor UiA, og tok i forbindelse med strategi 2016-2020 initiativ til etableringen av CoLab og det tverrfaglige emnet Samskaping – teori i praksis (SV420). Potensialet som ligger i disse, er ennå ikke tatt ut.

Teknologi og samfunnsendringer

Fakultetet har en rekke samarbeid og satsinger som sorterer under det tverrfaglige satsingsområdet teknologi og samfunnsendringer, blant annet: 

 • CIEM (Centre for Integrated Emergency Management) er et samarbeid på tvers av institutter, fakulteter (SV og TR) og en rekke eksterne aktører, og vil fortsatt være en prioritert satsing på fakultetet. CIEM har hatt status som toppsatsingsområde til og med 2020 og vil søke status som prioritert forskningsområde fra 2022.
 • CeDiT (Centre for Digital Transformation) samler og skal bidra til å styrke forskning på digitalisering fra et samfunnsvitenskapelige perspektiv og vil fortsatt være en prioritert satsing for fakultetet. CeDiT vil søke status som prioritert forskningsområde fra 2022. Fakultetet vil også bidra i den videre utviklingen av Senter for e-helse som forsker på bruk av teknologi for bedre helsetjenester, og som i tillegg til flere fakulteter ved UiA, samarbeider med en rekke aktører i helsesektoren og med andre forskningsmiljøer.
 • I tillegg kommer samarbeid med andre fakulteter om utdanningstilbud og undervisning, i forskningsgrupper, bl.a. Future Learning Lab og Social Simulation, i forskningsprosjekter og felles tiltak og satsinger, hvorav noen også inkluderer eksterne aktører som f.eks. Norce. Dette er samarbeid vi ønsker å videreutvikle og med fordel også utvide til å omfatte flere miljøer og tiltak. Fakultetet ønsker sammen med andre å ha ledende rolle i UiAs videre arbeid med dette TS’et, med tanke på det samfunnsvitenskapelige perspektivet.

Demokrati og medborgerskap

Både lokalt og globalt er forholdet mellom individ og samfunn/styring i endring og demokrati og medborgerskap under press. Dette er kjerneområder i flere av utdanningsprogrammene og disiplinene som er representert ved fakultetet. Tematikken inngår i emner, studieprogram og forskningsprosjekter fra forskjellige perspektiv og med ulike benevnelser. Fagmiljøene samarbeider også med en rekke eksterne aktører om dette, både i utdanningene og i forskningsprosjekter, bl.a.: 

 • Bynett sør er et samarbeid mellom flere fakultet på UiA og kommuner og andre offentlige aktører i regionen. Fakultetet ønsker å videreutvikle samarbeidet og vil fra 2021 overta den faglige ledelsen av nettverket.
 • Senter for likestilling og mangfold som har tilhold på fakultetet, har hele UiA som sitt nedslagsfelt. Fakultetet ønsker å styrke sitt engasjement i senteret, og har satt ned et utvalg for å få fram forslag til økt samarbeid mellom senteret og vitenskapelig ansatte. Senteret utarbeider egen strategiplan.
 • Fakultetet har gjennom flere år samarbeidet med FN-sambandet, primært om undervisning, et samarbeid som vil bli videreutviklet i perioden. Det er også inngått samarbeidsavtale med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.
 • Gjennom to internasjonale gradsprogrammer med søkelys på utvikling, ulikhet og bærekraft rekrutterer fakultetet en internasjonal, globalt forankret studentmasse, som gis viktig kompetanse innen kritisk tenkning og som gir en grunnkunnskap for å jobbe med demokrati og medborgerskap internasjonalt
 • Tildelingen av Jean Monnet Centre of Excellence i 2020 er en anerkjennelse av fakultetets forskning på europeisk integrasjon og vil være en viktig ressurs i videre tverrfaglig samarbeid om demokrati og medborgerskap. Det er inngått et samarbeid mellom JMCE og Europarådet.
 • UiAs kontaktperson for Fritt Ord er knyttet til fakultetet. Fakultetet vil videreføre disse og øvrige etablerte tverrfaglige samarbeid. Samtidig ønsker vi å utvide det tverrfaglige samarbeidet på dette området ytterligere, både internt på fakultetet og med andre miljøer på UiA. Det inkluderer også eksterne aktører. Fakultetet ønsker å ha en ledende rolle i UiAs videre arbeid og samarbeid med andre om dette TS’et.

