Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Strategiplan for lærerutdanningene 2021–2024

Lærerutdanningene ved UiA har en bred portefølje og utdanner til alle fag. Vi utdanner lærere for barnehage, grunnskole og videregående skoler, har et bredt EVU-tilbud, og er involvert i de nasjonale ordningene for lokal og regional basert kompetanseutvikling. Gjennom forskningsbaserte utdanninger utdanner vi sterke kandidater som er godt rustet til å møte kommende utfordringer. Vi trekker inn internasjonale perspektiv, FNs bærekraftsmål, har en utdanning som betoner at danning er en viktig del av profesjonen, og legger vekt på medvirkning. Lærerutdanningen arbeider for å oppnå målbildene i den nasjonale strategien Lærerutdanning 2025. UiA er i nasjonal målestokk en stor aktør, med bred portefølje og fagvalg. Vi ønsker derfor å være en driver og ta et nasjonalt ansvar for utviklingen innen lærerutdanningene, være en aktør som fremmer kvalitet, nyskaping og relevans i utdanningene og opprettholde UiA som en attraktiv institusjon for studenter og ansatte.

Tverrfaglige satsingsområder

Teknologi og samfunnsendringer

I lærerutdanningene har bruk av teknologiske verktøy økt de senere årene. Lærerutdannere har tilegnet seg økt profesjonsfaglig digital kompetanse, og involvert studenter og praksisfelt i felles utforskning av hvordan teknologi kan brukes til ulike formål i ulike fag. Teknologi og digitale verktøy skal brukes i stor utstrekning i barnehage og skole, og er dermed en sentral del av våre utdanninger. Studentene må derfor både lære om, selv ta i bruk og kunne anvende og vurdere teknologi og digitale verktøy innen sin profesjon. De må utvikle skjønn og bidra til digital danning.

Demokrati og medborgerskap

Barn og unge skal gjennom barnehage og skole få erfare demokratiske fellesskap og lære seg å delta selv. De skal lære om demokratiets verdigrunnlag og de forutsetninger som må være til stede for å ivareta demokratiet. Mangfoldskompetanse er en del av grunnlaget for dette. Innen medborgerskap er sammenhengen mellom rettigheter og plikter sentralt. Medvirkning er derfor et sentralt begrep gjennom
hele utdanningen. Lærerutdanningene kan bidra til at begrepet medvirkning drøftes og fylles med innhold og se på hvordan det kan anvendes som tilnærming og metode.

Det grønne skiftet

I lærerutdanningene vektlegges kunnskap om bærekraft og FNs bærekraftsmål. Utdanningene skal bidra til at barn og unge får kunnskaper, erfaringer og forståelse av naturen og hvordan de selv kan ta vare på miljøet. Studentene våre må derfor få opplæring i et mangfold av perspektiver som kan knyttes inn mot en bærekraftig utvikling, og ha kunnskap om hvordan disse knyttes an til fagområder i barnehage og skole. Lærerutdanningene kan bidra med humanistiske perspektiver på bærekraft, på det menneskelige aspektet, og på betydningen av menneskets samhandling med sine omgivelser.

Helse og levekår

Livsmestring er en del av barnehagenes verdigrunnlag, og Folkehelse og livsmestring er ett av de tre tverrfaglige temaene i skolen. Barn og unge skal lære å ta gode valg, håndtere motgang, få erfaringer
av å mestre og bli trygge, sterke individer. Lek kan være et rom for utprøving og gi vikarierende erfaring. I lærutdanningene legger vi vekt på at livsmestring ikke er et fag, men en del av «den langsomme
dannelsen». Det tar tid å utvikle gode mestringsstrategier og trygghet på egne ferdigheter, og det skal barn og unge få gjennom erfaringer i trygge rammer i barnehage og skole. Våre studenter skal derfor bli gode ledere og medarbeidere i barnehagene og klasseledere i skolen, fordi de må evne og ta ansvar for å bygge kulturer hvor det er lov å prøve og feile, med støtte og veiledning som ivaretar dem gjennom disse prosessene. Våre studenter skal få erfaringer med samarbeid og kunnskap om andre profesjoner som jobber med barn og unge.

Læring og dannelse

Lærerutdanningene har i seg det doble oppdraget med å virke til barn og unges læring og dannelse. Studentene skal derfor være faglig sterke og kunne kombinere fag, didaktikk og pedagogikk i sin profesjonsutøvelse. Danningen hos barn og unge skal rette seg mot å utvikle nye samfunnsborgere som er selvstendige, robuste, sterke i kritisk tenkning og samtidig etisk bevisste. Studentene må kunne ivareta den enkelte og gi dem mulighet til å utvikle seg videre. De må ha erfaring med å reflektere over egen utvikling som menneske og profesjonsutøver. Innen barnehage- og skolefeltet er det sterke styringssignaler om fag og resultatmåling. Studentene må derfor ha en trygg identitet i sin profesjonsutøvelse, og kunne ivareta et rom for dannelse.

Kunst i samfunn

I barnehage og skole er kunst og kultur en vesentlig del av de uttrykksformene barn og unge opplever, benytter og lærer gjennom. Møtet med kunsten skal gi dem en kreativ stimulans. Skapende og estetiske læringsprosesser og drama som metode er derfor en del av innholdet i lærerutdanningene. Kunstens uttrykksformer legger godt til rette for å skape inkluderende fellesskap. Sang, musikk,
forming og kreativitet kan skape gode opplevelser og sterke samhold mellom deltakerne. Kunsten kan også bidra til å åpne for bearbeiding og erfaring med nye sider av det å være menneske. Vi skal derfor utdanne kandidater med god kompetanse innen praktiske og estetiske fag.

Strategiplan for lærerutdanningene 2021–2024