Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Strategiplan for Fakultet for humaniora og pedagogikk 2021–2024

Tverrfaglige satsingsområder

Teknologi og samfunnsendringer

Teknologi må ikke bare forstås og vurderes på teknologiens egne premisser, men også ut fra humanistiske og pedagogiske perspektiver. Humaniora og pedagogikk kan bidra til å belyse en rekke grunnleggende problemstillinger: Hva er teknologi? Hvordan forholder vi oss som enkeltmennesker og samfunn til teknologi? Hvordan og vår sosiale samhandling? Humaniora og pedagogikk kan dessuten bidra med historiske, eksistensielle, etiske og estetiske perspektiver på utvikling og bruk av teknologi.

Demokrati og medborgerskap

Humaniora og pedagogikk kan bidra til å belyse demokratiets grunnleggende forutsetninger, historie, verdier og konvensjoner, deriblant demokratiets rolle og plass i barnehage, skole og utdanning. Fakultetets fagmiljøer kan også bidra med innsikt i de språklige, mediale, estetiske og retoriske aspektene ved demokrati og medborgerskap. Ved å vektlegge grunnleggende prinsipper som inkludering, medansvar, medvirkning, kritisk tenkning og mangfoldskompetanse vil vi stimulere til aktivt medborgerskap og handlingskompetanse for å bidra i videreutviklingen av demokratiet.

Det grønne skiftet

Humaniora og pedagogikk kan bidra til å analysere og forstå de komplekse menneskelige, kulturelle og samfunnsmessige dimensjonene ved klima- og miljøkrisen og ved det grønne skiftet som utfordringer
for menneskelig tenkning, handling og fellesskap. Humanistiske og pedagogiske fagtradisjoner kan bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget og forståelsen av miljøproblemenes komplekse årsakssammenhenger og virkninger. Fakultets fag bidrar også til å utvikle menneskers evne til refleksjon og konstruktiv handling i møte med lokale og globale miljøutfordringer.

Helse og levekår

Humaniora og pedagogikk kan bidra til å utvide de grunnleggendende forståelsene av begrepsparet helse og levekår. Hvordan oppstår, fortelles og formidles erfaringer og forståelser om f.eks. sykdom,
oppvekst, aldring, og kjønn, og hvordan representeres disse i kulturelle uttrykk? Filosofi, historie, religion, språk- og litteraturvitenskap bidrar med viktige analytiske ressurser for å belyse menneskelige,
eksistensielle, etiske, kulturelle og historiske aspekter på disse feltene. Ulike pedagogiske disipliner har spesielt gode forutsetninger for å forstå og vurdere helse og levekår i ulike utdanningskontekster.

Læring og dannelse

Humaniora og pedagogikk kan bidra til å forstå hvordan dannelse og læring foregår og kan foregå innenfor ulike kontekster og med ulike forutsetninger. Fakultetets fagdisipliner kan bidra til å belyse sammenhengen mellom læring og dannelse, en sammenheng som er avgjørende for å videreutvikle demokratiske samfunn. Humaniora og pedagogikks fagdisipliner bidrar i særlig grad til utvikling av selvstendig og kritisk tenkning, og til utvikling av historisk, kulturell og språklig bevissthet.

Kunst i samfunn

Humaniora og pedagogikk kan bidra til å forstå hva kunst er, hva kunst betyr, hvordan kunsten er preget av historien og selv skaper historie, og til innsikt i kunstens ulike roller i samfunnsutviklingen.
Fakultet for humaniora og pedagogikk bidrar til kunnskap om kunstens samfunnsmessige relevans, blant annet for demokratiet, ytringsfriheten og utdanningssystemet.

Strategiplan for Humaniora og pedagogikk 2021–2024