Det grønne skiftet

Bærekraftig energi og samfunnsutvikling er særlig et satsingsområde for IGUS og forskningsgruppen URPLAN og for Center for digital transformasjon (CeDiT) og for IIS, men involverer også andre miljøer på fakultetet i de tilfellene denne tematikken inngår i ulike prosjekter og utdanninger, inkludert lærerutdanningene, ved fakultetet, jf. teknologi og samfunnsendringer. Instituttene på fakultet samarbeider om en engelskspråklig bredde på 30 studiepoeng i bærekraft og det grønne skiftet og som tilbys studenter på bachelornivå. Fakultetet vil videreutvikle fagmiljøet bl.a. gjennom tverrfaglig samarbeid med andre både internt på UiA og eksternt.

Helse og levekår

På samme måte som demokrati og medborgerskap, er helse og levekår sentrale tema i samfunnsvitenskapene, og kjerne i flere av disiplinene som er representert på fakultetet. Dessuten er demokrati og medborgerskap viktige forutsetning for god helse og gode levekår i en befolkning, noe som i sin tur er viktige forutsetninger for deltakelse og medborgerskap. 

 • Fakultetet samarbeider med Fakultet for helse og idrett om mulig etablering av et senter for folkehelse og levekår. 
 • Fakultetet er én av tre ‘eiere’ av Senter for e-helse og allokerer betydelige vitenskapelige ressurser til forskningsområdet. Senterets leder er ansatt ved fakultetet. 
 • Helse og levekår er viktige arbeidsområder også i Senter for likestilling og mangfold. Fakultetet vil videreutvikle fagområdet bl.a. gjennom tverrfaglig samarbeid med andre både internt på UiA og eksternt.

Læring og dannelse

Dette utgjør både universitetets basis og overordnede mål: tilegnelse av kunnskap og ferdigheter og personlig vekst og utvikling som menneske. Danningsbegrepet er og vil alltid være sentralt i samfunnsvitenskapene. Fakultetet vil alltid være opptatt av å styrke disse aspektene i undervisningen og universitetets videre utvikling, bl.a. gjennom tverrfaglig samarbeid med andre både internt på UiA og eksternt.

Kunst i samfunn

Fakultetet vil fortsette sitt arbeide innen kunst i Under dette TS’et er det et klart potensial for samarbeid, per i dag har dette temaet vært aktuelt i enkelte prosjekter i Bynett sør og gjennom bruk av kunst og visuelle virkemiddel i undervisningen i planlegging. Fakultetet er positiv til initiativ for økt tverrfaglig samarbeid med andre både internt på UiA og eksternt på dette området.

Bærekraft og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er til dels overlappende, samtidig som de kan stå i motstrid til hverandre – og det vil uansett være ulike syn på hvordan målene best kan realiseres. For fakultetet er det viktig å ha en
kontinuerlig oppmerksomhet og kritisk diskusjon om spørsmålene som knytter an til målene, og til spørsmålet om hva bærekraftig utvikling generelt innebærer.

De følgende bærekraftsmålene samsvarer godt med forskning og utdanning ved fakultetet og er områder der vi kan bidra og påvirke utviklingen. Dette vil vi arbeide aktivt med i forskning og undervisning.
Fakultetet vil både internt og eksternt rette søkelys på bærekrafts-problematikk, blant annet gjennom en seminarrekke. Fakultetet ønsker å jobbe for økt tverrfaglig samarbeid med andre både internt på UiA og eksternt på dette området.