0
Hopp til hovedinnhold

Strategiplan for Fakultet for kunstfag 2021–2024

Fakultet for kunstfag skal utdanne fremragende kunstnere, forskere, utøvere, faglærere, kunstpedagoger og kulturarbeidere for fremtidens bærekraftige kunnskapssamfunn. Fakultetet skal forske på kunstens betydning i samfunnet og drive kunstnerisk utviklingsarbeid i dialog med internasjonale strømninger på kunstfeltet og i samarbeid med ledende institusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskning,
undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal bidra til å skape nye og modige uttrykk som utfordrer eksisterende tenkemåter og praksiser. Fakultetet skal posisjonere seg som et viktig referansepunkt i diskusjonene rundt kunstens plass i samfunnet og dens egenverdi. Fagmiljøene ved Fakultet for kunstfag skal være nasjonale pådrivere for de estetiske fagenes stilling og betydning i skole og barnehage.

Tverrfaglige satsingsområder

Under hver av de tverrfaglige satsingsområdene beskrives hvordan satsingsområdet er relevant for fakultetet og hvordan fakultetet skal bidra.

Teknologi og samfunnsendringer

Digitalisering, nye teknologier og innovasjon

Fakultet for kunstfag skal være i kunnskapsfronten og ta i bruk ny og banebrytende teknologi på kunst- og kulturfeltet. Fagmiljøet skal adressere endringer som følge av økt digitalisering og implementering av nye teknologier, og stake ut nye muligheter for kunstnerisk entreprenørskap og innovasjon. Gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal fagmiljøene utforske nye former for produksjon, fremføring og distribusjon av musikk, visuell kunst og scenekunst. Fakultet for kunstfag skal arbeide for bedre forståelse av og synliggjøre sammenhengene mellom kunst, teknologi og innovasjon, og hvordan dette påvirker samfunnet.

Demokrati og medborgerskap

Deltakelse, samspill og medskaping

Fakultet for kunstfag skal fremme kunsten som arena for meningsutveksling, samskaping og kritisk debatt. Gjennom forskning, undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal fakultetet utforske betydningen av frirom for kunstneriske ytringer og bidra til forståelsen av forskjellighet og uenighetsfellesskaper i en opplyst offentlighet. Ved å fremme grunnleggende demokratiske ferdigheter
som kritisk tenkning og ytringskompetanse skal fakultetet utdanne kunstnere, forskere, utøvere, kulturarbeidere og pedagoger til aktiv deltakelse i samfunnslivet og utøvelse av medborgerskap.

Det grønne skiftet

Økologi, bærekraft og nye utdanninger

Fakultet for kunstfag skal være en pådriver for det grønne skiftet og innta en ledende rolle på UiA i utformingen av nye utdanninger basert på økologiske perspektiver for bærekraft og miljø. Gjennom kritiske, estetiske og kunstbaserte innganger til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal fakultetet bidra aktivt i utviklingen av bærekraftige og økologiske tenkemåter og praksiser. Med kunsten som
utgangspunkt skal fakultetet arbeide for akademisk frihet og universitetets institusjonelle autonomi, samtidig som kunstens rolle i samfunnsutviklingen styrkes og tydeliggjøres. Fagmiljøet skal drive
kunstnerisk, vitenskapelig og pedagogisk innovasjon som bidrar til kritiske diskusjoner om verdiskaping og legger til rette for samfunnsmessig utvikling på bærekraftige premisser.

Helse og levekår

Folkehelse, livsmestring og inkludering

Fakultet for kunstfag skal promotere kunst og kultur som sentrale ressurser i arbeidet med å fremme folkehelse og belyse levekårsproblematikk. Ved å forske og undervise i skjæringspunktet mellom helse, kultur og velferd skal fakultetet legge til rette for sosial innovasjon og bidra til et kunnskapsløft omkring kunstens betydning for livskvalitet. I samarbeid med sentrale institusjoner skal fagmiljøet initiere, forske på og formidle betydningen av samskaping innen kunst, kultur og helse, og sette kunstopplevelsen og kunstutøvelsen i sentrum for fremming av livsglede, livsmestring og livskvalitet.

Læring og dannelse

Kulturarv, kreativitet og livslang læring

Fakultet for kunstfag skal ta et nasjonalt ansvar for å styrke de estetiske fagene i skole- og barnehagefeltet gjennom samfunnsdebatt, utvikling av læreplanverk og forsknings- og utviklingssamarbeid sammen med praksisfeltet. Fakultetet skal forske på kulturarv og bidra til utviklingen av nye emner som utforsker tradisjoner og legger til rette for livslang læring. Utdanningene skal bidra til å forstå hvordan kunsten både speiler og bidrar til samfunnsutviklingen. Fakultetet skal rette søkelys mot felles problemstillinger og skape toneangivende utdanninger med fokus på kunstnerisk innovasjon og livslang læring.

Kunst i samfunn

Samhandling, nyskaping og synlighet

Fakultet for kunstfag skal løfte fram kunsten som eget fagområde og være et referansepunkt i diskusjonene rundt kunstens plass i samfunnslivet. Gjennom nyskapende forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal fakultetet delta på og prege arenaer der kunsten produseres, diskuteres og utspiller seg. Fakultetet skal øke sin synlighet og posisjon ved å innta en ledende rolle i regionens kunst- og kulturliv, ved blant annet å adressere spørsmål om hvordan kunst kan nå ut til nye publikumsgrupper og utfoldes på nye arenaer. Formidling, undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal danne et kreativt rom hvor kunnskap settes ut i praksis og bidrar til universitetets stilling som inkluderende arena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Strategiplan for Fakultet for kunstfag 2021–2024